http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ประยุทธ์ เด้ง ขรก.พลเรือน - อปท.- ผู้บริหารสถานศึกษา รวม 60 ราย รอสอบทุจริต

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       "ประยุทธ์" ใช้มาตรา 44 ฟัน "ผู้บริหารสถานศึกษา - ขรก.พลเรือน - อปท." รวม 60 ราย สั่งระงับการทำงานชั่วคราวระหว่างรอผลสอบทุจริต
       
       วันนี้ (21 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ความว่า ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดก รอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นั้น โดยที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชี แนบท้ายคําสั่งดังกล่าวตามความในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558
       
       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
       
       ข้อ 1 ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือนตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว
       
       ข้อ 2 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง นี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่ง อยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
       
       ข้อ 3 ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นใน จ.นั้นๆ ตามที่ ผวจ.กำหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคําร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้ บังคับบัญชามีอํานาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
       
       ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
       ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคําสั่งนี้
       
       ข้อ 4 เมื่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1-4 ต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีรายชื่อดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด เร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยโดย เร็ว ในกรณีไม่พบว่ามีความผิด หรือการกระทําไม่ถึงขั้นทุจริตและควรกลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ เดิม ได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่อไป
       
       ความในวรรคก่อน ให้ใช้กับกรณีผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติที่ 16/2558 ที่ 19/2558 และที่ 1/2559 ด้วย
       
       ในกรณีที่ชื่อและตําแหน่งของผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ไม่ตรงตามทะเบียนประวัติของทางราชการแต่เป็นบุคคลเดียวกัน ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
       เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน
       
       ข้อ 5 การรับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ของผู้มีรายชื่อในกลุ่มต่าง ๆ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
       
       ข้อ 6 ในกรณีมีปัญหา ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือส่วนราชการ เจ้าของเรื่องเสนอปัญหาและแนวทางดําเนินการให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรี
       ให้เป็นที่สุด
       
       ข้อ 7 นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคําสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
       
       ข้อ 8 คําสั่งนี้ให้ใชบังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
       
       --------------------------------------------------
       
       บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559
       
       กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา (จํานวน 2 ราย)
       
       1. รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       2. นายสําเริง กิปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
       
       กลุ่มที่ 2 ข้าราชการพลเรือน (จํานวน 8 ราย)
       
       1. นายมนัส นิลคุปต์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ
       2. นายปราโมทย์ลิมป์วิทยาธร ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีบนจังหวัดชัยภูมิ
       3. นายประสิทธิ์แสงพินิจ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองคาย
       4. นายพรชัย มิ่งขวัญ ผู้อํานวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ จังหวัดพิจิตร
       5. นายวีรเทพ ดํารงคดีราษฎร์ (นายเสถียร ดารงคดีราษฎร์) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา
       6. นายวีระศักดิ์วิเชียรแสน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
       7. นายชนะศึก สาตรรอด นายอําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
       8. นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย
       
       กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารและผู้มีตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน 40 ราย)
       
       1. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
       2. นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
       3. นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
       4. นายชัยวุธ จําปาเกตกุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาบแก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
       5. นายสนอง แตงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
       6. นายสมมิตร์ คุ้มบัว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแจ้งใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
       7. นายประมวล ชื่นสุวรรณาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอนแดง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
       8. นายมงคล เหล็กลอย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
       9. นายสํารอง บัวพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองหลวง อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
       10. นายศรชัย วารีทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวรนคร อําเภอปัว จังหวัดน่าน
       11. นายรุ่ง ทองเกตุแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ อําเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
       12. นายฉลอง คําพุด นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูน้ำหยด อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
       13. นายหลิม สาธุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
       14. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       15. พันตํารวจโท วินัย เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       16. นายธนกฤต หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       17. นายมานพ ผดุงหัส นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       18. นายบํารุง ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระแก้ว อําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       19. นายสกล โรจนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกม่วง อําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       20. นายอนุทิน แก้วก้อนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       21. นายประสาร สุขร่าง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์สามต้น อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       22. นางสาววราภรณ์ สํารวล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       23. นายสมหมาย ประสพเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       24. ดาบตํารวจ มานิจ มะนะมุติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลับ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       25. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
       26. นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
       27. นางศมานันท์เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
       28. นายบูรณะ แสงรวีวิสิฐ นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
       29. นายณรงค์ วิบูลย์มา นายกเทศมนตรีตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       30. นางมุขสุดา ติวุตานนท์ นายกเทศมนตรีตําบลศรีสําโรง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
       31. นางวิราวรรณ์ ยาท้วม นายกเทศมนตรีตําบลทองแสนขัน อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
       32. นายภู ภูลคร นายกเทศมนตรีตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
       33. นางจุรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
       34. นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
       35. นายไพบูลย์ ศรีสุข นายกเทศมนตรีตําบลอรัญญกิ อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       36. นายโกวิท เกตุนวม นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
       37. นายชูศักดิ์ ศรอีัญชลี รองนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
       38. นายวัฒนา ม่วงทอง รองนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
       39. นางสุวดี ดีศรีศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
       40. นายพิษณุพงศ์รุ่งสุวรรณรังษี เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
       
       กลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน 10 ราย)
       
       1. นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร
       2. นายเริงรมย์ เหล่าบุญกล่อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
       3. นายยุทธพงษ์สุปติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรุง อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
       4. ว่าที่ร้อยตรีวชิระ เจริญศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
       5. ว่าที่ร้อยตรีฑีชโยดม จันทกลู ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
       6. นายเสรีศิลปเพ็ชร ปลัดเทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
       7. ว่าที่ร้อยโท มงคล ปานอินทร์ ปลัดเทศบาลตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
       8. ว่าที่ร้อยตรีหญิง กฤติยาณีจันเทศ ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
       9. นางสาวธูปทอง แช่มช้อย ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
       10. นางสาวเยาวลักษณ์ดีเลิศ ผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ประยุทธ์ เด้ง ขรก.พลเรือน อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา 60 ราย รอสอบทุจริต

view

*

view