http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ชุลี เทศวิศาล

นางชุลี  เทศวิศาล

 

ปัจจุบัน                       (1)  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA)

                                (2)  ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)

                                (3)  เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

 ตำแหน่งสุดท้าย         นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ  

                                สำนักวิจัย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)

คุณวุฒิทางการศึกษา   -    Master of Arts in Financial Management  with Combined

                                      Studies จาก Middlesex University กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

                                      ด้วยทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร  (สอบชิงทุนได้)

                                 -    บัญชีมหาบัณฑิต  (บัญชีการเงิน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                 -    ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                 -    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                 -    ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ  (วิทยาศาสตร์)

                                 -    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (ตอ. รุ่น 37)

ประวัติการทำงาน      มีประสบการณ์การทำงาน

                              (1)  ด้านการศึกษา วิจัยพัฒนา มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน

                              (2)  ด้านบริหารงานทั่วไป :-  เลขานุการผู้บริหารระดับสูง  (รับผิดชอบใน

                                    การกรองงาน)  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  การจัดทำ

                                    ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี   การจัดทำรายงานต่างๆ

                                    ประจำเดือน  ประจำไตรมาส ประจำปี  การจัดทำรายงานการควบคุม

                                    ภายใน  การบริหารความเสี่ยง งานการโต้ตอบเอกสาร และงานสารบรรณ

                             (3)  กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา วางแผนการตรวจสอบ สอบทานงาน และเป็นผู้ตรวจสอบ :-

                                   * การตรวจสอบบัญชีการเงินมหาวิทยาลัย

                                   * ตรวจสอบบัญชีการเงิน ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ส่วนราชการและ

                                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม

                                   * ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการในพื้นที่

                                     รับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 จังหวัด

                                     ขอนแก่น (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม)

                                  * ตรวจสอบบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย  โรงพิมพ์ธนบัตร

                                     กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

                                  *  ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

                              (4)  ขณะดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการได้รับมอบหมายงานพิเศษ ดังนี้

                                     * ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)

                                       โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                                      ประจำจังหวัดขอนแก่น

                                     * เป็นวิทยากรด้านการควบคุมภายใน   การตรวจสอบภายใน

                                       การบริหารความเสี่ยง

                             (5)   เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา หลักการบัญชี การสอบบัญชี  ให้กับ

                                    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยสยาม

การอบรม ดูงาน         -   ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบการดำเนินงาน

                                  เชิงปฏิบัติการ”   (ภาคภาษาอังกฤษ)  (โครงการร่วม สำนักงานการตรวจ

                                  เงินแผ่นดินกับ ธนาคารโลก)

                              -  ผ่านการสอบคัดเลือกของ  สตง. และได้รับหนังสือรับรองการฝึกงาน

                                 การตรวจสอบบัญชี ส่วนราชการประเทศนิวซีแลนด์   จากสำนักงานตรวจ

                                 เงินแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์  เป็นเวลา 10  เดือน

                             -   สำเร็จหลักสูตร  Auditor/Lead Auditor Training Course ตามมาตรฐาน

                                 ISO ขององค์การ   IRCA ประเทศอังกฤษ    

                             -   สอบชิงทุน JICA (ไจก้า)   และได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรมหลักสูตร

                                 Computer Audit (การตรวจสอบบัญชีหน่วยงานที่จัดทำ บัญชีด้วยระบบ

                                 คอมพิวเตอร์)   จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่ง ประเทศญี่ปุ่น

                            -   ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ”

                                ได้รับประกาศนียบัตรจากการอบรมกลักสูตร   “ผู้บริหารระดับต้น”

                                พร้อมศึกษาดูงาน สตง. ประเทศจีน

Tags : #ชุลี เทศวิศาล

view

*

view