http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เสี่ยเพ้ง แจงยอดใช้งบฯจ้าง ที่ปรึกษา ก.พลังงานแค่ 2,477 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

“เสี่ยเพ้ง-พงษ์ศักดิ์”แจงกระทู้ “วัชระ เพชรทอง”ใช้งบฯจ้างที่ปรึกษาโครงการ ก.พลังงาน 12 ปี 529 โครงการแค่ 2,477 ล้าน กลุ่มวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากสุด บอกเท่าที่จำเป็น

001pangg

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน ว่า  นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ตอบกระทู้ถามของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับแผนงาน โครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ซึ่งเผยแพร่ใน ราชกิจจานุเบกษาวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระบุมีจำนวน ๒,๔๗๗.๗๓  บาท

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า

๑. รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษานิติบุคคล

ในส่วนของกลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ของกระทรวง

ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เป็นจำนวนเงินเท่าใด หน่วยงานใดหรือบริษัทใด (โดยแยกตามกลุ่มงาน) ขอทราบโดยละเอียด

๒. รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีในการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ชื่ออะไร

(ถ้ามี) ของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัด ในส่วนของกลุ่มงานบริหารจัดการ

 กลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงินและสถาปนิก ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นจำนวนเงินเท่าใด (โดยแยกตามกลุ่มงานและกลุ่มวิชาชีพ) ขอทราบโดยละเอียด

๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียดขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

นายพงษ์ศักดิ์   ตอบข้อที่ ๑ และ ๒  ว่า กระทรวงพลังงานได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ - ๒๕๕๖ รวมเป็นเงิน ๒,๔๗๗.๗๓ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างที่ปรึกษาไทย โดยสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศมีจำนวน  ๑ โครงการ คือ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยของการเก็บรักษาและขนส่ง ปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยใช้เงินในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ วงเงิน ๐.๑๓๕ ล้านบาท กลุ่มงานวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายละเอียดโดยสรุปการว่าจ้างที่ปรึกษากระทรวงพลังงาน มีดังนี้

ปีงบประมาณ

วงเงิน

(ล้านบาท)

งบประมาณแยกตามกลุ่มงาน

จำนวน

โครงการ

   

บริหารจัดการ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เศรษฐศาสตร์

การเงิน

สถาปนิก

 

๒๕๔๕

๑๑๙.๙๒

-

๑๑๙.๒๐

-

-

-

๒๒

๒๕๔๖

๒๒๖.๔๔

๘๐.๒๓

๑๔๖.๒๒

-

-

-

๕๔

๒๕๔๗

๑๐๒.๖๑

๑๑.๙๐

๙๐.๗๑

-

-

-

๒๗

๒๕๔๘

๑๖๐.๕๒

๒๕.๔๐

๑๓๐.๑๓

-

-

๔.๙๙

๔๐

๒๕๔๙

๒๑๖.๒๒

๗๘.๓๑

๑๓๗.๙๑

-

-

-

๓๔

๒๕๕๐

๔๐๗.๗๘

๑๖๔.๙๖

๒๔๒.๘๓

-

-

-

๖๐

๒๕๕๑

๓๐๔.๐๑

๑๑๒.๘๐

๑๙๑.๒๒

-

-

-

๖๓

๒๕๕๒

๒๐๑.๒๙

๙๘.๗๘

๑๐๒.๕๒

-

-

-

๕๐

๒๕๕๓

๑๔๕.๒๔

๕๘.๒๓

๘๗.๐๑

-

-

-

๓๑

๒๕๕๔

๑๘๑.๓๖

๔๙.๖๐

๑๓๐.๔๗

๑.๒๙

-

-

๕๓

๒๕๕๕

๑๘๑.๐๖

๘๘.๗๖

๘๙.๓๕

๒.๙๕

-

-

๔๓

๒๕๕๖

๒๓๑.๒๘

๑๐๒.๐๔

๑๒๖.๘๒

๒.๔๒

-

-

๕๒

รวม

๒,๔๗๗.๗๓

๘๗๐.๙๗

๑,๕๙๕.๑๑

๖.๖๖

-

๔.๙๙

๕๒๙

  

 

 

 

คำตอบข้อที่ ๓

กระทรวงพลังงานกำหนดว่าจ้างที่ปรึกษา เท่าที่จำเป็น โดยในอนาคตกำหนดจะดำเนินการในโครงการที่มีความสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และในการว่าจ้างที่ปรึกษาจะเน้นโครงการที่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางเพื่อลดภาระงบประมาณแผ่นดิน

 

 

 


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เสี่ยเพ้ง แจงยอดใช้ งบฯจ้าง ที่ปรึกษา ก.พลังงาน 2 477 ล้าน

view

*

view