http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ศึกแห่งศักดิ์ศรี การประปาฯ VS การทางพิเศษฯ เมื่อปม ′วางท่อน้ำใต้ทางด่วน′ เป็นเรื่อง !!

จาก ประชาชาติธุรกิจศึกแห่งศักดิ์ศรี!! "ประปานครหลวง"กับ"การทางพิเศษฯ"กรณีโครงการวางท่อใต้ทางด่วน ที่ต่างคนต่างไม่ยอมเพราะถือกฎหมายกันคนละฉบับ สุดท้ายต้องให้ " โสภณ ซารัมย์ " รมว.คมนาคม เป็นผู้ชี้ขาด

    เรื่องขัดแย้งระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับ รัฐวิสาหกิจ  ด้วยกันเอง   บางครั้งทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง   น่าปวดหัว !!
   ดังเช่น เรื่องจริงต่อไปนี้    เมื่อไม่นานมานี้  การประปานครหลวง ได้แจ้ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอดำเนินการวางท่อประธานใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๐๐๐ มม. บริเวณทางแยกต่างระดับสุขุมวิท ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ และบางนา-ตราด ความยาวแห่งละประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร  พร้อมโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  
   กทพ. ได้แจ้งอนุญาตให้การประปานครหลวงดำเนินการวางท่อประธานดังกล่าวได้ โดยขอให้การประปานครหลวงแต่งตั้งตัวแทนมาลงนามในสัญญาให้ใช้ที่ดินกับ กทพ.    แต่การประปานครหลวงไม่ตกลงยินยอมทำสัญญาโดยให้เหตุผลว่าการ ประปานครหลวงมีอำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวงฯ ในการวางท่อเพื่อส่งและจำหน่ายน้ำประปาผ่านที่ดินของบุคคลใด ๆ ได้โดยมิต้องขออนุญาตและไม่ต้องทำสัญญาการใช้ที่ดินกับ กทพ.
    ต่อมา กทพ. และการประปานครหลวงได้มีหนังสือติดต่อกัน ไม่ต่ำกว่า 7 ครั้ง  แต่ก็หาข้อยุติไม่ได้
   กทพ.  ยืนยัน นอนยันว่า การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการอันเป็น สาธารณูปโภคใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อปักเสาพาดสายหรือวางท่อ จำ เป็นต้องให้หน่วยงานของรัฐนั้นทำความตกลงกับ กทพ. ด้วยการจัดทำสัญญาการใช้ที่ดินตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฯ 
   ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบและระมัดระวังมิให้พื้นที่ที่อนุญาตเกิดผล กระทบในด้านต่าง ๆ ส่วนการที่การประปานครหลวงไม่ตกลงยินยอมทำสัญญาให้ใช้ที่ดินเพื่อวางท่อ ประปาในโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับ กทพ. โดยแจ้งว่าการประปานครหลวงมีอำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวงฯ ในการวางท่อเพื่อส่งและจำหน่ายน้ำประปาผ่านที่ดินของบุคคลใด ๆ  โดยมิต้องขออนุญาตและไม่ต้องทำสัญญาการใช้ที่ดินนั้น ในหลักการใช้กฎหมายกรณีที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกินกว่าหนึ่งฉบับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้กฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกัน 
  ดังนั้น การประปานครหลวงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายของ กทพ. ด้วย และเพื่อให้ได้ข้อยุติและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
  ล่าสุดต้นปีที่ผ่านมา กทพ.   หารือมายัง คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อต้องการธงคำตอบที่ถูกต้อง และจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
   หลังจาก คณะกรรมการกฤษฎีกา ใช้เวลาพิจารณาเกือบ 4 เดือน คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ตอบข้อหารือของ กทพ. ดังนี้
   " การประปานครหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ ประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา และการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค การดำเนินกิจการของการประปานครหลวงจึงเป็นการดำเนินการที่อยู่ภายในขอบเขต ข้อยกเว้นของมาตรา ๓๗(๓)
แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฯ
    นอกจากนี้ มาตรา ๓๘(๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวงฯ ยังบัญญัติให้อำนาจการประปานครหลวงไว้เป็นพิเศษโดยให้สามารถ ใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ได้ 
   ดัง นั้น การประปานครหลวงจึงสามารถดำเนินการวางท่อประปาในเขตทางพิเศษได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่การประปานครหลวงจะเข้ามาดำเนินการวางท่อประปาในเขตทางพิเศษ การประปานครหลวงจะต้องทำความตกลงกับ กทพ. เสียก่อน   ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฯ
   และถ้าปรากฏว่า กทพ. กับการประปานครหลวงไม่สามารถตกลงกันได้ไม่ว่าเพราะเหตุลักษณะของงานหรือใน เรื่องค่าเช่า ก็สมควรที่ กทพ. จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วย การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้วินิจฉัยต่อไป
    สุดท้ายก็ต้องให้ " โสภณ ซารัมย์ "  รมว. กระทรวงคมนาคม เป็นผู้ชี้ขาด (ฮา)

view

*

view