วรธรรมคติ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประทานให้ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ความว่า

" นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น กำหนดให้มีคุณธรรมที่งดงามนัก อาทิ

ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม รู้รักษาความลับ เป็นต้น
พระพุทธศาสนสุภาษิต กล่าวว่า

ผู้ที่พูดเท็จได้ย่อมทำความชั่วได้ทุกอย่าง

ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรมไม่มีในโลก

พึงรอบคอบในการกระทำทั้งปวง
ให้พร้อมด้วยคุณธรรมที่กำหนดไว้สำหรับนักบัญชีเถิด  จะเจริญ
"