http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิด! หลักเกณฑ์-เงื่อนไขการงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีรับมรดก

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บังคับใช้แล้ว! ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีการรับมรดก

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๗ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีการรับมรดก (ฉบับที่ ๔) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีการรับมรดก

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมสรรพากรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีการรับมรดก ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้บุคคลที่จะต้องเสียเบี้ยปรับตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําคําร้องเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินแสดงเหตุที่ของดหรือลดเบี้ย ปรับนั้น การยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมิน ถ้าได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป


ข้อ ๒ การงดเบี้ยปรับตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กระทําได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือจากผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายการงดเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกสําคัญผิดว่าทรัพย์มรดกที่ ได้รับมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จึงมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกภายในกําหนดเวลาและเมื่อทราบความ ผิด ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกพร้อมชํา ระภาษีครบถ้วนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบความผิด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับมรดกและก่อนได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน โดยมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงเหตุแห่งความสําคัญผิดดังกล่าว


ข้อ ๓ การลดเบี้ยปรับตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจพิจารณาสั่งลดได้ ตามอัตราและเง่ือนไขดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ที่จะต้องเสียเบี้ยปรับได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกพร้อมชําระภาษีก่อนออกหมายเรียก ให้เสียเบี้ยปรับ ดังนี้
(ก) ถ้าชําระภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๙ ให้เสียร้อยละ ๑ ของเบี้ยปรับ
(ข) ถ้าชําระภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาชําระภาษี ให้เสียร้อยละ ๒ของเบี้ยปรับ
(ค) ถ้าชําระภายหลัง ๖๐ วัน แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีให้เสียร้อยละ ๕ ของเบี้ยปรับ
(ง) ถ้าชําระภายหลัง ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีให้เสียร้อยละ ๑๐ ของเบี้ยปรับ
(จ) ถ้าชําระภายหลัง ๑๒๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาชําระภาษี ให้เสียร้อยละ ๒๐ของเบี้ยปรับ
(๒) ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียก และผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกพร้อมชําระภาษี ก่อนได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ให้เสียร้อยละ ๔๐ ของเบี้ยปรับ

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสงค์ พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : หลักเกณฑ์-เงื่อนไขการงด ลดเบี้ยปรับ ภาษีรับมรดก

view

*

view