http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,869,093
เปิดเพจ24,815,034
Gold charts on InfoMine.com

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)


สำนักงานบัญชีในฝัน(ร้าย) 10

PAL0433          คราวที่แล้ว กล่าวถึงประเด็นจากการตรวจสอบผู้สอบบัญชีแล้ว คราวนี้ก็ถึงเรื่องสรุปประเ็ด็นจากการตรวจสอบสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชี


ประเด็นที่พบของงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและผู้ทำบัญฃี กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชี
O เอกสารในการบันทึกบัญชีที่รับจากบุคคลภายนอก มีข้อความไม่ครบถ้วน
   ไม่สมบูรณ์ขาดข้อมูลส่วนที่เป็นสาระสำคัญ x x
O มีเอกสารในการบันทึกบัญชีแต่ไม่บันทึกบัญชี x
O เอกสารในการบันทึกบัญชีเป็นการซื้อเชื่อ แต่ลงบัญชีเป็นเงินสด x
O จัดประเภทรายการทางบัญชีผิด เช่น
     - เจ้าหนี้เช่าซื้อเป็นเจ้าหนี้การค้า x
     - ลูกหนี้กรมสรรพากรเป็นลูกหนี้การค้า x
     - จัดรายการสินค้าคงเหลือรวมอยู่ในเงินฝากธนาคาร x
     - เอาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องขอคืนไปรวมเป็นมูลค่าสินทรัพย์ x
     - ลงบัญชีไม่ถูกต้องตามเอกสาร / ลงสินทรัพย์กิจการเป็นค่าใช้จ่าย x
     - บันทึกสินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิ์กรรมการเป็นของห้าง /
       ไม่บันทึกทรัพย์สินที่ห้างมีกรรมสิทธิ์ x
     - แสดงรายการค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่น่าเชื่อถือ
          - ไม่แสดงรายการค่าสอบบัญชี ค่าทำบัญชี ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ x x
          - รายการซื้อต่างประเทศใช้เพียงหลักฐานการจ่ายเงินภายใน
            ในการลงบัญชี หรือทำเอกสารขึ้นเอง x
          - รายการซื้อต่างประเทศ ไม่มีใบกำกับ ไม่มีการลงบัญชีซื้อ หรือ
            สินค้าในครอบครองมีการรับของแต่ลงบัญชีเป็นซื้อเงินสด
            ตามใบของของกรมศุลกากร x
          - รายการค่าสาธารณูปโภคใช้ใบสำคัญจ่ายลงบัญชีโดยไม่มีเอกสาร
            อื่นประกอบ x
          - ไม่บันทึกรายการประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง x
          - บันทึกรายการเช่าซื้อผิด เอาดอกเบี้ยไปรวมเป็นต้นทุนทำให้
            ต้นทุนสูงเกินจริง x x
          - มีการค้ากับต่างประเทศแต่ไม่มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน x x
          - ไม่บันทึกรายการซื้อบางรายการ x
          - เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่มี หรือไม่สมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นบ่อย
                รายการรับ-จ่ายเงินยืมกรรมการ x x
                เงินเดือน ค่าแรงงาน x x
                ค่าทำบัญชี / ค่าสอบบัญชี x x
          - เอกสารที่ไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงินหรือผู้อนุมัติ x
          - เอกสารไม่ครบถ้วน / ไม่สมบูรณ์ / ไม่มีชื่อกิจการ ไม่มีเลขที่ /
            ไม่มีรายละเอียด x
          - ใบส่งของหรือใบส่งของชั่วคราวไม่มีชื่อ,ที่อยู่,รายการสินค้า,บริการ x
O ยอดยกมาในบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับปีก่อน x
O ไม่มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทบางบัญชี x
O ไม่คำนวณยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท x
O บันทึกรายการรับจ่ายสินค้า โดยไม่มีการทำหลักฐานการเบิกการรับ x
O บัญชีสินค้าในครอบครองไม่มีการแยกประเภทหรือชนิดสินค้า หน่วยนับ
   อย่างชัดเจน x
O กิจการไม่บันทึกบัญชีสินค้าในครอบครอง หรือบันทึกผิดประเภท x
O ใช้เช็คส่วนตัวของกรรมการลงบัญชีเป็นของบริษัท และบันทึกรายการ
   บัญชีไม่ครบถ้วน x
O เอาดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ใช้ในการหมุนเวียนเป็นต้นทุนทรัพย์สิน x
O กิจการประกอบธุรกิจนำเข้า/ส่งออก แต่ไม่มีรายการเงินฝากธนาคาร x x
O ประกอบธุรกิจรับเหมากับหน่วยงานรัฐแต่ไม่มีรายการเงินฝากธนาคาร x x
O แสดงลูกหนี้ /เจ้าหนี้ /เงินกู้ยืม บุคคลเดียวกันแยกจากกัน
    เพื่อให้เกิดการเข้าใจผิด x
O มีรายการลูกหนี้ค่าหุ้น ทั้งทีได้มีการชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว x
O แสดงลูกหนี้ค่าหุ้นเป็นสินทรัพย์ x
O ไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่หุ้นส่วนหรือไม่ถูกต้อง x
O แสดงยอดจำนวนเงินของสินทรัพย์ ไม่ตรงกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น x
O คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแค่บางรายการไม่คำนวณให้ครบทั้งหมด x
O งบการเงินมีรายการทรัพย์สินแต่งบกำไรขาดทุนไม่มีค่าเสื่อมราคา x x
O มีการจ่ายเงินปันผลแต่ไม่มีการกันสำรองตามกฎหมายไว้ x
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี
O การแสดงรายการในงบการเงินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
O งบการเงินไม่แสดงรายการต้นทุนขาย / บริการ x x
O สินทรัพย์ที่แสดงในงบไม่มีรายการสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ x x
O รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ตรงกับในงบการเงิน x x
O ไม่ปรากฎรายการหมายเหตุประกอบงบการเงิน x x
O เปิดเผยข้อมูลทั่วไปผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือไม่สัมพันธ์กัน
          - งบดุลไม่มีบัญชีธนาคารแต่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารใน
            งบกำไรขาดทุน x x
          - งบดุลไม่มีสินค้าคงเหลือแต่งบกำไรขาดทุนมี หรือแสดงรายการ
            ไม่ตรงกัน x x
          - งบดุลมีรายการดอกเบี้ยจ่ายแต่ไม่มีรายการเป็นหนี้ x x
          - งบดุลไม่มีสินทรัพย์ถาวรแต่งบกำไรขาดทุนมีค่าเสื่อมราคา x x
O ไม่มีการสรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ เปิดเผยนโยบายบัญชีไม่เหมาะสม
    หรือไม่ครบถ้วน x x
O ไม่เปิดเผยรายละเอียดทรัพย์สินถาวร หรือนโยบายการคิดค่าเสื่อม x x
O เปิดเผยนโยบายการบัญชีการตีราคาสินค้าคงเหลือไม่เหมาะกับ
   ประเภทสินค้าคงเหลือ x x
O การแสดงรายการในงบดุลไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน
          - งบดุลแสดงรายการทุนจดทะเบียนไม่ตรงกับหลักฐานการจดทะเบียน x
          - แสดงยอดในงบการเงินไม่ตรงกับยอดคงเหลือในแยกประเภท x
          - แสดงสินทรัพย์ไม่เท่ากับหนี้สินและทุน x
          - งบกำไรขาดทุนแสดงรายการกำไรสะสมไม่สอดคล้องกับในงบดุล x
O ไม่เปิดเผยรายการที่สำคัญ เช่น ภาระผูกพัน ข้อมูลทางการเงิน และ
    การดำเนินงานต่อเนื่อง x x
O ในงบการเงินปีก่อนที่นำมาเปรียบเทียบปีนี้ไม่ตรงกับที่เคยยื่นไว้
   โดยไม่ได้เปิดเผยผลแตกต่าง x
ข้อบกพร่องอื่นๆ
O ไม่ลงบัญชีในเวลาที่กำหนด (ปกติ 15 วันนับจากวันที่เกิดรายการ) x
O ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารตามกำหนดเวลา x
O ไม่ส่งมอบเอกสารขอเลื่อนการส่งหลายครั้ง ทยอยส่งมอบ x
O ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ถูกตรวจสอบ เสียภาษีของผู้สอบบัญชีเอง
   ไม่ถูกต้อง x
O ผู้ทำบัญชีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการบัญชี x
O บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชีสินค้า ที่จัดทำไม่มีข้อความ
   ตามกฎหมายกำหนด x
O ลงบัญชีภาษาต่างประเทศโดยไม่มีภาษาไทยกำกับ x

          ผู้ประกอบการควร ศึกษาจากประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เพื่อที่จะดูว่าการทำบัญชีของกิจการตนเองเป็นอย่างไรและทำการปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสม ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งกิจการคุณอาจจะใหญ่จนต้องทำบัญชีเองและเมื่อถึงวัน นั้นคุณอาจต้องจ่ายครั้งใหญ่กับการปรับระบบการทำบัญชีของคุณใหม่ โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาแค่ไหนเพราะการสะสมปัญหามา นาน ลองคิดดูว่าจะเิ่ริ่มวันนี้หรือจะให้มีปัญหาในวันหน้า

          แต่ถ้าจะทำแบบยิ่งทำยิ่งเล็ก หรือทำเพื่อเลิก ........ ก็โกยละโยม 

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)1

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)2

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)3

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)4

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)5


Tags : สำนักงานบัญชีในฝัน สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานบัญชี ทุจริต ทำบัญชี ที่ปรึกษา สอบบัญชี การจัดการ เศรษฐกิจการลงทุน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view