http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเรื่อง รายละเอียดเนื้อหา และเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับ วิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี

ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 13) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงานการทดสอบเกี่ยวกับ วิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับ ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 8(2) กำหนดว่า การทดสอบแบ่งออกเป็นหกวิชา คือ วิชาการบัญชี 1 วิชาการบัญชี 2  วิชาการสอบบัญชี 1  วิชาการสอบบัญชี 2  วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ขอบเขต รายละเอียดเนื้อหาและ  เค้าโครงของ วิชาที่ต้องทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด  และข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ขอบเขต ของวิชาที่ทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้กำหนดขอบเขตของวิชาที่จะต้องทดสอบไว้โดยให้มีรายละเอียดเนื้อหา และเค้าโครงของแต่ละวิชาที่ต้องทดสอบเป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสอบบัญชีกำหนดนั้น

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view