http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ร่วมสร้าง CSR in Process ในองค์กร ด้วย CSR Day

โพสต์ทูเดย์
จิวัสสา ติปยานนท์

ในปี 2552 นี้ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆตระหนัก ถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกระบวนการที่ เรียกว่า CSR in Process เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ทุกองค์กรเผชิญอยู่ในขณะนี้ โดยมุ่งส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมที่ถูกต้อง ทั้งในกลุ่มระดับผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานด้าน CSR และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของแต่ละองค์กร

โดยในส่วนของการส่งเสริมกระบวนการที่เรียกว่า CSR in Process ให้กับบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานต่างๆ นั้น สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมทำงานร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบท แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมที่เรียกว่าโครงการ CSR Day ขึ้น จุดมุ่งหมาย คือ การรณรงค์ให้องค์กรธุรกิจต่างๆ จัดกิจกรรม วัน ซีเอสอาร์ หรือ CSR DAY ขึ้น “ในสถานประกอบการ” ของตนเอง โดยทำ ให้ทุกๆ วันของการทำงานเป็น CSR Day ซึ่งโครงการ CSR Day ยังได้รับการ สนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานธุรกิจอย่าง มี CSR เช่น บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

บริษัท บางจากปิโตรเลียม เชื่อมั่น ในการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่ว ทั้งองค์กร ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการ ขับเคลื่อน CSR ขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ บริษัท มีวัฒนธรรมองค์กร ในการส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท เองเป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จึงเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ CSR DAY เพื่อส่งเสริมให้พนักงานขององค์กรอื่นๆ ได้มีพื้นที่ในการทำประโยชน์ต่อสังคมด้วย

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น เข้าร่วมสนับสนุนโครงการนี้ ก็ เพื่อให้ องค์กรธุรกิจต่างๆ ได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSR ที่ถูกต้องเจาะลึกให้แก่พนักงานในทุกระดับ และยังเป็นการพัฒนา CSR ในสถานประกอบการ ที่ทำให้ทุกๆ วันของการปฏิบัติงานเป็นวัน CSR ซึ่งตรงกับปณิธาน CSR ทำดีทุกวันของบริษัทเช่นกัน

สำหรับที่มาของโครงการ CSR Day นั้น เกิดจากการพบว่าหลายองค์กรประสบกับปัญหาในการขับเคลื่อนงาน CSR โดยที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการขาดทรัพยากร หรือความรู้ในเรื่อง CSR แต่เกิดจากการขาดช่องทาง หรือพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว ในหลายกรณีได้ชี้ให้เห็นว่า แม้องค์กรจะดำเนินกิจกรรม CSR สู่ภายนอกจนได้รับรางวัลต่างๆ หรือได้รับคำกล่าวชื่นชมโดยทั่วไป แต่พนักงานขององค์กรไม่ได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ หรือมีส่วนในความสำเร็จร่วมกับองค์กรนั้นๆ แต่อย่างใด

ความน่าสนใจของกิจกรรมในโครงการ CSR Day เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้าน CSR เบื้องต้นที่ถูกต้อง (Learning Session) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่พนักงาน (Exercise Session) และกิจกรรมระดมความคิดกลุ่ม (Workshop Session) เพื่อค้นหารูปแบบการดำเนินโครงการ CSR ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร และร่วมกันค้นหา CSR Agent เพื่อขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กร และเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม CSR ขององค์กรอย่างแท้จริง กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา สถาบันไทยพัฒน์จะได้จัดขึ้นในองค์กรของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งไม่ควรต่ำกว่า 30 คน และไม่ควรเกินกว่า 50 คน

บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจโครงการ CSR Day สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrday.com

view

*

view