http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ข้อสังเกต ภงด. 94

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นสำหรับการยื่นแบบ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2551 (ภ.ง.ด.94) วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ จะตรงกับอังคารที่ 30 ก.ย. 2551 นี้ หากภาษีที่ต้องชำระมีจำนวน ไม่มากนัก ก็ขอเชิญชวนท่านยื่นแบบฯ เสียแต่เนิ่นๆ เนื่องจากวัน สุดท้ายอ
มีข้อสังเกตของการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.94 ที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินควรทราบ สรุปได้ ดังนี้

n ประเภทเงินได้พึงประเมิน ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้มี เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)-(8) จะต้องยื่นแบบเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ซึ่งเงินได้ประเภทนี้ได้แก่ เงินได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน เงินได้จากการประกอบวิชาชีพกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม โรคศิลปะ สถาปัตยกรรม ประณีตศิลปกรรม เงินได้จากการรับเหมา การขายสินค้า การพาณิชยกรรม การขนส่ง เป็นต้น ท่านที่ได้รับ เงินได้พึงประเมินที่กล่าวมาข้างต้นตั้งแต่เดือน ม.ค. 2551 ถึงเดือน มิ.ย. 2551 ควรตรวจสอบดูว่าตนเองมีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาครึ่งปีหรือไม่ หรือหากไม่แน่ใจว่าเงินได้พึงประเมินเป็นเงินได้ประเภทใด ก็ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง

n ยื่นเสียภาษีในนามใคร โดยปกติกฎหมายกำหนดให้ยื่นแบบ เสียภาษีในนามของผู้ที่มีเงินได้พึงประเมิน กรณีผู้มีเงินได้เป็นฝ่ายหญิงที่มีคู่สมรส การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ครึ่งปีให้ยื่นในนามของฝ่ายหญิง แต่การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปีภาษี ถ้าหากฝ่ายชายคู่สมรสที่ได้อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีมีเงินได้พึงประเมินด้วย การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปีภาษี กฎหมายให้นำเงินได้ของภรรยาไปยื่นรวมคำนวณเสียภาษีในนามของสามี แต่ถ้าหากอยู่ร่วมกันไม่ครบปีภาษีหรือฝ่ายชายคู่สมรสไม่มีเงินได้ ก็ให้ยื่นแบบเสียภาษีในนามของฝ่ายหญิงผู้มีเงินได้พึงประเมิน

n การหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)-(8) กฎหมายให้เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา หรือเลือกหักตามที่จ่ายจริงก็ได้ เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) บางรายการที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้หักค่าใช้จ่ายเหมา จะต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น การหักค่าใช้จ่ายเหมา ท่านสามารถศึกษาได้จากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502

n การหักค่าลดหย่อน การใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนให้นำมาหักได้เพียงกึ่งหนึ่งของสิทธิทั้งปีภาษี เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้ ปกติทั้งปีภาษี หักได้ 3 หมื่นบาท ก็ให้นำมาหักได้เพียง 1.5 หมื่นบาทเท่านั้น

n เงินได้ที่ยกเว้นภาษี เช่น ผู้มีเงินได้พึงประเมินที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ไม่เกิน 1.9 แสนบาท, ค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว ยกเว้นภาษีได้ไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นต้น เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิได้เต็มวงเงินตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่นำกึ่งหนึ่งมาคำนวณเหมือนค่าลดหย่อน

n การคำนวณภาษี หลังจากที่ได้นำเงินได้พึงประเมินหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว เงินได้ที่เหลือจะเป็นเงินได้สุทธิที่ นำไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายได้ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้สุทธิ 1.5 แสนบาทแรก ส่วนที่เกินกว่า 1.5 แสนบาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10–37 ซึ่งขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิว่ามีมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ผู้เสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอีกวิธีหนึ่ง โดยนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับไปคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 0.50 หากมีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 6 หมื่นบาทขึ้นไป จำนวนภาษีที่คำนวณได้ ให้นำไปเปรียบเทียบกับจำนวนภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ ภาษีวิธีใดคำนวณได้มากกว่า ก็ให้ชำระภาษีจำนวนนั้น

ข้อสังเกตของการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ที่กล่าวมา ท่านที่จะยื่นแบบเสียภาษีสามารถนำไปปรับใช้ได้ หากไม่เข้าใจก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ


จาก POST TODAY
view

*

view