http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์


ท่านอธิบดีกรมสรรพากร นายศานิต ร่างน้อย ได้ออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท. 293/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550  โดยการอบรมและทดสอบในอันที่จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ให้ปฏิบัติงาน โดยเน้นการปฏิบัติงานทางด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
 
สำหรับขอบเขตของวิชาที่อบรมและทดสอบ ประกอบด้วยสาระสำคัญทางด้าน ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กฎหมายภาษีสรรพากรที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ความแตกต่างของหลักเกณฑ์ทางบัญชีกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร
 
รวมทั้งแผนที่ทางภาษีอากร ที่จะทำให้เข้าใจธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตลอดจนประเด็นทางภาษีอากรของกิจการนั้น
 
เมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบข้อเขียนที่จัดโดยกรมสรรพากรแล้ว ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ “ใบประกาศการเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก” และสามารถเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ต้องจัดทำตามประมวลรัษฎากร เฉพาะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยินยอมให้เข้าทำการตรวจสอบเท่า นั้น โดยเน้นการทดสอบความถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทางด้านภาษีอากรตามประมวล รัษฎากร
 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบประกาศ ดังนี้
 
ด้านผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีอากรและระเบียบกฎหมายอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพผู้ตรวจสอบและรับรอง บัญชี เช่น สิทธิการรับพิจารณาเข้าอบรมที่กรมสรรพากรจัดอบรมเป็นอันดับแรก การรับข่าวสารผ่าน e-Taxinfo การรับส่วนลดสมัครสมาชิกสรรพากรสาส์น การรับส่วนลดในการอบรมกับสรรพากรสาส์น เป็นต้น
 
ด้านนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ได้รับการ คัดเลือก จะได้รับความเชื่อมั่นจากกรมสรรพากรในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบทางด้านภาษี อากร ได้รับการเว้นตรวจสภาพกิจการจากกรมสรรพากรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เว้นแต่กรณีที่มีหลักฐานหรือข้อมูลชัดแจ้งว่านิติบุคคลนั้นเสียภาษีอากรไม่ ถูกต้อง และได้รับการพิจารณาและแจ้งผลการขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล.
view

*

view