http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เลือกผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีดีเป็นสง่าราศีของกิจการ

อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
เดลินิวส์ออนไลน์

ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องแนบบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ที่มีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร    

ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สามารถตรวจสอบและรับรองงบบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ทุก ประเภทกิจการ และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) มีสิทธิตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่มี ทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี และมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
 
ที่ผ่านมากรมสรรพากรตรวจพบความผิดปกติในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับ   รองบัญชีของทั้ง CPA และ TA ว่า ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาทิ
 
1. ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินของกรม สรรพากร
 
2. ปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
 
3. ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินโดยมิได้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
 
4. ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินโดยมิได้ปฏิบัติงาน
 
5. การกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอาตามยอดรายได้ของนิติบุคคล โดยไม่คำนึงถึงความยากง่ายในการปฏิบัติงาน
 
6. มีการรับรองงบการเงินมากเกินความสามารถซึ่งขณะนี้ทั้งสภาวิชาชีพและกรมสรรพากรกำหนดให้รับรองงบการเงินได้ไม่เกิน 300 รายต่อปี
 
7. มีการรับรองงบการเงินขณะที่ถูกลงโทษพักหรือถอนใบอนุญาต
 
กรมสรรพากรได้เคยเตือนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้โปรดใช้ความ ระมัดระวังการเลือกผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่มีความรู้ความสามารถที่ดี และมีจรรยาบรรณของความเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการสอบบัญชีภาษีอากร เพียงพอและเหมาะสม
 
โดยทำความรู้จักและเลือกผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของกิจการด้วยตนเอง ไม่ปล่อยให้ตัวแทนนายหน้าใด ๆ มาจูงใจให้ตัดสินใจเลือกผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของกิจการที่ไม่มี คุณสมบัติเพียงพอ อันอาจทำให้ต้องมีภาระภาษีเพิ่มเติม
 
พร้อมทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา ตลอดจนต้องเสียเวลาและโอกาสที่ดีโดยไม่จำเป็น ก่อให้เกิดช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตหรือการผิดพลาดโดยตั้งใจและไม่ ตั้งใจ ซึ่งทำให้เสียความมีสง่าราศีของกิจการ
view

*

view