http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สตง.สั่งดำเนินคดี พรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ.อุบลฯ กับพวก ทุจริตกว่าร้อยล้าน

จากประชาชาติธุรกิจ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี ถูกร้องเรียนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีว่า ไม่โปร่งใสในหลายโครงการ และได้ร้องเรียนขอให้สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5  ได้ทำการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหา และเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องที่กระทำการโดยทุจริตและเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีมีหนังสือที่ อบ 0023.4/19595 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ลงนามโดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร้องเรียนนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กระทำการโดยทุจริต และเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ระบุว่า ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งจากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 ได้ตรวจสอบสืบสวน กรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและกล่าวหา นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งผู้บริหาร กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการและเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการประชุมครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 อาศัยอำนาจตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 พิจารณาแล้วเห็นชอบกับผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ดำเนินการ

(1) ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายและดำเนินการทางละเมิดกับนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ความผิดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นและเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีทำให้ราชการเกิดความเสียหายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินที่เกิดการสูญเปล่าและไม่คุ้มค่าในการลงทุนแต่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้ตนเองและบุคคลในครอบครัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,543,916 บาท  รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับนางสาววาสิฎฐี ศรีธัญรัตน์ นายสุทัศน์ เรืองศรี นายชัยยงค์ โคตะสิน นายศักดิ์ เลรุ่งดิศ นางสาวมาเรียม สาลี นางสาวปิยนันท์ นามวงศ์ นางสาวศศิลักษณ์ เศรษฐกุลวานิช นางสาวช่อเพชร ศรีธัญรัตน์ นายทองดี รวมวงศ์ และนางสาววนิดา สุดแสง ความผิดเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิดข้างต้น

(2) ดำเนินการตามกฎหมายกับนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุทัศน์ เรืองศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าข่ายการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นและเป็นกรณีที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (3) ดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัท เป็นไทแทรคเตอร์ จำกัดและบริษัทเบสต์ มาร์เก็ตติ้ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด การลงโทษผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทนิยามและส่วนที่ 8 การลงโทษผู้ทิ้งงาน ข้อ 138/3

จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการตามผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ นอกจากนี้จังหวัดได้มีคำสั่งที่ 4792/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งกรรมการสอบสวนนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุทัศน์ เรืองศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรณีการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายพรชัย โควสุรัตน์ เป็นนายก อบจ.อุบลราชธารี ครั้งแรกวันที่ 14 ส.ค. 2547 ครั้งที่สอง วันที่ 26 เม.ย. 2551 และครั้งที่สาม วันที่ 3 มิ.ย. 2555 จนถึงวันที่ 25 มิ.ย.2558 ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งที่ 19/2558) ปัจจุบันมี นายสุทัศน์ เรืองศรี อดีตเลขานุการ นายก อบจ.อุบลฯ (เลขาฯ นายพรชัย) ต่อมา เป็นรองนายก อบจ. อุบลฯ  ซึ่งปัจจุบันรักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ  จึงนำไปสู่ข้อสงสัยว่า ผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งอดีตเป็นลูกน้องของผู้บริหารคนเดิมจะลงโทษผู้เกี่ยวข้อง อย่างตรงไปตรงมาได้อย่างไร

สำหรับผู้สนับสนุนที่ประกอบด้วยนางสาววาสิฎฐี ศรีธัญรัตน์ นั้นเป็นภรรยาของนายพรชัย โควสุรัตน์  นายสุทัศน์ เรืองศรี เป็นรักษาการนายก อบจ. นายชัยยงค์ โคตะสิน ที่ปรึกษานายพรชัย  นายศักดิ์ เลรุ่งดิศ เลขานายพรชัย นางสาวมาเรียม สาลี เป็นภรรยานายสุทัศน์  นางสาวปิยนันท์ นามวงศ์ เป็นภรรยานายชัยยงค์ ส่วนนางสาวศศิลักษณ์ เศรษฐกุลวานิช นางสาวช่อเพชร ศรีธัญรัตน์ นายทองดี รวมวงศ์ และนางสาววนิดา สุดแสง เป็นเจ้าหน้าที่ของ อบจ.

ที่มา : มติชนออนไลน์


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สตง.สั่งดำเนินคดี พรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ.อุบลฯ ทุจริตกว่าร้อยล้าน

view

*

view