http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สภานิสิตเกษตรฯยื่นหนังสืออธิการฯค้าน U-NET

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สภานิสิต มก. ออกหนังสือ ไม่สมัครใจเข้าร่วม U-NET เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา พร้อมเหตุผล7ข้อ ร่วมกับเครือข่ายทุกสถาบันคัดค้าน

นายทัดชมน์ กลิ่มชำนิ ประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ออกหนังสือแถลงการณ์ “ไม่สมัครใจเข้าร่วม U-NET เตรียมยื่นหนังสือถึงอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พิจารณา โดยมีใจความว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มติให้มีการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) แก่นิสิตชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา 2557 โดยจะมีการจัดสอบใน 4 วิชาคือ 1.การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2.การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.การใช้สารสนทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต :การรู้เท่าทันสื่อ และ 4.การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy) และการอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งในปีแรกจะจัดสอบให้กับสถาบันการศึกษาที่สมัครใจเท่านั้น

ในการนี้สภาผู้แทนนิสิต ได้มีการประชุมกันในกรณีดังกล่าวและได้เปิดให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมโดยมีมติคัดค้านการเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) ด้วยเหตุดังในต่อไปนี้

1.การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาเฉพาะด้านตามความสนใจ ถนัด และศักยภาพเฉพาะด้านของผู้เรียที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบการคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การใช้ข้อสอบเพียงชุดเดียวเพื่อชี้วัดศักยภาพของผู้เรียน จึงเป้นการปลูกฝังวัฒนธรรมการ “เรียนเพื่อสอบ”บ่อนทำลายการแสวงหาความรู้นอกกรอบ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรมใหม่ ๆ อันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาพึงมี

2.รายวิชาที่จัดสอบไม่ตอบโจทย์ในการชี้วัดศักยภาพนิสิต และมีความซ้ำซ้อนกับการสอบอื่นๆ ที่มีความจำเป็นอยู่ก่อนแล้ว ทำให้นิสิตสูญเสียเวลาในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง เสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา เพราะต้องทุ่มเทเวลาไปกับการเตรียมตัวสอบ

3.การสอบในบางวิชาเช่น การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ถือเป็นการกำหนดกรอบความคิดให้ผู้เรียนด้วยข้อสอบเพียงฉบับเดียว โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานทัศนคติ บริบทสภาพแวดล้อมในความเป็นจริง ที่ทุกคนมีความแตกต่างกัน และควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ไขปปัญหาได้อย่างอิสระ โดยปราศจากการชี้ ถูก ผิด โดยข้อสอบ ซึ่งเป็นการกดทับอิสระทางความคิด และกีดกันการพัฒนาการคิดของบัณฑิตไทย ซึ่งเป็นปัญหาทางการศึกษาของชาติในปัจจุบัน

4.การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (U-NET) ถือเป็นการตั้งคำถามและต่อศักยภาพในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่แตกต่างกัน เป็นการก่อให้เกิดวัฒนธรรมการแข่งขันเพื่อชิงคะแนน มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงกระบวนการและองค์ประกอบอื่น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมในอนาคต

5. การประเมินคุณภาพการศึกษาสามารถกระทำได้ด้วยวิธีอื่น ทั้งการประกันคุณภาพ ดัชนีการมีงานทำของนิสิต และวิธีอื่น ซึ่งเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด และมีผลกระทบน้อยที่สุด มาพัฒนาระบบการศึกษาของไทยไม่ใช่ด้วยวิธีการเพิ่มภาระให้นิสิต นักศึกษา และสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน

6.สภาผู้แทนนิสิต คำนึงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการมุงสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติที่ต้องตอบสนองต่อการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาในให้ประชาชนทุกชนชั้น เพื่อเป็นสะพานสู่โอกาสในการทำงานตามศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอุดมศึกษา (U-NET) จึงเป็นบ่อนทำลายโอกาสในการทำงานตามศักยภาพของตนในด้านต่างๆ ด้วยการวัดคุณค่าของบัณฑิตด้วยคะแนนสอบ โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานความคิดที่แตกต่างกัน และศักยภาในด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อนิสิตในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป สุดท้ายจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการเกิดใหม่ของสถาบันกวดวิชาเพื่อเตรียมรับการทดสอบดังกล่าว

7.สภาผู้แทนนิสิตเล็งเห็นว่าในปี 2558 ที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำให้การแข่งขันในตลาดแรงงานมีความเข้มข้นมากยิ่วขึ้น ตลอดจนสภาพทางสังคมก็จะมีความหลากหลายขึ้น นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาจึงควรใช้เวลาเพื่อพัฒนาตนเองให้รองรับการแข่งขันตามด้านที่ตนถนัด ฝึกฝนตนเอง แสวงหาโอกาส และเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมกับระบบสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนไป ไม่ควรเสียเวลาเป็นภาระกับการจัดทดสอบดังกล่าวซึ่งไร้ประโยชน์ และเป็นที่เคลือบแคลงในมาตรฐานของข้อสอบจากสถิติขององค์กรผู้ออกข้อสอบเอง

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ให้ใช้อำนาจตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2549 มาตรา 19(4) ในการเสนอแนะการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ไม่สมัครใจ” เข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว

ทั้งนี้สภาผู้แทนนิสิตจะร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนิสิต ในการออกแถลงการณ์คัดค้านการจัดการทดสอบดังกล่าว และเข้าร่วมกับเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อคัดค้านการจัดสอบอย่างเต็มที่ต่อไป

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มฟล.ไม่ได้กลัวเรื่องการสอบ แต่ไม่เห็นด้วย และไม่สนใจกับการจัดสอบยูเน็ต เพราะการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ได้ช่วยชี้วัดคุณภาพของนักศึกษา กลับทำให้เกิดความวุ่นวาย สิ้นเปลือง เป็นภาระแก่นักศึกษา และเกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งในส่วนของ มฟล.มีการประเมินคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้ว โดยแต่ละปีจะมีการจัดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเด็กคนใดมีคุณภาพเป็นอย่างไร และต้องแก้ไขในจุดใด จึงอยากให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว แม้ สทศ.จะระบุว่าเป็นอำนาจตามกฎหมาย แต่ควรดูความเหมาะสม และความจำเป็นด้วย ทั้งนี้ขณะนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดที่ให้นิสิต นักศึกษาสอบยูเน็ต เพื่อวัดผลคุณภาพการศึกษาเหมือนประเทศไทย


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สภานิสิตเกษตรฯ ยื่นหนังสือ อธิการฯ ค้าน U-NET

view

*

view