http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

การค้าโลกยุค NTMs ท้าทาย...การส่งออกไทย

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ เลียบรั้วเลาะโลก โดย ขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK

ก่อนวกฤต Hamburger ในปี 2551 ความตกลงการค้าเสรี (FTA) เคยเป็นเครื่องมือสำคัญที่หลายประเทศนำมาใช้เพื่อกระตุ้นการส่งออกและการลงทุน ดังจะเห็นได้ว่าในปี 2551 มี FTA ที่มีผลบังคับใช้รวมทั้งโลก ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีราว 400 ฉบับ เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปี 2533 ที่มีเพียง 100 ฉบับ

ส่งผลให้ FTA มีความซ้ำซ้อนและเกี่ยวพันกัน หรือที่มักเรียกกันว่า "Spaghetti Bowl" ซึ่งความตกลงที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ปริมาณการค้าโลกช่วงปี 2533-2550 ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึง 9% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม หลังวิกฤต Hamburger ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจซบเซาถ้วนหน้า หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในประเทศแทนการส่งออก ทำให้หลังจากปี 2551 เป็นต้นมา แทบไม่มี FTA ฉบับใหม่ ๆ เกิดขึ้นเลย ในทางตรงกันข้ามแต่ละประเทศเริ่มหันมาใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures : NTMs) เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุ้มครองภาคการผลิตในประเทศ

NTMs ที่มีมากขึ้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ซ้ำเติมให้การค้าโลกตกอยู่ในภาวะซบเซา และทำให้หลังจากปี 2551 เป็นต้นมา ปริมาณการค้าโลกชะลอการขยายตัวลงเหลือเฉลี่ยเพียง 3% ต่อปี

ข้อมูลขององค์การการค้าโลก (WTO) ระบุว่า ในปี 2558 มีการใช้ NTMs ถึงราว 10,000 มาตรการ เพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าจากช่วงก่อนเกิดวิกฤต Hamburger ที่มี NTMs อยู่ราว 4,700 มาตรการ หากย้อนกลับมาดูการค้าของไทยพบว่า ในปี 2558 การส่งออกของไทยได้รับผลกระทบจาก NTMs ของประเทศคู่ค้ารวมทั้งสิ้น 86 มาตรการ เพิ่มขึ้นราว 75% จากช่วงก่อนวิกฤต ซึ่งมีเพียง 49 มาตรการ

หากเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่น ๆ ในอาเซียนพบว่า ไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก NTMs สูงที่สุดกล่าวคือ ในปี 2558 อินโดนีเซียได้รับผลกระทบจาก NTMs จำนวน 64 มาตรการ มาเลเซีย 44 มาตรการ เวียดนาม 43 มาตรการ และสิงคโปร์ 13 มาตรการ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวมีส่วนซ้ำเติมให้สินค้าไทยสูญเสียขีดความสามารถในการ แข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆในภูมิภาคนอกเหนือไปจากปัญหาเชิง โครงสร้างที่ไทยกำลังเผชิญอยู่

นอกจากนี้ ผลสำรวจผู้ส่งออกไทยจำนวน 1,067 ราย โดย International Trade Center (ITC) และกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2556 พบว่า ราว 38% ของกลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบจาก NTMs และหากแบ่งผลกระทบตามตลาดส่งออกพบว่า การส่งออกไปตลาดส่งออกหลักของไทยล้วนได้รับผลกระทบจาก NTMs ทั้งสิ้น อาทิ การส่งออกไป EU และอาเซียน มีสินค้าที่ถูกปฏิเสธโดยมีเหตุจาก NTMs ราว 20% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด ขณะที่การส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐ ถูกปฏิเสธมากกว่า 5%

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า NTMs กำลังเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกของไทย

ทิศทางการค้าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป จากครั้งหนึ่งที่เคยเป็นยุคทองของ FTA ซึ่งมีส่วนผลักดันการค้าโลกให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดไปสู่ยุคแห่ง NTMs ที่ประเทศต่าง ๆ หันมาปกป้องผู้ผลิตในประเทศของตน แน่นอนว่าผู้ส่งออกไทยย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แม้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากกลไกภาครัฐที่ต้องเจรจาเพื่อขจัด อุปสรรคทางการค้าจากNTMsแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเร่งปรับตัวของผู้ ประกอบการไทยที่ควรหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าซึ่งนอกจากจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาผล กระทบจากNTMsแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวอีก ด้วย


Disclaimer
:คอลัมน์นี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลจึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การค้าโลกยุค NTMs ท้าทาย การส่งออกไทย

view

*

view