http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์
“สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติทัศนียภาพสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

     ในอดีต วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขานั้นยากลำบากกว่าในปัจจุบันมากนัก แต่เดิม พืชที่เคยปลูกก็คือฝิ่น เนื่องจากเป็นพืชที่ทำรายได้ ส่วนพืชอื่นๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ก็ปลูกเพื่อกินและเลี้ยงสัตว์เท่านั้น อีกทั้งวิธีการในการปลูกพืชและการแผ้วถางป่า ก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง
       
       แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ทำลายป่า ที่จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น น้ำท่วมเมืองเมื่อไม่มีผืนป่าคอยอุ้มมวลน้ำจากธรรมชาติ หรือปัญหายาเสพติดภายในประเทศ จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักเป็นแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชแทนการปลูกฝิ่น ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น ตลอดจนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ
       
       ดังนั้น ในปี พ.ศ.2522 มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดตั้ง “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ขึ้นบนพื้นที่ 65 ไร่ ในเขตหมู่บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

“สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ

ผลผลิตพืชผักเมืองหนาว(ภาพจาก Facebook : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์)

      สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีที่อยู่และที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง สนับสนุนส่งเสริมให้หันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น และเลี้ยงสัตว์โดยยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
       
       การดำเนินงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน งานวิจัยจำพวกไม้ดอกและไม้ประดับ มีทั้งการพัฒนาและรวบรวมสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกและไม้ตัดใบ ประเภทผักก็มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ต้านทานโรค พืชไร่ก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพันธุ์ข้าว งานไม้ผลมีการปรับปรุงเพื่อทดสอบสายพันธุ์ใหม่ให้ทนต่อการปลูกบนที่สูงของไทย และมีการส่งเสริมงานประมงบนที่สูง

“สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ

ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

       ด้านที่สอง คือ การเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยของสถานีเผยแพร่ไปยังชุมชนและผู้สนใจ โดยที่สถานีหลักมีการจัดแสดงรวบรวมพันธุ์ไม้บนที่สูง งานผลิตพืช และไม้กระถาง และงานวิจัยประมงบนพื้นที่สูง
       
       และสุดท้าย มีการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาไปพร้อมกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีการส่งเสริมปลูกพืชไร่ งานหัตถกรรม งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งานเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน งานฟื้นฟู และงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
       
       พื้นที่ดำเนินงานของสถานีมีทั้งหมด 4 แห่ง คือ

“สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ

เดินเที่ยวในสถานีหลักบ้านขุนกลาง

       “สถานีหลักบ้านขุนกลาง” เป็นที่ทำการของสถานีและเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีบริการที่พักและอาหาร ซึ่งภายในสถานีหลักนั้นก็มีจุดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามได้หลายจุด อาทิ “สวน 80 พรรษา” ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ภายในมีไม้ดอกเมืองหนาวหาชมยาก ไม้ดอก และไม้ยืนต้น นำมาจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
       
       แล้วก็ยังมี “สวนหลวงสิริภูมิ” ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์เฟิน “โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ” เป็นจุดที่จัดแสดงพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ “สวนกุหลาบพันปี” เป็นสวนที่เกิดจากการศึกษาและขยายพันธุ์กุหลาบพันปีจากแหล่งต่างๆ ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ตามพื้นที่สูงทั้งในและต่างประเทศ “สวนซากุระ” เป็นสวนที่ปลูกและรวบรวมพันธุ์พีชในวงศ์ Prunus เช่น ซากุระ ท้อดอก พลัม บ๊วย ฯลฯ

“สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ

ซากุระออกดอกสะพรั่งงาม

        “หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง” เป็นที่ทำงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งพันธุ์ไม้ผลและพืชไร่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อปรับปรุงให้ต้นสามารถเติบโตได้ดี ออกผลใหญ่ และรสชาติกลมกล่อม อีกทั้งยังคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆ เช่น ปรับสีดอกไฮเดรนเยีย เพื่อให้ออกดอกสวยและทนต่อสภาพอากาศในบ้านเราได้

“สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ

ลูกพีชจากอินทนนท์ (ภาพจาก Facebook : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์)

       “หน่วยวิจัยแม่ยะน้อย” เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งเป็นกาแฟพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูง มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จุดเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือ กลิ่นที่หอมเข้มและรสชาติกลมกล่อมกว่ากาแฟสายพันธุ์อื่น หน่วยวิจัยแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กาแฟอาราบิก้าของโครงการหลวง และเป็นแหล่งทดลองและสาธิตการปลูกต้นกาแฟ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรในหมู่บ้านแม่ยะน้อยที่อยู่ใกล้เคียงเป็นตัวอย่าง ปัจจุบัน หน่วยวิจัยแม่ยะน้อยจึงถูกขนานนามว่าเป็น “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์กาแฟพน่วยแม่ยะน้อย” โดยทำการส่งเสริมวิธีการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีรสชาติกลมกล่อม

“สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ

ผลผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า

     “หน่วยวิจัยผาตั้ง” มีหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้โบราณจำพวก สน และกุหลาบพันปี พืชเมืองหนาวหายาก และการทำปศุสัตว์พื้นที่สูง
       
       นอกจากนี้แล้วก็ยังมี “หน่วยวิจัยประพงพื้นที่สูงอินทนนท์” โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมมือกับกรมประมง มีการทดลองเพาะเลี้ยงและส่งเสริมให้ชุมชนทำการประมงในพื้นที่สูง เนื่องจากภูมิประเทศแถบนี้เหมาะแก่การเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ ปลาสเตอร์เจี้ยน กุ้งก้ามแดง และ ปูขน เพราะปลาต้องการน้ำเย็นที่ไหลอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้อีกทางหนึ่งนอกจากผลผลิตทางการเกษตร

“สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ

กุหลาบพันปี

      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ปัจจุบันนี้เกษตรกรในพื้นที่สูงมีอาชีพดีขึ้น มีรายได้มั่นคงและมีความรู้ในด้านการเกษตรที่เอื้อต่อการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนให้ยังอยู่สืบไป


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ น้ำพระทัยในหลวง ร.9 สู่ชาวเขา เพื่อชีวิตและธรรมชาติ

view

*

view