หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 20/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 20,001,382
Page Views 23,573,948
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

ชำแหละแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปักหมุดปฏิรูป 6 ด้าน มัด 5 รัฐบาล

จากประชาชาติธุรกิจ

รายงาน

1 ในวาระการเมือง-เศรษฐกิจปฏิทินปี 2560 ของรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คือ การออกแบบ-ขึ้นโครงประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"-เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

หลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติประกาศใช้ ราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ...ภายใน 120 วัน เพื่อจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 

ขณะนี้อยู่ในมือร่าง-พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ยกร่างกฎหมายผ่านมือกฎหมาย ดร.วิษณุ เครืองาม 

หัวใจในร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ อยู่ในบทเฉพาะกาล คือ ในวาระเริ่มแรกการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 25 คน ให้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธาน สปท. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เพื่อจัดทำแผนแม่บท-ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ก่อนส่งต่อให้รัฐบาลเลือกตั้งในช่วงโรดแมปรัฐบาล-คสช.ระยะที่สาม ขณะนี้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มี "พล.อ.วิลาศ อรุณศรี" หน้าห้อง-สายตรง นายกฯเป็นหัวขบวน โดยมี "พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์" สมาชิก สปท. เป็นคณะทำงาน-เลขานุการกรรมาธิการและผองเพื่อนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เป็นทีมงาน-มันสมอง ถูกนำเข้าแท่นพิมพ์-ตกผลึกเป็น "แผนชาติ"

โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 

การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน สู่สากล การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาระบบศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมือง จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิจัยและพัฒนา การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง 

การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ การสร้างสภาแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงอายุ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงด้านน้ำ 

การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล อาทิ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

กรอบการทำงานของรัฐบาล-คสช.มีกำหนดส่งต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมปี 2560 ผูกพันข้ามปี 5 รัฐบาล


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ชำแหละแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปักหมุด ปฏิรูป 6 ด้าน มัด 5 รัฐบาล

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view