http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เงินปี รายได้ของพระบรมวงศานุวงศ์

 สืบเนื่องจากที่ได้ตรวจสอบการค้นหาคำใน GOOGLE ANALYTICAL มีคนได้ค้นหาคำผ่านเข้ามาที่ เวปไซต์ ของบริษัท มีหัวเรื่อง การเสียภาษีของกษัตริย์บ้าง กษัตริย์เสียภาษีบ้าง หลายครั้ง ผมจึงเข้าใจเอาเองว่า ผู้ที่ค้นหาคำดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจว่า กษัตริย์ไม่เสียภาษีหรือได้รับยกเว้น ด้วยเหตุที่ว่า รััฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะกล่าวหา หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ ในทางใดๆมิได้ ผมจึงขอเขียน เรี่องนี้ตามความเข้าใจของผมดังนี้

1.รายได้ของพระบรมวงศานุวงค์  เรื่องนี้มีกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ

    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 ระเบียบดังกล่าวเป็นการยกเลิกระเบียบการเดิมหลายฉบับในบางเรื่อง แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินปี ในระเบียบดังกล่าวได้มีการนิยามความหมายของคำว่าเงินปีไว้ดังนี้

ข้อ5 ในระเบียบนี้

.....

    เงินปี หมายความว่า เงินปีพระบรมวาศานุวงศ์ และให้หมายความรวมถึง เงินเบี้ยหวัดของพนักงานผ่ายใน

    บำเหน็จบำนาญ หมายความว่า บำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและหมายความ รวมถึงเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม

    เงินประจำตำแหน่ง หมายความว่า เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และให้หมายความรวมถึง เงินประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรีหรือองคมนตรี เงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการและเงินวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

................

ข้อ 12. ให้ส่วนราชการผู้เบิกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราและวิธีการที่กำหนดไว้ใน ประมวลรัษฎากร ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินให้ส่วนราชการตรวจสอบรายได้พึงประเมินรวมทั้งปี (รายได้ตามปีภาษี) และ การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของ ผู้รับเงิน เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ออกใบรับรองภาษีเงินได้หัก ณที่จ่าย ส่งให้ผู้รับเงินในสังกัดและออกรายงาน ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ)ส่งให้กรมสรรพากร

ดังนั้นเงินปีของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงค์นั้น เี่ราจะเห็นได้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องโดย การถูกหัก ณ.ที่จ่าย ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการเบิกจ่ายก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิคจะให้มีการยกเว้นคงยาก

2.เงินที่ได้จากทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผมได้เคยอ่านงบการเงินของกิจการที่ในหลวงหรือพระบรมวงศานุวงศฺ์ ได้ทรงถือหุ้นไว้และได้มี การจ่ายเงินปันผล ก็ได้มีการหักณ.ทีจ่ายเหมือนกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ส่วนการแยกยื่นรวมยื่นก็เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายเหมือน ประชาชนทั่วไปไม่เห็นว่ามีสิทธิพิเศษแต่อย่างใด

3.เงินที่ได้จากกิจการต่างๆ

ผมเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเสียภาษีในลักษณะขององค์กร หน่วยงานหรือหน่วยทางธุรกิจ เท่าที่เห็นนั้นเป็น การเสียภาษีเหมือนหน่วยธุรกิจทั่วไปไม่มีความแตกต่าง

4.เงินหรือสิ่งของที่ได้รับการถวาย

เราได้ดูข่าวบ่อยๆมีผู้ถวายเงินหรือสิ่งของให้พระองค์เงินหรือสิ่งของดังกล่าวถือได้ว่าิเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับ จากการให้ โดยเสน่หา ตามมาตรา 42 (10)ได้รับการยกเว้นภาษี

5.ค่าใช้จ่ายที่กฎหมายตามประมวลรัษฎากรให้หักได้

เราท่านทราบดีว่าเงินเดือนเราหักค่าใช้จ่ายกันอย่างไร แต่เงินปีกลับหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย เนื่องจากใน ประมวลรัษฎากรของเรากำหนดว่าเงินเดือนเป็นเงินได้ตาม 40(1) แต่เงินปีเป็นรายได้ตาม 40(3) ตามมาตรา 42 ตรี ประมวลรัษฎากรนั้นให้หักค่าใช้จ่ายตาม มาตรา 40 (3) ได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์ไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่าย สำหร้บ เงินปี เท่ากับว่าเงินได้ของพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ได้หักค่าใช้จ่าย เพราะกฎหมายไม่ยอม ให้มีค่าใช้จ่าย เพียงหักได้เฉพาะค่าลดหย่อนเหมือนบุคคลทั่วไปเท่านั้น

6.เงินปี เท่าไหร่

เรื่องนี้ไม่แนใจว่าในปัจจุบันเป็นอย่างไร แต่เมื่อสมัยผมเรียนปริญญาโท ทางบัญชี ประมาณ 20 ปีที่แล้ว มีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของกรมสรรพากรได้มาสอนวิชาปัญหาภาษีอากร เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เวลานั้นพอดีมีการเรียกร้องขึ้นเงินเดือนส.ส.และรัฐมนตรี อาจารย์ท่านนั้นได้แสดง ความไม่เห็นด้วยและได้กล่าวไว้ว่า เงินเดือนข้าราชการการเมืองเสนอ ขึ้นเอาขึ้นเอา แต่เงินปีอยู่เท่าไรก็เท่านั้น ตอนนี้ห่างกันหลายเท่าตัว ถ้าขึ้นอีกก็คง ห่างกันเป็นร้อยเท่า พระมหากษัตริย์เราทำงานหนักกว่านักการเมืองเยอะ ทำไมได้เงินตอบแทนน้อยกว่าและ เงินที่รัฐจ่าย ก็ได้็กลับมาที่ประชาชน เหมือนเดิม หรืออาจมากกว่าด้วยซ้ำ

6.เราคนไทยควรรับรู้อย่างไร

เราในฐานะคนไทยรับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วรู้สึกอย่างไร เราเห็นในหลวงและ พระบรมวงศานุวงค์ ทรงงานหรือ ปฎิบัติพระราชกรณียกิจกันมากมายแค่ไหน เราเห็นกันอยู่ เมื่อเราเห็นบทกำหนดตามกฎหมายที่ข้าราชการ ในพระองค์ร่างออกมา เราในฐานะคนไทยคิดกันอย่างไร คนที่ค้นหาคำดังที่ผมได้เขียนไว้ข้างต้น น่าจะสำนึกว่า กษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์นั้นจ่ายภาษีเหมือนกับ คนไทยทุกคน ถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและ ระเบียบที่มี พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ก็จ่ายภาษีเหมือนกับคนกินเงินเดือนอย่าง เราๆท่านๆ  และยังไม่มีีโอกาสที่จะทำการวางแผนภาษีให้ไม่เสียเงินหรือเสียน้อยลง อย่างนี้น่าจะกระตุ้น ต่อมสำนึกของ ความเป็นไทยของใครหลายคนออกมาได้บ้าง

"เอ้า ใครรู้ตัวว่าหลบภาษีหนีภาษีก็จ่ายเงินภาษีให้รัฐถูกต้องซะ ถ้ารู้ตัวว่าผิดก็อย่าเถียงอย่างหน้าด้านๆ จะได้สมเป็นคนไทย เป็นพสกนิกรในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

Tags :  บัญชี ฝึกอบรม สำนักงานบัญชี ทุจริต ทำบัญชี ที่ปรึกษา สอบบัญชี การจัดการ เศรษฐกิจการลงทุน

view

*

view