http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากกรุงเทพธุรกิจ

รายละเอียด "ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" ในการดำเนินการลักษณะต่างๆ ทั้งตรวจสอบเอกสาร ขั้นตอน รวมทั้งข้อพึงระวัง และเงือนไขปลีกย่อยที่คุณอาจไม่รู้

หลังจากที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง ได้เปิดให้ประชาชนได้ ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยที่ผู้ที่ผ่านแบบคัดกรองการลงทะเบียนจะทยอยได้เงินคืนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งล่าสุดมีจำนวนผู้ลงทะเบียนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 7 แสนราย

ในส่วนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) นั้น ได้เปิดให้ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก เพื่อขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนนั้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้นราว 19.5 ล้านราย ซึ่งมี ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะที่ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม : เปิดวิธี ‘คืนเงินประกันไฟฟ้า’ กรณีเจ้าของเสียชีวิตแล้ว ทำอย่างไร

โดย ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ (เฉพาะประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก) ทุกรายประสงค์จะแจ้งรับสิทธิต้องตรวจสอบก่อนนั่นก็คือ

เตรียมข้อมูล ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ ประกอบไปด้วย

เตรียมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

หมายเลขบัตรประชาชน

 • กรณีบุคคลธรรมดา 

บัตรประชาชน

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

 • หากเป็นนิติบุคคล จะต้องเตรียม

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

พร้อมด้วย หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

158529130621

ขณะที่ หากในกรณีที่เจ้าของเงินประกันเสียชีวิต หรือ ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ สามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • ผู้จัดการมรดก

บัตรประชาชน

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

ประกอบกับ เอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก

 • หากเป็นทายาท หรือบุคคลในครอบครัวขอรับคืนเงิน

บัตรประชาชน

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

ประกอบกับ ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนบ้านที่ประทับตราเสียชีวิตของเจ้าของเงินประกัน

หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับเจ้าของเงินประกัน อาทิ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส

หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทพร้อมบัตรประชาชน (ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-1)

 • ในกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ ผู้จัดการมรดก หรือทายาท แล้วแต่กรณี
 • องค์กรอื่นๆ เช่น สมาคม มูลนิธิ หรือสหกรณ์ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

ใช้ร่วมกับ ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมมูลนิธิ หรือหนังสือข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ

 • สำหรับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกสารที่ต้องใช้ คือ

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

พร้อมทั้ง หนังสือขอรับคืนเงินประกันจากหน่วยงาน ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน

158529136432

 • กรณี ผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า

กรณีบุคคลธรรมดา

บัตรประชาชน พร้อมแนบ หนังสือการโอนสิทธิ์ให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกันให้แก่ผู้ร้องขอ (กฟภ.-2) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน นส 3ก.

กรณีนิติบุคคล

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน และ ประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองและบัตรประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจ

 • บ้านเช่า

กรณีบุคคลธรรมดา

บัตรประชาชน พร้อมหนังสือการโอนสิทธิ์ให้รับคืนเงินประกันจากเจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ร้องขอ (ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-2)

กรณีนิติบุคคล

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

พร้อมหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และบัตรประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจ

 • ส่วนกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 1129 PEA Call Center

158529142119

 • จากนั้นถึงจะเป็นขั้นตอน เลือกวิธีลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อย คือ

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code ในใบแจ้งหนี้

ลงทะเบียนผ่านทางเฟซบุ๊กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ลงทะเบียนผ่าน Line @Peathailand

 • ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟออนไลน์ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ >> https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

ใส่ข้อมูลชื่อ-นามสกุล

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 12 หลัก (บนใบแจ้งหนี้)

จากนั้นกดเลือกตรวจสอบข้อมูล

เมื่อทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูล ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ หากเรามีสิทธิในการรับเงินคือ ก็จะไปสู่ขั้นตอนการเลือกช่องทางการรับเงิน ดังนี้

ใส่เบอร์โทรติดต่อ

ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องยินยอมรับการแจ้งข่าวสารของ PEA ผ่านทาง SMS

158529145663

 • ช่องทางการรับเงิน

สามารถเลือกได้ 4 ช่องทาง เช่น พร้อมเพย์ (ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก), บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน), ผ่านบัญชีธนาคาร (กรุงไทย, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์,ทหารไทย TMB และธนาคารอิสลาม) หรือติดต่อรับที่สำนักงานการไฟฟ้า จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ

หลังจากนั้น รอรับ SMS ยืนยัน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ โดยรอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ และเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ขยายช่องทางการลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ โดยผู้มีสิทธิ์สามารถขอรับเงินคืนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขาตลอด 24 ชั่วโมง โดยแสดงบัตรประชาชน และ PIN Code ของผู้รับเงินเท่านั้น

158529146719


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,#ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : #ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #หลายเรื่อง #คุณอาจไม่รู้ #ละเอียดยิบ

view

*

view