http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,163
เปิดเพจ23,732,469

อำนาจ ขององค์การอิสระ ?

จากประชาชาติธุรกิจ

ไม่ เพียงแต่ปัญหา ร่างประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม/ ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจำนวน 18 กิจการ อันเป็น 1 ในกระบวนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดตามมาตรา 6(2) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จะยัง ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ตาม แต่กระบวนการในการจัดตั้ง องค์การอิสระ ตามร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. ...ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ "อำนาจ/หน้าที่" ที่ซ้ำซ้อนกันกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ด้วย

โดย ในร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระฯได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การอิสระไว้ดัง ต่อไปนี้ 1) วางนโยบายและกำกับดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาและนิติบุคคล ซึ่งมี ผู้แทนองค์การเอกชนและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาร่วมดำเนินการอยู่ในนิติบุคคล หรือคณะบุคคลนั้น ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการให้ความเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระ 3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่จำเป็น

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นประกอบต่อโครงการ 5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นประกอบต่อโครงการหรือ กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 6) เชิญข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ องค์การอิสระหรือองค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นใด มาให้ข้อเท็จจริง

ทั้ง นี้ประเด็นปัญหาอยู่ที่ "การให้ความเห็นประกอบ" หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ มาให้คณะกรรมการองค์การอิสระพิจารณา

ตรงนี้ร่าง พ.ร.บ.กำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการองค์การอิสระพิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หาก คณะกรรมการองค์การอิสระไม่สามารถพิจารณาหรือมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันให้ถือว่าองค์การอิสระได้ให้ความเห็นประกอบแล้ว

ปัญหาจึงเกิด ขึ้นมาทันที หากคณะกรรมการองค์การอิสระให้ความเห็นประกอบ "แตกต่าง" ไปจากความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือพูด ง่าย ๆ ว่า โครงการนั้น ๆ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การอิสระ

ในประเด็นนี้สำนักงาน นโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เห็นว่า การอนุมัติโครงการเป็นอำนาจของ สผ. โดยอำนาจที่ให้แก่คณะกรรมการองค์การอิสระข้างต้นนั้นเป็นการให้อำนาจเกิน กว่ามาตรา 67(2) ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ ดังนั้นเมื่อเกิดกรณีความเห็นแตกต่างข้างต้นแล้ว สผ.ยืนยันที่จะส่งความเห็นประกอบที่แตกต่างให้กับคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยถือเอาความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯเป็นที่สุด

ส่งผลให้องค์การอิสระ มีสภาพไม่แตกต่างไปจาก "ตรายาง" ดี ๆ นี่เอง

Tags : อำนาจ องค์การอิสระ

view

*

view