http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ข้อควรระวังในการหาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

ข้อควรระวังในการหาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ขณะนี้มีบุคคลที่มิใช่ "ผู้สอบบัญชีภาษีอากร" ลงนามรับรองงบการเงิน ที่ยื่นพร้อมกับภ.ง.ด. 50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2545 จึงขอให้ทุกท่านที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน ควรตรวจสอบสถานะภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือไม่ โดยขอดูใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือตรวจจาก web site กรมสรรพากรที่ http://www.rd.go.th  มิฉะนั้นจะถือว่างบการเงินดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจากบุคคล  ตามมาตรา  3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด

ความคิดเห็น

 1. 1
  ภิรมย์รัตน์
  ภิรมย์รัตน์ piromrat_1702@hotmail.com 29/06/2011 08:30

  อยากให้มีเนื้อหายาวกว่านี้ค่ะ

 2. 2
  ภิรมย์รัตน์
  ภิรมย์รัตน์ piromrat_1702@hotmail.com 29/06/2011 08:29

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view