http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผลการตรวจเทศบาลตำบล ดำเนินการจัดซื้อโดยมิชอบ

ผลการตรวจสอบเทศบาลตำบลโพทะเลดำเนินการจัดซื้อโดยมิชอบ
13 มิ.ย. 2546
    สตง. เผยพฤติการณ์การดำเนินการจัดซื้อโดยมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยกกรณีตัวอย่างการจัดซื้อกระชังเลี้ยงปลา และเครื่องทำขนมจีนของเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่ภายหลังการเข้าตรวจสอบพบว่าวัสดุที่จัดซื้อบางรายการ ไม่มีการส่งมอบตามสัญญาหรือส่งมอบไม่ครบตามสัญญา ในขณะที่บางรายการมีการส่งมอบหลังจากที่มีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินแล้ว พร้อมชี้เชื่อว่ายังมีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้อีกมากจึงฝากเตือนมายังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกแห่งให้ปฏิบัติหน้าที่โดย ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และหากเกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวอีก สตง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายงานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) ได้เข้าตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อกระชังเลี้ยงปลาและเครื่องทำขนมจีน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 575,600 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ของสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ภายหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการ จัดซื้อวัสดุดังกล่าว ผลการตรวจสอบสืบสวนปรากฏพฤติการณ์โดยสรุป ดังนี้
    1. สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเลได้ทำสัญญาซื้อวัสดุเพื่อทำกระชังเลี้ยงปลา จำนวน 10 รายการ จำนวนเงินตามสัญญา 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2544 ตามเอกสารหลักฐานผู้ขายได้ส่งมอบวัสดุ จำนวน 10 รายการ ตามใบส่งมอบและใบแจ้งหนี้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับในวันเดียวกันว่า มีวัสดุปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยได้เบิกจ่ายเงินจำนวน 525,000 บาท ให้ผู้ขายเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 แต่จาก การตรวจสอบสืบสวนของ สตง. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าวัสดุที่จัดซื้อยังไม่มีการส่งมอบตามสัญญา จำนวน 6 รายการ และส่งมอบไม่ครบตาม สัญญาจำนวน 1 รายการ
    2. สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเลได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทำขนมจีน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 50,600 บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาท) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 21 กันยายน 2544 ตามเอกสารหลักฐานผู้ขายได้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทำขนมจีน จำนวน 5 รายการ ตามใบส่งของและใบแจ้งหนี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2544 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับในวันเดียวกัน ว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องตามใบสั่งซื้อ โดยได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย จำนวน 50,600 บาท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 แต่จากการ ตรวจสอบสืบสวนของ สตง. พบว่ามีการส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทำขนมจีนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544 ซึ่งเป็นการส่งมอบภายหลังจาก การตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข้อ 64 และยังลงลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุมีปริมาณและคุณภาพครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ทั้งที่โดย ข้อเท็จจริงในวันตรวจรับพัสดุ ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบ และหรือส่งมอบ  แต่ยังไม่ครบตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ซึ่งถือเป็นการทำเอกสาร ใบตรวจรับพัสดุเป็นเท็จในการใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 575,600 บาท อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 (4) จึงให้ดำเนินการทางอาญาและทางวินัยกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป ทั้งนี้ สตง. ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผลการดำเนินการเป็นประการใดจะต้องแจ้งให้ สตง. ทราบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามนัยมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. 2542 สตง. ได้แถลงในตอนท้ายว่า เชื่อว่ายังมีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ในหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรณีที่ เกิดขึ้นจะมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ดี พร้อมฝากเตือนมายังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนให้ปฏิบัติ หน้าที่โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และหากเกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก สตง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ข้อมูลจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
view

*

view