http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,149
เปิดเพจ23,732,455

ชำแหละแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปักหมุดปฏิรูป 6 ด้าน มัด 5 รัฐบาล

จากประชาชาติธุรกิจ

รายงาน

1 ในวาระการเมือง-เศรษฐกิจปฏิทินปี 2560 ของรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คือ การออกแบบ-ขึ้นโครงประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"-เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

หลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติประกาศใช้ ราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ...ภายใน 120 วัน เพื่อจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 

ขณะนี้อยู่ในมือร่าง-พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ยกร่างกฎหมายผ่านมือกฎหมาย ดร.วิษณุ เครืองาม 

หัวใจในร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ อยู่ในบทเฉพาะกาล คือ ในวาระเริ่มแรกการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 25 คน ให้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธาน สปท. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เพื่อจัดทำแผนแม่บท-ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ก่อนส่งต่อให้รัฐบาลเลือกตั้งในช่วงโรดแมปรัฐบาล-คสช.ระยะที่สาม ขณะนี้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มี "พล.อ.วิลาศ อรุณศรี" หน้าห้อง-สายตรง นายกฯเป็นหัวขบวน โดยมี "พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์" สมาชิก สปท. เป็นคณะทำงาน-เลขานุการกรรมาธิการและผองเพื่อนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เป็นทีมงาน-มันสมอง ถูกนำเข้าแท่นพิมพ์-ตกผลึกเป็น "แผนชาติ"

โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 

การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน สู่สากล การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาระบบศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมือง จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิจัยและพัฒนา การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง 

การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ การสร้างสภาแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงด้านน้ำ 

การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล อาทิ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

กรอบการทำงานของรัฐบาล-คสช.มีกำหนดส่งต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมปี 2560 ผูกพันข้ามปี 5 รัฐบาล


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ชำแหละแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปักหมุด ปฏิรูป 6 ด้าน มัด 5 รัฐบาล

view

*

view