http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

กรมสรรพากรเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(อ่าน 1955/ ตอบ 0)

เว็บมาสเตอร์

เลขที่ข่าว ปชส. 33/2556
วันที่แถลงข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง กรมสรรพากรเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
...................................................................................................................................................................................


กรมสรรพากรเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่ลูกจ้าง
ออกจากงาน ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานและได้รับเงินได้
หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพราะการตาย ทุพพลภาพ หรือเกษียณอายุตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ๆ
โดยการยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ไม่ต้องอิงการเกษียณอายุอีกต่อไป หากออกจากงานเมื่อมีอายุอย่างน้อย
55 ปี ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้หรือผลประโยชน์นั้นทันที และแม้ว่าลูกจ้างจะออกจาก
งานก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ก็ยังมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีได้ หากรอรับเงินหรือผลประโยชน์ทั้งหมดจากกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพเมื่อตาย ทุพพลภาพ หรืออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ต่อเนื่องดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “มาตรการภาษีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การออมเงินระยะยาวให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกกองทุนเกษียณอายุหรือออกจากงานตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะได้รับเงิน
หรือผลประโยชน์อื่นๆ จากกองทุนโดยไม่ต้องเสียภาษี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าว
ยังส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางภาษีระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการด้วย”ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ข้อ 2(36) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร
www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ RD Call Center หมายเลข ๑๑๖๑


Lock Reply
view

*

view