สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คลังยืดลดภาษีอุ้มผู้ประกอบการ3จว.ชายแดน

(อ่าน 8986/ ตอบ 9)

108acc (Member)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คลังขยายเวลามาตรการลดภาษี ช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้พิจารณาขยายเวลามาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ถือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับมาตรการช่วยเหลือนักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีการขยายเวลา ได้แก่

1.      มาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่จัดเก็บจากกำไรสุทธิ ในปี 2555 ที่ร้อยละ 23 และในปี 2556 ที่ร้อยละ 20 เหลือเพียงร้อยละ 3

2.      มาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้สามารถนำเงินพึงประเมินมาตรา 40(7) และ (8) มาคำนวณในอัตราร้อยละ 0.1 ของยอดเงินพึงประเมิน โดยสามารถเลือกที่จะไม่นำเงินได้นั้นไปรวมคำนวณภาษีปลายปี และในส่วนของเงินได้ที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เหลือร้อยละ 0.1 ด้วยเช่นกัน

3.      ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้าหรือหากำไรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.1

4.      มาตรการลดค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธินิติกรรม การจดทะเบียนการโอนและการจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินในกรณีการโอน และเหลือร้อยละ 1 ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท กรณีการจำนองอสังหาริมทรัพย์

5.      มาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกัน โดยการสนับสนุนส่วนต่างของเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ระหว่างร้อยละ 0.3 – 2

6.      มาตรการสินเชื่อผ่อนปรน ให้ธนาคารออมสินสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำนวน 25,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจกู้ในอัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.01 และปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการในอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.5

7.      มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร ให้มีการพักชำระหนี้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)พักชำระหนี้เกษตรกร 3 ปีโดยในปีแรกรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยวงเงินต้นไม่เกิน 200,000 บาท ในอัตรา MRR และในปี 2 และ 3 สำหรับดอกเบี้ยในส่วนเงินต้นที่เกิน 200,000 บาท เกษตรกรต้องรับภาระเอง

8.      มาตรการลดค่าธรรมเนียมกึ่งหนึ่งเกี่ยวกับการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

9.      มาตรการสนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม เพื่อใช้เป็นสินเชื่อผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยให้ผู้ประกอบการกู้เงินในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และ ผู้ประกันตนกู้ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
10.      มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าการลงทุน สำหรับโครงการใหม่จะได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี


---------------------------------------------------------------------------------------------


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน


Link: คลิ๊กที่นี่

Lock Reply
view