http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,615
เปิดเพจ23,732,929

วิจัยทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตร

บทความดีมีประโยชน์ต่อคนไทยขออนุญาตนำมาเผยแพร่ครับ เนื่องจากสังคมไทยเนื้อหางานวิจัยดีๆ ได้รับการปิดประกาศ เลยไม่ทราบทั่วกันเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปิดประกาศไม่ให้รู้

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1
ชื่อรายงานการวิจัย รายงานวิจัยการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการของไทย : กรณีศึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อนักวิจัย วิชัย รูปขำดี, สังคม คุณคณากรสกุล
หน่วยงานวิจัย คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แหล่งทุนวิจัย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1
สถานภาพ โครงการที่ทำเสร็จแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2548
บทคัดย่อ
หรือบทสรุปผู้บริหาร
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ
 (1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ ของการทำงานในทุกกิจกรรม ที่ ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ
(2)เพื่อค้นหาและสร้างแบบจำลองของพฤติกรรม ที่นำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการ เกษตร
 (3) เพื่อเสนอแนวทางและวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ  ในสังกัดกรมส่งเสริมการ เกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  ขอบเขตในการศึกษาคือกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
ในช่วงระหว่าง  ปี พ.ศ. 2538-2547 โดยใช้รูปแบบการศึกษาผสมกันระหว่าง
 (1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดย การใช้แบบสอบถามกับข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 หน่วยงานระดับกรมมีผู้ให้ข้อมูล 1,458 ราย และใช้แบบสอบถามกับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเกษตรกร 1,370 รายรวมแล้วมีผู้ตอบแบบสอบถาม 2,828 ราย ควบคู่กับ
   (2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการจัดสัมมนา 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 250 คน พร้อมกันนี้ยังทำการสัมภาษณ์เจาะลึกอีก 28 ราย
การศึกษานี้มีข้อค้นพบว่า หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์มีความซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกัน และหน่วยงานที่ทุจริตมักเป็นหน่วยงานเดิม ซึ่งมีข้อมูล เชิงประจักษ์จากการพิจารณาตัดสินของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และการมีข่าว ปรากฏตามสื่อมวลชนต่าง ๆ ซึ่ง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีข่าวการทุจริตจำนวนมาก เช่น การปลอมปนปุ๋ย การกำหนดสเปก เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส เมื่อประมวลเชิงรูปแบบแล้วพบว่า มี 13 รูปแบบหลักคือ
    (1)     การกำหนดนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
    (2)     การทุจริตในลักษณะของการซื้อขายตำแหน่ง
    (3)     การทุจริตโดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างบกพร่อง
    (4)    การจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะของการฮั้ว
    (5)    ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการชั้นสูงรู้ว่ามีการฮั้วแต่ไม่ยกเลิก
    (6)    ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันเสนอราคา
    (7)    การทุจริตในขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงการ
    (8)    การทุจริตด้านการตรวจรับงาน
    (9)    การเบียดบังงบประมาณหลวง
    (10)  การเบียดบังงบประมาณสนับสนุนเกษตรกร
    (11)  การทุจริตค่าชดเชยความเดือดร้อนของเกษตรกร
    (12)  การปลอมปนปัจจัยการผลิตและ
    (13)  การเบียดบังโอกาส
  
การทุจริตในภาคเกษตรนำสู่ผลกระทบสำคัญ 5 ประการ คือ
    (1)  เกษตรกรขาดสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์เต็มสิทธิ
    (2)  เกษตรกรเสียโอกาสในด้านอาชีพ
    (3) ประชาชนทั่วไปต้องแบกรับภาษีเกินจำเป็น
    (4) รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณเกินจำเป็น   และที่สำคัญที่สุดคือ
    (5) การสร้างวัฒนธรรมทุจริตให้เป็นเรื่องปกติ
              การทุจริตดังกล่าวสามารถประมวลเป็นตัวแบบการทุจริต (Corruption Model) ประกอบด้วยตัวแปรหลัก 3 ตัวคือ สำนึกฝ่ายต่ำ (มากหรือน้อย) โอกาส (มากหรือน้อย) และ ผลประโยชน์ (มากหรือน้อย) นำไปสู่การทุจริต (มากหรือน้อย) ทั้งนี้ถ้าตัวแปรหลักมีมาก แนวโน้มการเกิดการทุจริตก็มากตาม ดังสมการ
 
                    “การทุจริตมาก = สำนึกฝ่ายต่ำมาก + โอกาสมาก + ผลประโยชน์มาก”   
 
                    และเมื่อทำการเปรียบเทียบกับงบประมาณโดยรวม สามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงินของการทุจริตได้ดังนี้
 
 
ขนาดของงบประมาณโครงการ
=งบบริหาร งบจัดการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ ขนาดของวงเงินทุจริต [สำนึกฝ่ายต่ำ (ความโลภ + ค่านิยมที่ผิด - จรรยาบรรณ) + โอกาส (อำนาจหน้าที่ +ระดับของดุลยพินิจ + ช่องว่างของกฎระเบียบ + ความรอบรู้ในระเบียบราชการ + ความแยบยล) + ผลประโยชน์ (การลงทุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง + ผลตอบแทน - ความเสี่ยงในการถูกจับ)]
 
    การศึกษานี้มีข้อเสนอแนวทาง แยกเป็น 4 ระดับดังนี้
 
 1) ข้อเสนอเชิงนโยบาย มีข้อเสนอหลักคือ
    (1) การแก้ไขกฎหมายให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามประเมินผลธรรมาภิบาล
    (2) การจัดให้มีหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านการเสริมสร้างจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
    (3) การออกกฎระเบียบเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ
    (4) การผลักดันให้ออกกฎระเบียบเพื่อรองรับการให้รางวัลนำจับหรือชี้เบาะแสการทุจริต
   (5)การผลักดันให้ใช้กฎหมายการคุ้มครองพยานผู้ชี้เบาะแสการทุจริตและผู้ต่อสู้กับการทุจริตในวงการราชการ
    (6) การลงโทษทางวินัยต้องดำเนินการอย่างจริงจัง
 
  2)ข้อเสนอแนวทางเชิงการบริหารงานบุคคล มีข้อเสนอหลักคือ
(1)การป้องกันการแทรกแซงของนักการเมืองโดยการสร้างระบบกันชนกล่าวคือกำหนดให้รัฐมนตรีต้องสั่งการผ่านปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หรือ อธิบดี อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
(2)การรับสมัครการบรรจุข้าราชการใหม่ ไม่ควรเป็นหน้าที่ของกรมโดยตรง
(3)การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงไม่ควรขึ้นอยู่อำนาจของรัฐมนตรควรมีการถ่วงดุลโดยการกำหนดระเบียบของสำนักงาน ก.พ.  ที่ชัดเจน
(4) ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่มีความชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงง่ายจนเกินไป
(5) การกำหนดวาระของการดำรงตำแหน่งของข้าราชการระดับสูงไม่ควรยาวนานเกินไป
(6) ควรสร้างระบบการประชุมร่วมกันเป็นประจำและสม่ำเสมอ
(7) การป้องกันการซื้อขายตำแหน่งในวงการราชการโดยจัดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส
(8) การลงโทษทางวินัยต้องมีคณะกรรมการที่ให้ความเป็นธรรม และ
(9) การจัดให้มีการประกวดผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีประสิทธิภาพ
3) ข้อเสนอแนวทางเชิงการจัดการโครงการ มีข้อเสนอสำคัญคือ
(1) การจัดซื้อจัดจ้างและหรือการประมูลงาน ควรเป็นระบบที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
(2) ในโครงการพัฒนาระดับพื้นที่ควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในชุมชน เพื่อร่วมดำเนินการตรวจสอบด้วย
(3) การตรวจรับงานในโครงการจัดจ้างสร้างถาวรวัตถุ ควรมีกรรมการตรวจรับจากภายนอก
(4) เปิดพื้นที่สาธารณะในการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
(5)การจัดให้สื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการคอร์รัปชันในด้านเกษตรกรรมได้ โดยได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
4) ข้อเสนอแนวทางเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชน มีข้อเสนอสำคัญคือ
 (1) ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการของภาครัฐ
 (2) ภาคประชาชนต้องสามารถใช้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการได้อย่างแท้จริงในการติดตามโครงการ สาธารณะ
 (3) ภาคประชาชนต้องกล้าชี้มูลความผิดผู้ที่กระทำผิด
 (4) การส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมในการเปิดเผยเปิดโปงกลโกงและวิธีการฉ้อราษฎร์บังหลวงควบคู่กับการปกป้อง พยาน และ
 (5)การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ จากการเคารพนับถือบุคคลที่มีทรัพย์สิน หรือมีอำนาจมาเป็นการเคารพนับถือบุคคลที่ คุณงามความดี
 
 
view

*

view