http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,114,798
เปิดเพจ23,728,900

เปิดหลักเกณฑ์คุม บริษัททวงหนี้ ฉบับใหม่ ทวงได้แค่หนี้ถึงกําหนดชําระแล้วเท่านั้น

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       เปิดหลักเกณฑ์คุม “บริษัททวงหนี้” ฉบับใหม่ ต่อไปนี้ “พนักงานทวงหนี้” ต้องมีบัตรประจําตัว-รูปถ่าย ส่วน “กิจการต้องมีป้ายชื่อชัดเจน” แถมทวงได้แค่ “หนี้ที่ถึงกําหนดชําระแล้ว” เท่านั้น! เผยต้องมีเอกสารทวงหนี้-เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือปกปิดข้อมูล และต้องเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ แถมต้องจัดระบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้หลังถูกทวง
       
       วันนี้ (3 พ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่าเมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดว่า เมื่อได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้แล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้จัดให้มีป้ายชื่อติดไว้ที่หน้าสถานที่ประกอบ ธุรกิจทวงถามหนี้โดยเปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย
       
       ทั้งนี้ ป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้เขียนข้อความเป็นอักษรไทย แต่จะมีอักษรต่างประเทศกํากับไว้ท้ายหรือใต้ชื่ออักษรไทยด้วยก็ได้ โดยป้ายชื่อต้องมีคําว่า “สํานักงานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้” ประกอบกับชื่อที่ได้จดทะเบียน และจะต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินีหรือองค์รัชทายาท ไม่ซ้ำหรือพ้องกับชื่อสํานักงานอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้นั้น ไม่มีคําหรือความหมายหยาบคาย
       
       ขณะที่ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้อย่างเคร่งครัดและตั้งอยู่บน ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรอบคอบระมัดระวังภายใต้หลักการจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยหนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไปทวงถามนั้น “จะต้องเป็นหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแล้ว” ให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลหรือเผยแพร่เอกสารใดๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ทวงถามหนี้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ รวมทั้งแจ้งสิทธิในการร้องเรียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ตนรับจ้างทวงถามหนี้อย่างเท่า เทียมกัน
       
       ให้คําแนะนําโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ รวมถึงจัดทําบัญชีรายชื่อพร้อมตําแหน่งของพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจทวงถาม หนี้ให้เป็นปัจจุบันและจัดให้มีระบบงานที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีการแบ่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในสํานักงานและส่งให้นายทะเบียนภายใน สิบห้าวันนับแต่วันจดทะเบียน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงให้ส่งรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
       
       ผู้ประกอบการจะต้องจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานทวงถามหนี้โดยต้องระบุ ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขประจําตัวประชาชนรูปถ่าย ลายมือชื่อ สํานักงานที่สังกัดและให้มีติดตัวอยู่ในขณะกระทําการทวงถามหนี้ เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ หรือบุคคลตามมาตรา 8 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
       
       ส่วนในการกําหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้กําหนดให้สอดคล้องและไม่เกินอัตราที่คณะกรรม การกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด และให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ขัดให้มีการอบรมและกํากับดูแลให้พนักงานทวงถามหนี้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การทวงถามหนี้และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด
       
       นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ และไม่แจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่บุคคล อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องเก็บสําเนาหลักฐานการรับเงินจากลูกหนี้หรือ บุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ไว้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจัดระบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้อย่างน้อยสองช่อง ทาง

เปิดหลักเกณฑ์คุม “บริษัททวงหนี้” ฉบับใหม่ ทวงได้แค่หนี้ถึงกําหนดชําระแล้วเท่านั้น!  เปิดหลักเกณฑ์คุม “บริษัททวงหนี้” ฉบับใหม่ ทวงได้แค่หนี้ถึงกําหนดชําระแล้วเท่านั้น!


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดหลักเกณฑ์คุม บริษัททวงหนี้ ฉบับใหม่ ทวงได้ แค่หนี้ถึงกําหนดชําระแล้ว เท่านั้น

view

*

view