http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,664,758
เปิดเพจ25,777,143
Gold charts on InfoMine.com

ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้ครึ่งปี

 
ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้ครึ่งปี
 
ถึงเวลายื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า
ภาษีเงินได้ครึ่งปี นั่นแหละ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด กิจการร่วมค้า หรือ
นิติบุคคลอื่นใดที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ กฎหมายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลปีละ 2 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ฯลฯ ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตามปี ปฏิทิน หรือปีพุทธศักราช ซึ่งโดยทั่วไปมี
รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. และวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับ วันที่
31 ธ.ค. จะต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรก ภายใน 2
เดือน นับแต่ครบรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก
หรือพูดง่ายๆ ว่าสิ้นเดือน มิ.ย. ให้ยื่นเสียภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.51 ตั้งแต่เดือน ก.ค. ถึง ส.ค.
ในปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 2551 แต่เนื่องจาก
เป็นวันหยุดราชการ วันสุดท้ายจึงเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่ 1 ก.ย. 2551 โดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับ
และเงินเพิ่มแต่อย่างใด สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท ฯลฯ ที่มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธ.ค. 2551 คงต้องบวกลบวัน เดือน และปี เอาเอง
การยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยแบบ ภ.ง.ด.51 หากเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่
เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น จะต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกโดยใช้วิธีการประมาณการกำไรสุทธิ ไม่ใช่กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง
การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อนำมาคำนวณภาษีในแบบ ภ.ง.ด.51 บริษัท ฯลฯ ต้องคาดการณ์กำไร
สุทธิที่จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 เป็นจำนวนเท่าใด แล้วให้นำประมาณการกำไรสุทธิ
ครึ่งหนึ่งมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในแบบ ภ.ง.ด.51 ไม่ใช่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากตัว
เลขประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี ซึ่งอาจจะทำให้เสียภาษีมากกว่าที่ควรจะเสีย เพราะห้างหุ้นส่วน
จำกัดหรือบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้าน
บาท กำไรสุทธิ 1.5 แสนบาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กำไรสุทธิตั้งแต่ 150,001
บาท ถึง 1 ล้านบาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 และกำไรสุทธิ 1,000,001 บาท ถึง 3 ล้าน
บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25
กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัท ฯลฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 การนำ
กำไรสุทธิครึ่งหนึ่งมาคำนวณภาษีหรือคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิทั้งรอบระยะเวลาบัญชี แล้วนำภาษีครึ่ง
หนึ่งมายื่นเสียตามแบบ ภ.ง.ด.51 คงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัท ฯลฯ ที่ยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกไปแล้ว พบ
ว่าได้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิทั้งรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิด
ขึ้นจริง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของภาษีที่คำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิที่ประมาณการขาด
ไป เช่น กำไรสุทธิทั้งรอบระยะเวลาบัญชี เท่ากับ 5 ล้านบาท แต่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดย
ประมาณการกำไรสุทธิเท่ากับ 1 ล้านบาท ทั้งที่ควรจะประมาณการกำไรสุทธิเท่ากับ 2.5 ล้านบาท
จึงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเท่ากับ 1.5 ล้านบาท ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า
ร้อยละ 25 จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของภาษีที่คำนวณ จากประมาณการกำไรสุทธิขาดไป
1.5 ล้านบาท แต่เงินเพิ่มร้อยละ 20 นั้นอาจลดลงมาเสียเพียงร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวน
ภาษีที่ชำระขาดไปได้
หากเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542 แต่ถ้าหากมีเหตุอัน
สมควรที่กรมสรรพากรได้กำหนดเป็นแนวทางไว้ เช่น ยื่นประมาณการกำไรสุทธิไว้ไม่น้อยกว่าครึ่ง
หนึ่งของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 ก็จะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่อย่างใด
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกตามแบบ ภ.
ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 นี้ ต้องดูสิทธิประโยชน์ที่ใช้ว่า บริษัท ฯลฯ เข้าข่าย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ หากผิดพลาดไปแล้ว ตามแก้ไขปัญหาทีหลัง ถ้า
ไม่เสียภาษีหรือเงินเพิ่มเติม ก็ถือว่าโชคดีไป แต่ที่แน่ๆ คงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ดี ไม่
ผิดพลาดเป็นดีที่สุดครับ

Tags :

view

*

view