http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,114,780
เปิดเพจ23,728,882

เปิด! หลักเกณฑ์-เงื่อนไขการงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีรับมรดก

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บังคับใช้แล้ว! ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีการรับมรดก

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๗ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีการรับมรดก (ฉบับที่ ๔) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีการรับมรดก

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมสรรพากรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีการรับมรดก ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้บุคคลที่จะต้องเสียเบี้ยปรับตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําคําร้องเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินแสดงเหตุที่ของดหรือลดเบี้ย ปรับนั้น การยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมิน ถ้าได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป


ข้อ ๒ การงดเบี้ยปรับตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระทําได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือจากผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายการงดเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกสําคัญผิดว่าทรัพย์มรดกที่ ได้รับมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จึงมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกภายในกําหนดเวลาและเมื่อทราบความ ผิด ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกพร้อมชํา ระภาษีครบถ้วนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบความผิด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับมรดกและก่อนได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน โดยมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงเหตุแห่งความสําคัญผิดดังกล่าว


ข้อ ๓ การลดเบี้ยปรับตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจพิจารณาสั่งลดได้ ตามอัตราและเง่ือนไขดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ที่จะต้องเสียเบี้ยปรับได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกพร้อมชําระภาษีก่อนออกหมายเรียก ให้เสียเบี้ยปรับ ดังนี้
(ก) ถ้าชําระภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๙ ให้เสียร้อยละ ๑ ของเบี้ยปรับ
(ข) ถ้าชําระภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาชําระภาษี ให้เสียร้อยละ ๒ของเบี้ยปรับ
(ค) ถ้าชําระภายหลัง ๖๐ วัน แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีให้เสียร้อยละ ๕ ของเบี้ยปรับ
(ง) ถ้าชําระภายหลัง ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีให้เสียร้อยละ ๑๐ ของเบี้ยปรับ
(จ) ถ้าชําระภายหลัง ๑๒๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาชําระภาษี ให้เสียร้อยละ ๒๐ของเบี้ยปรับ
(๒) ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียก และผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกพร้อมชําระภาษี ก่อนได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ให้เสียร้อยละ ๔๐ ของเบี้ยปรับ

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : หลักเกณฑ์-เงื่อนไขการงด ลดเบี้ยปรับ ภาษีรับมรดก

view

*

view