http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เลือกผู้สอบบัญชี กองสำรองเลี้ยงชีพ

จาก โพสต์ทูเดย์

สวัสดีค่ะ หลังจากฉบับที่แล้ว เราพอทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และการจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปแล้ว

สรรหามาเล่าฉบับนี้ ขอเล่าเรื่องที่ติดค้างกันไว้ในเรื่องการจัดตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อ ว่ามีเกณฑ์การเลือกอย่างไร

ก่อนอื่นขอเรียนว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดให้มี ผู้สอบบัญชีกองทุน เพื่อให้มีผู้เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงินของกองทุน การบันทึกบัญชีของกองทุนถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ เพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยกันได้ ซึ่งหากข้อมูลถูกต้องก็จะสะท้อนให้เห็นมูลค่าเงินกองทุนที่ถูกต้องด้วย จึงเห็นควรกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญใน วิชาชีพเข้าตรวจสอบงบการเงินทั้งหมดของกองทุนสำนักงานก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่า ในการตรวจสอบ งบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลได้อีกชั้นหนึ่ง เพราะถือว่าข้อมูลงบการเงินเป็นข้อมูลสำคัญอันสะท้อนให้เห็นมูลค่าของกองทุน และใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนได้

อย่างไรก็ดี การว่าจ้างผู้สอบบัญชีย่อมมีค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีทั้งกองทุนขนาดเล็กและใหญ่ตามประเภทนายจ้าง หรือประเภทกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงผ่อนผันให้กองทุนขนาดเล็กหรือจำนวนสมาชิกน้อย สามารถใช้ผู้สอบบัญชีทั่วไปได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน และให้เป็นอำนาจของสมาชิกในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยกำหนดกลุ่มที่สามารถใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไปได้ เฉพาะ 2 กรณี คือ

(1) กรณีที่กองทุนมีสมาชิกของกองทุนไม่เกิน 100 คน หรือ

(2) กรณีที่กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกให้ใช้ผู้สอบบัญชีทั่วไปได้

ทั้งนี้ ในการนับจำนวนสมาชิกหรือนับมูลค่ากองทุนให้พิจารณาจากจำนวนสมาชิกหรือมูลค่า กองทุน ณ วันสิ้นเดือนก่อนวันที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน (Master fund) ก็จะใช้เงื่อนไขเดียวกับเกณฑ์ข้างต้น คือนับจำนวนสมาชิก และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทั้งกองทุน กล่าวคือนับรวมทุกนโยบายการลงทุน ไม่ได้นับตามรายนโยบายการลงทุน ดังนั้น ถึงแม้ว่าแต่ละนโยบายมีจำนวนสมาชิกและมูลค่ากองทุนตามเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้น ตามข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น แต่เมื่อนับรวมทุกนโยบายการลงทุนของกองทุน Master Fund ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับยกเว้นก็ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ

มาถึงตรงนี้ ท่านคณะกรรมการกองทุนที่อยู่ระหว่างการเลือกผู้สอบบัญชี คงพอเข้าใจเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วนะคะ และหากต้องการทราบรายชื่อผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ สามารถค้นหารายชื่อได้ที่ www.thaipvd.com ภายใต้หัวข้อ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ email address ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อค่ะ แล้วพบกันใหม่ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

view

*

view