http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,631,760
เปิดเพจ25,741,414
Gold charts on InfoMine.com

ชุลี เทศวิศาล

นางชุลี  เทศวิศาล

 

ปัจจุบัน                       (1)  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA)

                                (2)  ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)

                                (3)  เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

 ตำแหน่งสุดท้าย         นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ  

                                สำนักวิจัย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)

คุณวุฒิทางการศึกษา   -    Master of Arts in Financial Management  with Combined

                                      Studies จาก Middlesex University กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

                                      ด้วยทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร  (สอบชิงทุนได้)

                                 -    บัญชีมหาบัณฑิต  (บัญชีการเงิน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                 -    ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                 -    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                 -    ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  (วิทยาศาสตร์)

                                 -    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (ตอ. รุ่น 37)

ประวัติการทำงาน      มีประสบการณ์การทำงาน

                              (1)  ด้านการศึกษา วิจัยพัฒนา มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน

                              (2)  ด้านบริหารงานทั่วไป :-  เลขานุการผู้บริหารระดับสูง  (รับผิดชอบใน

                                    การกรองงาน)  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  การจัดทำ

                                    ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี   การจัดทำรายงานต่างๆ

                                    ประจำเดือน  ประจำไตรมาส ประจำปี  การจัดทำรายงานการควบคุม

                                    ภายใน  การบริหารความเสี่ยง งานการโต้ตอบเอกสาร และงานสารบรรณ

                             (3)  กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา วางแผนการตรวจสอบ สอบทานงาน และเป็นผู้ตรวจสอบ :-

                                   * การตรวจสอบบัญชีการเงินมหาวิทยาลัย

                                   * ตรวจสอบบัญชีการเงิน ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ส่วนราชการและ

                                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม

                                   * ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการในพื้นที่

                                     รับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 จังหวัด

                                     ขอนแก่น (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม)

                                  * ตรวจสอบบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย  โรงพิมพ์ธนบัตร

                                     กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

                                  *  ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

                              (4)  ขณะดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการได้รับมอบหมายงานพิเศษ ดังนี้

                                     * ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)

                                       โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                                      ประจำจังหวัดขอนแก่น

                                     * เป็นวิทยากรด้านการควบคุมภายใน   การตรวจสอบภายใน

                                       การบริหารความเสี่ยง

                             (5)   เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา หลักการบัญชี การสอบบัญชี  ให้กับ

                                    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยสยาม

การอบรม ดูงาน         -   ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบการดำเนินงาน

                                  เชิงปฏิบัติการ”   (ภาคภาษาอังกฤษ)  (โครงการร่วม สำนักงานการตรวจ

                                  เงินแผ่นดินกับ ธนาคารโลก)

                              -  ผ่านการสอบคัดเลือกของ  สตง. และได้รับหนังสือรับรองการฝึกงาน

                                 การตรวจสอบบัญชี ส่วนราชการประเทศนิวซีแลนด์   จากสำนักงานตรวจ

                                 เงินแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์  เป็นเวลา 10  เดือน

                             -   สำเร็จหลักสูตร  Auditor/Lead Auditor Training Course ตามมาตรฐาน

                                 ISO ขององค์การ   IRCA ประเทศอังกฤษ    

                             -   สอบชิงทุน JICA (ไจก้า)   และได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรมหลักสูตร

                                 Computer Audit (การตรวจสอบบัญชีหน่วยงานที่จัดทำ บัญชีด้วยระบบ

                                 คอมพิวเตอร์)   จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่ง ประเทศญี่ปุ่น

                            -   ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ”

                                ได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรมกลักสูตร   “ผู้บริหารระดับต้น”

                                พร้อมศึกษาดูงาน สตง. ประเทศจีน

Tags : #ชุลี เทศวิศาล

view

*

view