http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ครม.เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษีให้บุคคลธรรมดาหันทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล

ครม.เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษีให้บุคคลธรรมดาหันทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล

จากประชาชาติธุรกิจ

ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีเพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล

รายงานข่าวจากกรมสรรพากร แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (13 มิ.ย.) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล

โดยกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ เฉพาะการโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นการขยายผลการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล โดยส่งเสริมให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล อันจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงผลการประกอบการที่แท้จริง สร้างความโปร่งใส และเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลตามนโยบายของรัฐไปแล้ว


เว้นภาษี"หจก.-คณะบุคคล" โอนทรัพย์สินเข้าบริษัทนิติบุคคลใหม่

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ครม.อนุมัติเกณฑ์ยกเว้นภาษีโอนทรัพย์สินห้างหุ้นส่วน-คณะบุคคล จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ลดภาระผู้เสียภาษี เผยมาตรการนี้บังคับใช้แค่ ส.ค. 59-ธ.ค. 60 เท่านั้น

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล แก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล

สาระสำคัญกำหนดให้ยกเว้นภาษีให้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้เฉพาะการโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560

มาตรการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลอันจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงผลการประกอบการที่แท้จริงสร้างความโปร่งใส และเป็นธรรมในการเสียภาษี นอกจากนี้ยัง "บรรเทา" ภาระภาษีให้ผู้เสียภาษีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ได้เปลี่ยนรูปการประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้วและคาดว่าจะมีภาษีสูญเสียเพียงเล็กน้อย แต่จะส่งผลให้เกิดการประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ครม.เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษี บุคคลธรรมดา หันทำธุรกิจ รูปนิติบุคคล

view

*

view