http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น (1)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
โดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ขอนำรายการรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นในการ คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามที่ปรากฏในประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล พึงแสวงหามาใช้ เพื่อให้จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง มาเป็นประเด็น ปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้ 

ปุจฉา ผลขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ยอมให้มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร ได้ ถือเป็นรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

วิสัชนา รายการผลขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมียอดคง เหลือยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ถือเป็นรายการรายจ่ายที่กฎหมายยอมให้ (Allowance) หักได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากในทางบัญชีรายการผลขาดทุนสุทธิดังกล่าว ไม่ใช่รายการรายจ่ายทางบัญชี

เหตุที่กฎหมายยอมให้นำผลขาดทุนสุทธิยกมาดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายหักออก จากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากร ก็เพราะหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น มุ่งจัดเก็บจาก “กำไรสุทธิ” ที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ทำ อันเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้ตาม “หลักความสามารถในการเสียภาษี” (Ability to pay Principle) ดังนั้น ตราบเท่าที่กิจการยังไม่มีกำไรสุทธิอย่างแท้จริง รัฐก็จะยังไม่เก็บภาษีเงินได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งนั้น

อย่างไรก็ตาม รัฐก็มีข้อจำกัดในการยอมให้นำผลขาดทุนสุทธิเฉพาะที่เป็นขาดทุนสุทธิทางภาษี อากรเท่านั้น และต้องไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน หากเกินกว่านั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็พึงต้องรับภาระไว้เอง

การนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่าย ท่านให้นำมาใช้ได้ตามหลัก “ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นก่อน ให้นำมาหักก่อน” (First Loss-First Use) ซึ่งแม้จะมิได้เป็นกฎหมาย แต่ก็ยอมรับถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปในหมู่นักบัญชีภาษีอากรของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งหลาย

ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น สำหรับรายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการ อย่างไร

วิสัชนา ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 กำหนดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (เท่ากับหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก) ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

1. สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึก อบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา อีกหนึ่งเท่าของรายจ่าย

2. สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น อีกหนึ่งเท่าของรายจ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ลงวันที่ 23 พ.ย. 2548

3. สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อ ประโยชน์ของกิจการของผู้ดำเนินการฝึก อีกหนึ่งเท่าของรายจ่าย

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น (1)

view

*

view