http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผลสอบดำเนินงานโครงการ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชี

อ่านบทคัดย่อ

การตรวจสอบดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชี ภายใต้โครงการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545


1. บทนำ

โครงการสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชี ของเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545 ได้เลือกตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ อย่างไร และเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่

2. ผลการตรวจสอบ

 พบว่าการดำเนินงานยังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการซึ่งส่งผลให้ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
    2.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชี กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 11 ประการ แต่จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เพียง 2 ประการ คือ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์อีก 9 ประการ จำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ       กลุ่มวัตถุประสงค์ไม่สามารถบรรลุได้ และกลุ่มวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถบรรลุได้หากไม่มีกิจกรรมหรือโครงการอื่นประกอบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
        1) วัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถบรรลุได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ มี 2 ประการ ได้แก่
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียง เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่โครงการแต่ประการใด
เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อเพาะปลูกการเกษตร เนื่องจากโดยรอบอ่างเก็บน้ำไม่มีพื้นที่ใดสามารถทำการเพาะปลูกได้ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชน และติดกับลำน้ำชี
        2) วัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้หากไม่มีกิจกรรมหรือโครงการอื่นประกอบมีทั้งสิ้น 7 ประการ คือ
    เพื่อให้มีสถานที่สำหรับรองรับและส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
    เพื่อพัฒนาให้จังหวัดยโสธรเป็นจุดเชื่อมต่อ หรือจุดแวะพักของวงจรการท่องเที่ยวต่าง ๆ
    เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและเกิดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
    เพื่อให้เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลา ส่งเสริมการประมง
    เพื่อให้มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ชาวคุ้มในชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
    เพื่อให้มีการจ้างงานในท้องถิ่นอันเกิดจากการก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษา และการบริการ
    เพื่อรักษาที่สาธารณะประโยชน์ไม่ให้มีการรุกล้ำของชาวบ้านใกล้เคียง
เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเป็นเพียงการก่อสร้างสร้างถนนทางเข้าไปสู่บริเวณริมแม่น้ำชี และ อ่างเก็บน้ำ ทางเดินเท้า และอาคารบริเวณด้านทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเท่านั้น ในบริเวณพื้นที่ ริมชีและอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งดังกล่าวยังมีพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีกหลายส่วน ซึ่งปัจจุบันเทศบาลได้ดำเนินการแล้ว และ อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 6 โครงการ
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะสร้างเสร็จทุกโครงการที่กำหนดไว้แล้วนั้น ก็ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยกิจกรรมของโครงการเอง เนื่องจากกิจกรรมของทั้ง 7 โครงการส่วนใหญ่เป็นเพียงการสร้างและปรับปรุงถนนในพื้นที่โครงการเท่านั้น อีกประการหนึ่งเนื่องจากการเขียนโครงการที่ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทำให้กำหนดผล ที่คาดว่าจะได้รับหรือผลประโยชน์จากโครงการเกินความจริง
    2.2 ผลงานก่อสร้างสวนสาธารณะชำรุดเสียหาย
        1) ถนนทางเข้าโครงการมีรอยแตกตามแนวขวางของถนนบริเวณจุดเชื่อมต่อของคอนครีต
        2) ทางเดินเท้าทรุดตัวลาดเอียงลงทางริมอ่างเก็บน้ำบุ่งใหญ่
        3) สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ชำรุด
    2.3 งานก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามสัญญา
จากการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง พบว่า การติดตั้งวัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญา จำนวน 13 รายการ เนื่องจากรายการวัสดุดังกล่าวไม่ได้กำหนดหรือกำหนดไว้ต่ำกว่าในแบบรูปรายการ นอกจากนั้น เทศบาลเมืองยโสธรยังตรวจพบ เพิ่มเติมอีก 2 รายการ รวมเป็น 15 รายการ ซึ่งเกิดจากเทศบาลเมืองยโสธรมีการปรับลดรายการก่อสร้างที่เทศบาลฯคิดว่าไม่จำเป็นออกจากแบบ รูปรายการ แต่ไม่ได้ตัดออกจากการคำนวณราคากลาง ส่งผลให้ต้นทุนโครงการสูงกว่าที่ควรจะเป็น

ข้อเสนอแนะ

จากประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อเสนอแนะสำหรับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร ดังนี้
    1) สั่งการให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการว่ากิจกรรมของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด นั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง
    2) ในการจัดทำโครงการโอกาสต่อไป ต้องให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของโครงการ และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโครงการ
    3) งานก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายยังอยู่ในระยะเวลาประกัน ต้องติดตามให้ผู้รับจ้างซึ่งได้แจ้งไปแล้วนั้นมาซ่อมแซมโดยเร่งด่วนหากพบความเสียหายต้องแจ้งให้ ผู้รับจ้างซ่อมแซมโดยเร่งด่วน หากพ้นกำหนดระยะเวลาประกันและเกิดความเสียหาย ให้พิจารณา หาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
    4) พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกแบบและประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมทั้งรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น


อ่านฉบับเต็ม      
 
view

*

view