http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ก.ล.ต. จ่อคลอดเกณฑ์

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ฉบับที่ 2 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เริ่มใช้บังคับ 1 มกราคม 2563 โดย Exchange,Broker,Dealer ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท และไม่น้อยกว่า 5 % ของมูลค่าทรัพย์สินลูกค้า เว้นแต่กรณีเก็บใน Cold Wallet ให้คงไว้ในอัตรา 1%

ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2563 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ และจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุนส่ง ก.ล.ต.

โดยกรณีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครองให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เมื่อสิ้นวันทำการใด ๆ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท และไม่น้อยกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้า เว้นแต่กรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่ถูกจัดเก็บใน cold wallet ให้ดำรงในอัตรา 1%

ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง ให้ดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สำหรับการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ,ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาทสำหรับการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท สำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คำนวณและจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ต้องระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามเกณฑ์และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และต้องรีบแจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท

ทั้งนี้คำว่า "ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล" ตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 หมายถึง การประกอบธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer)และกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่วน คำว่า “สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,#ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ก.ล.ต. จ่อคลอดเกณฑ์ "ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล" เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.63

view

*

view