http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ถอดมุมคิด 7 องค์กรคว้า TQC

จากประชาชาติธุรกิจ

เป็นที่ทราบว่ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) เป็นรางวัลระดับประเทศ ทั้งยังเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรต่าง ๆ ในระดับทัดเทียมมาตรฐานโลก เพราะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลในมาตรฐานเดียวกันกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Baldrige National Quality Award-BNQA)

อันเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่หลายประเทศทั่วโลกต่างนำไปประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ไทย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

แต่กระนั้น การที่องค์กรหนึ่งองค์กรใดจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผ่านมานับแต่มีการประกาศรางวัลคุณภาพแห่งชาตินับแต่ปี 2545-2559 มีองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติเพียง 4 องค์กรเท่านั้น คือ ปี 2545 บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด, ปี 2546 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด, ปี 2549 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และปี 2553 สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ทั้งนั้นเป็นเพราะว่ารางวัลคุณภาพแห่งชาติเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในการประเมินองค์กรอันเป็นเลิศทั้งหมด7หมวดด้วยกัน คือ การนำองค์กร, กลยุทธ์, ลูกค้า, การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, บุคลากร, การปฏิบัติการ และผลลัพธ์

ดังนั้น ถ้าองค์กรใดมีผลการตรวจประเมินสูงกว่า 650 คะแนน ถึงจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) แต่ถ้าองค์กรใดมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว แต่สูงกว่า 350 คะแนน จะได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC)

สำหรับปี 2559 ไม่มีองค์กรใดได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

แต่มี 7 องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด, บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด, โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เบื้องต้น "ดร.พาณิช เหล่าศิริรัตน์" ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติบอกว่า สำหรับปีนี้มีองค์กรต่าง ๆ สมัครเข้ามาตรวจประเมินทั้งหมด 33 องค์กรด้วยกัน แบ่งออกเป็นภาคการผลิต 16 องค์กร, ภาคบริการ 11 องค์กร และภาคสาธารณสุข สุขภาพ และการศึกษา 6 องค์กร

"นอกจากนั้น เรายังมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปตามสภาพการณ์ของโลก โดยอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉะนั้น เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติในปี 2559-2560 จึงกล่าวถึง 3 ประเด็นสำคัญ คือ หนึ่ง การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับความสามารถขององค์กรในการสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร"

"สอง big data ที่มุ่งเน้นการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล การคงสภาพข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก เชิงกลยุทธ์จากหลากหลายแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน และสาม การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับอนาคตเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคำนึงถึงเรื่อง cybersecurity หรือกระบวนการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร"

"ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการเก็บ และ Enterprise Risk Management (ERM) หรือการตัดสินใจขององค์กรในการจัดการกับความเสี่ยง โดยองค์กรต้องสร้างสมดุลระหว่างระดับของความเสี่ยง กับการสร้างความยั่งยืน และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม"

สำคัญไปกว่านั้น "ดร.พาณิช" บอกว่าขณะนี้กำลังหาวิธีที่จะปรับเปลี่ยนกฎ กติกาในการรับสมัครเข้าตรวจประเมินขององค์กร เพื่อจะได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสมัครเข้ามามากกว่านี้ และคิดว่าภายใน 2 ปี อาจจะมีการประกาศรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละหมวดด้วย เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับองค์กรที่สมัครเข้ามา

แต่กระนั้นทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อดำเนินการอีกที

ถึงตรงนี้จึงทำให้อยากทราบว่า7 องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) มีมุมมองอย่างไรบ้างต่อการรับรางวัลครั้งนี้ และองค์กรต่าง ๆ จะนำจุดแข็งจุดอ่อนจากการตรวจประเมินทั้ง 7 หมวดไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเองอย่างไร รวมถึงการเดินไปสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติในอนาคตด้วย

"ธงชัย มีสวัสดิ์"
 ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบำรุงรักษาเอทิลีนออกไซด์ และเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บอกว่าของเรา process ค่อนข้างดี และคิดว่าเราคงนำ feedback report มาดู เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งมาดำเนินการ และวัดผลเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่เราจะปรับปรุง และนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์รางวัลคู่เทียบ เชื่อว่าเราคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ และคงทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

"เกณฑ์ทั้ง 7 หมวด ผลลัพธ์ หรือผลการดำเนินการคะแนนของเรายังไม่ค่อยดี เพราะบางทีเราหาคู่เทียบที่เหมาะสมไม่ได้ ในที่สุดจึงเทียบกับ industry ทั่วไป ซึ่งบางครั้งอาจไม่ตรงเป้าหมาย หรือไม่ตรงตามเกณฑ์ของรางวัลที่กำหนดไว้ ที่สำคัญ เราตั้งเป้าหมายว่าอีกสัก 3-4 ปีน่าจะได้รางวัล TQA"

เช่นเดียวกับ "ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา" คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่าเวลาเราพูดถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ข้อดีคือจะมีกรอบให้เราทำตาม แต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบริบทของเรา เพราะเราเชื่อว่ากระบวนการต่าง ๆ หมุนอยู่ตลอดเวลา

"ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกที่หมุนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น พอเรานำเกณฑ์ของรางวัลมาปรับใช้ จึงเป็นเกณฑ์ที่ไม่ยืดหยุ่น แต่กระนั้น ก็ทำให้เราคิดเลยไปข้างหน้าได้ดีขึ้น จนกลายเป็นว่าผู้บริหาร พนักงานทุกคนสนุกกับการทำงานครั้งนี้"

"ส่วนจุดที่เราคิดว่าต้องปรับปรุงมากที่สุดในเวลานี้มี 2 เรื่อง คือ ทรัพยากรบุคคล เพราะเรามีคนทั้งหมด 16,000 คน และแต่ละคนทำงานในฟังก์ชั่นที่หลากหลายมาก อีกเรื่องหนึ่ง คือ ระบบ information เพราะเรามีคนไข้ถึง 3 ล้านคน/ปี ทั้งยังมีงานวิจัยอีกมหึมา และมีการศึกษาอีก ฉะนั้น การนำข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้มามิกซ์เพื่อจะได้เห็นตัวตนของเรานั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก ตอนนี้เรากำลังพัฒนาในส่วนตรงนี้ให้เป็นจุดเด่น เพราะเราตั้งเป้าที่จะเดินไปสู่ TQA ไม่น่าจะน้อยกว่า 3 ปี ผมคิดว่าตอนนี้เราเดินมาถูกทางแล้ว แต่ยังมีตรอกเล็กตรอกน้อยที่เราต้องแก้อีกพอสมควร"

ขณะที่ "ชลัช บุญหลาย" รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด บอกว่าเราจะนำ feedback report มาประเมินดูว่าเรามี gap อะไรบ้าง หลังจากนั้นจึงนำมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

"เพื่อให้เกิดการพัฒนาเรื่องการจัดการองค์ความรู้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญในการนำไปต่อยอดเพื่อสู่นวัตกรรมอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญของ TQA คือเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ คือทำอย่างไรให้พนักงานมี mindset ที่จะมีความเชื่อในการบริหารงานไปตามแนวทางของ TQA"

"ถ้าพนักงานมีความเชื่อในการบริหาร เขาจะร่วมดำเนินการไปกับเรา และพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จ เราจึงตั้งเป้าว่าภายใน 2-3 ปีน่าจะได้ TQA บ้าง"

ส่วน "ณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา" กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บอกว่าตอนนี้มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ TQA เพราะเมื่อได้รับ feedback report ก็คงมาดูคะแนนในแต่ละหมวดเพื่อทำการปฏิวัติองค์กร เพราะการจะไปสู่ TQA จะทำแบบเดิมไม่ได้

"ต้องออกแบบผลก่อน แล้วค่อยไปออกแบบกระบวนการ เพื่อปรับกระบวนการ และต้องทำในเชิงปฏิวัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยตอนนี้เราร่วมกับพนักงานตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อน เราเรียกตัวนี้ว่า spring up เพราะเราจะต้องกระโดดขึ้นอีก 300-400 คะแนน เพื่อให้ได้ระดับ TQA"

สำหรับ "วิลาวัลย์ สงเจริญ" กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด บอกว่าเมื่อปี 2556 เราเคยได้รับรางวัล TQC จึงพอจะเห็น feedback report จากทางคณะกรรมการ ตรงนี้ทำให้เราทราบจุดอ่อนจุดแข็งที่จะนำมาปรับปรุง และเราก็นำส่วนนั้นไปเป็นแผนในการบริหารจัดการ จนทำให้องค์กรของเราก้าวกระโดดในการดำเนินงาน จนมีการทำงานเป็นระบบตามเกณฑ์มากขึ้น

"จากเดิมถ้าไม่มาสมัครตรวจประเมิน จะไม่รู้เลยว่าองค์กรของเรามีจุดอ่อนตรงจุดไหนบ้าง ฉะนั้น พอมาสมัครจึงทำให้เห็นจุดอ่อน โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพในการให้บริการยังไม่ดี ซึ่งจะต้องปรับปรุงเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพราะเราวางเป้าหมายว่าอีก 2 ปีจะต้องได้ TQA"

เช่นเดียวกัน ในมุมมองของ "จรัญ คำเงิน" ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น บอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช่วงแรกเราใช้เกณฑ์รางวัลไปใช้ในการบริหารจัดการ และผ่านมาสมัครเข้าตรวจประเมินทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2556 ตอนแรกยังเห็นภาพไม่ชัดว่าในส่วนขององค์กรผลกระทบเชิงบวกต่อรางวัลคืออะไร

"จนปีผ่านมาสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงที่สุดเท่านี้มีโรงไฟฟ้ามาสิ่งนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้เกณฑ์ของรางวัลไปปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นวงรอบ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดีขึ้น ที่สำคัญ เรายังนำเกณฑ์ขอรางวัลไปสื่อสาร ไปกระตุ้นเตือนเพื่อบอกกับผู้บริหารทุกคนว่าถ้าเราดำเนินการตามนี้ จะทำให้ผลผลิตของการดำเนินงานประสบความสำเร็จ จนสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน"

"สำหรับการตั้งเป้าที่จะได้ TQA คิดว่าประมาณปี 2564 น่าจะได้"

อันไปสอดรับกับมุมมองของ "สมคิด พงษ์ชวนะกุล" ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่บอกว่าเราเชื่อมั่นในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมานานแล้ว และเริ่มต้นนำเกณฑ์นี้มาใช้ตั้งแต่ปี 2552 หลังจากนั้นผู้บริหารแต่ละรุ่นก็ยังคงปฏิบัติ และใช้เกณฑ์ของรางวัลในการบริหารจัดการเรื่อยมา

"เรามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารตลอดเวลา ไม่เคยหยุดนิ่ง ฉะนั้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สิ่งรอบข้าง เพื่อให้องค์กรทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะได้ TQA จึงคิดว่าน่าจะประมาณปี 2568 เพราะรู้ว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่จะไปถึงระดับ TQA แต่กระนั้น เรามีความคิดว่าจะพยายามสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนให้เป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว เพื่อช่วยลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ผลตรงนี้ จึงทำให้เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างมาก โดยเฉพาะการปลูกป่าชายเลนที่จะต้องปลูกเพิ่มขึ้นทุกปี"

เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคต

ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ?


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ถอดมุมคิด องค์กร TQC

view

*

view