http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,111,000
เปิดเพจ23,724,899

ผลตรวจโครงการเร่งรัด SME

บทความนี้เป็นผลการตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วจะได้รู้ว่าบ้านเมืองเราเขาใช้เงินกันอย่างไร ก็อ่านฉบับย่อ
แต่ถ้าคิดว่าจะศึกษาการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในให้ดูฉบับเต็ม ยาวหน่อย

บทคัดย่อ     

ผลการตรวจสอบโครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

วัตถุประสงค
์  ตรวจเพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานการปรับปรุงประสิทธิภาพและคงสภาพการจ้างงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องสำหรับการเสนอแนวทางแก้ไข

ข้อตรวจพบ

1. สถานประกอบการที่มีผลประกอบการดีขึ้น  ๔๗.๖๔%
2. สถานประกอบการที่มีผลประกอบการด้านต้นทุนและ/หรือยอดขายไม่เปลี่ยนแปลง ๕๒.๐๖%
3. การคงสภาพการจ้างงานของสถานประกอบการ ๗๒.๑๒%

ปัญหาอุปสรรค

    1.การดำเนินกิจกรรมของทีมที่ปรึกษาต่ำกว่า/แตกต่างจากกิจกรรมตามข้อเสนอของโครงการฯ โครงการฯ
         ได้กำหนดกิจกรรมการแก้ปัญหาของสถานประกอบการ และมีบางกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ
    2. ความรู้และประสบการณ์ของทีมที่ปรึกษา
        ทีมที่ปรึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยได้รับบริการจากที่ปรึกษาที่มีความรู้ไม่ตรงกับลักษณะธุรกิจ และขาดประสบการณ์ด้านธุรกิจ
    3. วิธีดำเนินกิจกรรมการแก้ปัญหา
        การให้คำปรึกษาเน้นด้านวิชาการและทฤษฎี ซึ่งเป็นลักษณะการอบรมมิใช่ลักษณะการให้คำปรึกษาและการปฏิบัติการ หรือให้คำแนะนำ ไม่ชัดเจนเพียงพอ
    4. สถานประกอบการขาดความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
        ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของทีมที่ปรึกษา สถานประกอบการขาดสภาพคล่อง ขาดความมั่นใจในการลงทุนเพิ่ม และขาดบุคลากรรองรับในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
    5. แผนงานมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงาน
        เนื่องจากการสำรวจสภาพปัญหาของสถานประกอบการเป็นการเสนอปัญหาของธุรกิจโดยผู้ประกอบการเอง ซึ่งอาจ ไม่ใช่ปัญหาหลักของธุรกิจ และในการสำรวจสภาพปัญหาดังกล่าวใช้ระยะเวลาน้อยเกินไป     จึงไม่สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง
    6. การติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการฯ กระทำได้ไม่ทั่วถึง
        เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวบางส่วนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการฯ และไม่มีหน้าที่โดยตรง การเก็บข้อมูลจึงไม่ได้ผลตรงตามความต้องการของโครงการฯ รวมทั้งการตอบ    แบบสอบถามกลับมาน้อย ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
    7. การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Midterm Report & Final Report) กระทำได้ไม่รัดกุม
        พิจารณาผลงานจากรายงานที่ทีมที่ปรึกษาจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์ผลงาน โดยไม่ได้สอบยันข้อมูลกับสถานประกอบการ    ว่าการรายงานผลตรงตามข้อเท็จจริงตามที่ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำกับสถานประกอบการหรือไม่

 
   ข้อสังเกต
        การกำหนดเป้าหมายการคงสภาพการจ้างงานไม่เหมาะสม  การกำหนดเป้าหมายจำนวนพนักงานดังกล่าวมาจากการประมาณการ ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับ    จำนวนพนักงานภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ ได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะใช้เป้าหมายที่แท้จริงมาเปรียบเทียบกับจำนวนพนักงานของทุกสถานประกอบการภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า    โครงการฯ ประสบความสำเร็จหรือไม่ และยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

   
ผลกระทบ
        จากการเข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลให้สถานประกอบการทราบถึงจุดด้อยและจุดแข็งในธุรกิจของตนเอง สำหรับผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินพบว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ    สังคมโดยรวม โดยมีสถานประกอบการที่ทีมที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาได้สูงกว่าที่กำหนด จำนวน 13 แห่งแต่อย่างไรก็ตามยังมีสถานประกอบการบางส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ไม่เต็มที่ และจาก    การที่ที่ปรึกษามีการดำเนินกิจกรรมที่ต่ำกว่า/แตกต่างจากกิจกรรมตามข้อเสนอของโครงการฯ และการดำเนินกิจกรรมโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ทำให้คน/วันที่ดำเนินการจริงต่ำกว่าแผนที่กำหนด มีผลกระทบต่อการ    จ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา

   
ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
    1. ด้านทีมที่ปรึกษา
        ควรให้ความสำคัญในการสำรวจสภาพปัญหาและวินิจฉัยปัญหา (Diagnose) ของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะแก้ไขให้ชัดเจน สอดคล้องกับ    สภาพปัญหาที่แท้จริง
    2. ด้านสถานประกอบการ
        2.1 จัดทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจแต่ละประเภทอุตสาหกรรม และให้สอดคล้องกับลักษณะทางธุรกิจและสภาพปัญหาของสถานประกอบการ ให้สถานประกอบการซึ่งเป็น    ผู้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการฯ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกทีมที่ปรึกษา
        2.2 การที่แต่ละสถานประกอบการมีปริมาณของปัญหาและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งมีส่วนในการกำหนดกิจกรรมที่ทีมที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขการกำหนดค่า    จ้างที่ปรึกษาให้สัมพันธ์กับขอบเขตและปริมาณปัญหาของสถานประกอบการที่สามารถปฏิบัติได้จริง
    3. ด้านการบริหารโครงการฯ
        3.1 ต้องกำหนดแผนงานอย่างละเอียดให้ชัดเจน โดยประกอบด้วยเป้าหมายของกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่ชัดเจนเพียงพอที่จะติดตามผลการ    ดำเนินงาน(สังเกตการณ์จริง)เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนงานได้
        3.2 ต้องกำหนดหน้าที่ขอบเขตการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ส่วนให้ชัดเจน โดยมีการตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์สถานประกอบการรวมทั้งการรายงานผลระหว่าง    โครงการ และผลที่สถานประกอบการได้รับที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการติดตามวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ
        3.3 ให้ทีมที่ปรึกษาบันทึกรายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละครั้งที่เข้าสถานประกอบการ โดยให้สถานประกอบการลงชื่อรับทราบ แล้วสำเนาให้สถานประกอบการเก็บรวบรวมพิจารณาผลงานของทีมที่    ปรึกษาต่อไป
        3.4 เพื่อให้โครงการฯ ในระยะต่อไป กำหนดเป้าหมายการคงสภาพการจ้างงานจากจำนวนพนักงานที่แท้จริง และควรกำหนดเกณฑ์การวัดความสำเร็จของการคงสภาพการจ้างงานของแต่ละสถานประกอบการ


อ่านฉบับเต็ม
     view

*

view