http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

พระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ทำให้มีการก่อตั้งโรงเรียนพระดาบสเพื่อเยาวชนด้อยโอกาส

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์


ยะลา - พระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยอนาคตและการศึกษาของเยาวชนด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเยาวชนด้อยโอกาส

วันนี้ (13 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีความห่วงใยต่อการศึกษา และอนาคตของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีพระราชดำริ พระราชทานแนวทางการจัดรูปแบบการศึกษา ปรับประยุกต์รูปแบบบางประการให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น จนเกิดการก่อตั้งโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือจากภาคราชการ ผู้นำศาสนา องค์กรเอกชน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่


โดยปัจจุบัน โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือยะลา จ.ยะลา ได้เปิดการเรียนการสอนมาแล้วจำนวน 8 รุ่น มีนักเรียนจบการศึกษาไปกว่า 300 คน ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 8 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 79 คน

อาจารย์สุธา ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 มีหลักสูตรเป็นเวลา 1 ปี ใน 4 วิชา ได้แก่ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องมือจักรกลกรเกษตร และช่างไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนที่ศึกษาจบไปแล้วนั้น สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพเป็นของตนเอง หรือ บางคนก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ ให้เข้าทำงานในบริษัทเอกชนต่างๆ 


ทั้งนี้การติดตามประเมินผลของทางโรงเรียนนั้น มีทั้งการติดตามประเมินผลตัวนักเรียน รวมไปถึงครอบครัวของนักเรียน ซึ่งเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ปกครองนักเรียน มีการยอมรับและพึงพอใจกับบุตรหลาน ที่ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย จริยธรรม ความเป็นอยู่ มีความรับผิดชอบ นำไปสู่บุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

“การศึกษาที่โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น นักเรียนที่เข้าเรียนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยความเมตตาและมีพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสนับสนุนพระราชทานทุนการศึกษาเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหาร ที่พักอาศัย ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ ที่ต้องการให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน และมีวิชาชีพติดตัว” ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าว


โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่นักเรียนทุกคนจะต้องอยู่อาศัยร่วมกัน ตลอดจนจบหลักสูตร 1 ปี ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ จริยธรรม ขัดเกลาจิตใจ ปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัย ให้กับนักเรียน การเรียนก็จะให้นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ ไปศึกษายังวิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเทคนิค และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีอาจารย์ประจำวิชาเฉพาะด้าน โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเป็นครูพี่เลี้ยงในการนำนักเรียนไปศึกษา

สำหรับการคัดเลือกนักเรียน ที่จะเข้ามาศึกษายังโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จะเปิดโอกาสให้กับเยาวชน เพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวยากจน มีความรู้สามารถ เขียน อ่านภาษาไทย และบวก ลบ คูณ หารได้ เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลา 1 ปี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติด และผู้ปกครองมีความยินยอม จึงจะสามารถเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9  ทำให้ การก่อตั้ง โรงเรียนพระดาบส เพื่อเยาวชนด้อยโอกาส

view

*

view