http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,394
เปิดเพจ23,734,768

เปิดคำวินิจฉัยกฤษฎีกา จารุวรรณ พ้นผู้ว่าสตง.

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เปิดคำวินิจฉัย คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะ1ประเด็นข้อกฏหมายดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสตง."คุณหญิงจารุ วรรณ "2ประเด็น ชี้หลัง5ก.ค.2553ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้
รัฐสภา-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0801/0750 วันที่ 6 สิงหาคม ลงนามโดยคุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งไปยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่าการสตง.) เรื่อง ประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ 1) ได้พิจารณากรณีที่สตง.สอบถามว่า คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการสตง.มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จึงมีปัญหาข้อกฎหมายว่า คุณหญิงจารุวรรณ จะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยผลของมาตรา 34 (2) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542 ประกอบรัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 302 (3) หรือยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามประกาศคปค.ฉบับ 29 ข้อ และ 3 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมี 2 ประเด็นในการพิจารณาคือ

 1.กรณีคุณหญิงจารุวรรณ มีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศคปค.ฉบับ 29 ได้กำหนดให้ ผู้ว่าการสตง.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 18 กันยายน 2549 คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 นั้น เป็นการยกเว้นวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสตง.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 18 กันยายน 2549 โดยให้ดำรง ตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศคปค.ฉบับ 29 ซึ่งอาจมีผลเป็นการขยายระยะเวลา หรือลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง แต่การยกเว้นดังกล่าวมิได้เป็นการยกเว้น คุณสมบัติหรือเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งตามที่กำหนดในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542

ดังนั้น คุณสมบัติของผู้ว่าการสตง.และเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง จึงยังต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.ประกอบฯ เช่น เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ ย่อมทำให้ผู้ว่าการสตง. ต้องพ้นจากตำแหน่งไปแม้จะอยู่ในระยะเวลาที่ประกาศคปค.ฉบับ 29 ขยายไว้ให้ก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ยังเห็นว่า การที่ข้อ 3 ของประกาศคปค.ฉบับ 29 กำหนดให้สรรหาคตง.และผู้ว่าการสตง.ใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าการสตง.พ้นจากตำแหน่งและในวรรคสองที่กำหนดว่า ระหว่างยังไม่มีคตง.และผู้ว่าการสตง.ให้ผู้ว่าการสตง.ที่พ้นจากตำแหน่งตาม วรรคหนึ่ง ยังคงปฏิบัติหน้าที่คตง.และผู้ว่าการสตง.ไปพลางก่อนนั้น ความในวรรคสองมุ่งหมายจำกัดไว้เฉพาะในระหว่างยังไม่มีผู้ว่าการสตง.ตามวรรค หนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็คือช่วง 90 วันที่จะต้องดำเนินการสรรหาผู้ว่าการสตง.คนใหม่ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ที่เคยมีการวินิจฉัยว่า ระยะเวลาการสรรหาดังกล่าว เป็นเพียงมาตรการเร่งนัด แม้จะพ้น 90 วันแล้วยังมิได้มีการสรรหาให้เสร็จ ก็ยังต้องดำเนินการสรรหาต่อไปให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ว่าการสตง.ที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนตามวรรคสอง เมื่อถูกจำกัดระยะเวลาไว้เพียงช่วงเวลาที่กำหนด ภายหลังจากนั้นจึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนตามบทบัญญัตินี้ เพราะเป็นการเกินระยะเวลาที่ให้อำนาจไว้

ส่วนกรณีที่ผู้ว่าการสตง.กระทำการใดๆหลังพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาฯเห็นว่า จะต้องนำมาตรา 19 แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 ที่บัญญัติว่า ถ้าปรากฏภายหลังว่า เจ้าหน้าที่ขาดคุณสมบัติ อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นปฏิบัติไปตาม อำนาจหน้าที่

 สำหรับกรณีที่ผู้ว่าการสตง.พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว สตง.จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ เคยให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าการสตง.แล้ว ( เรื่องเสร็จที่ 648/2544) โดยรองผู้ว่าการสตง.ที่รักษาราชการแทนผู้ว่าการสตง. พึงต้องระวังเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กล่าวคือ ทำได้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของสต ง.แต่ไม่รวมถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการสตง.ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่คตง.ตามประกาศคปค.ฉบับ 29 กำหนดให้ ผู้ว่าการสตง.ปฏิบัติหน้าที่คตง.ไปพลางก่อนนั้น ก็เจาะจงเฉพาะผู้ว่าการสตง.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 18 กันยายน 2549 ถึง 30 กันยายน 2550 เท่านั้น      

 อนึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ มิได้นำรัฐธรรมนูญมาตรา 301 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาในการสรรหาคตง.และผู้ว่าการสตง.แตกต่างจากประกาศคปค. ทั้งมิได้มีบทบัญญัติรองรับให้ผู้ว่าการสตง.ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป มาประกอบการพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาฯไม่มีอำนาจวินิจฉัยรัฐ ธรรมนูญ

 2. การจ่ายบำเหน็จตอบแทนให้สอดคล้องกับข้อ 1 คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ เห็นว่า มาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ประกอบฯว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินได้บัญญัติไว้ โดยการพ้นจากตำแหน่งตามระยะเวลาที่ได้รับการขยายตามประกาศคปค.ฉบับ 29 ถือเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพื่อคำนวณบำเหน็จ ให้นับตั้งแต่วันมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่สิ้น สุดการปฏิบัติหน้าที่ คือ 31 ธันวาคม 2544 จนถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

Tags : เปิดคำวินิจฉัยกฤษฎีกา จารุวรรณ ผู้ว่าสตง.

view

*

view