http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น

รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น (1)

โดย : 

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอนำรายการรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามที่ปรากฏในประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลพึงแสวงหามาใช้ เพื่อให้จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง มาเป็นประเด็น ปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้ 

ปุจฉา ผลขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ยอมให้มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรได้ ถือเป็นรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

วิสัชนา รายการผลขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมียอดคงเหลือยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ถือเป็นรายการรายจ่ายที่กฎหมายยอมให้ (Allowance) หักได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากในทางบัญชีรายการผลขาดทุนสุทธิดังกล่าว ไม่ใช่รายการรายจ่ายทางบัญชี

เหตุที่กฎหมายยอมให้นำผลขาดทุนสุทธิยกมาดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากร ก็เพราะหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น มุ่งจัดเก็บจาก “กำไรสุทธิ” ที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ทำ อันเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้ตาม “หลักความสามารถในการเสียภาษี” (Ability to pay Principle) ดังนั้น ตราบเท่าที่กิจการยังไม่มีกำไรสุทธิอย่างแท้จริง รัฐก็จะยังไม่เก็บภาษีเงินได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งนั้น

อย่างไรก็ตาม รัฐก็มีข้อจำกัดในการยอมให้นำผลขาดทุนสุทธิเฉพาะที่เป็นขาดทุนสุทธิทางภาษีอากรเท่านั้น และต้องไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน หากเกินกว่านั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็พึงต้องรับภาระไว้เอง

การนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่าย ท่านให้นำมาใช้ได้ตามหลัก “ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นก่อน ให้นำมาหักก่อน” (First Loss-First Use) ซึ่งแม้จะมิได้เป็นกฎหมาย แต่ก็ยอมรับถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปในหมู่นักบัญชีภาษีอากรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งหลาย

ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น สำหรับรายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการ อย่างไร

วิสัชนา ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 กำหนดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (เท่ากับหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก) ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

1. สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา อีกหนึ่งเท่าของรายจ่าย

2. สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น อีกหนึ่งเท่าของรายจ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ลงวันที่ 23 พ.ย. 2548

3. สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการของผู้ดำเนินการฝึก อีกหนึ่งเท่าของรายจ่าย


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น

view

*

view