http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

Perpetual Bond ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ สถานีลงทุน โดย สุชาติ ธนฐิติพันธ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาตลาด สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)


ความเข้าใจของนักลงทุนทั่วไปเกี่ยวกับข้อแตกต่าง ระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุน (หุ้นสามัญ) อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ (1) ผู้ลงทุนในตราสารหนี้จะอยู่ในฐานะของการเป็น "เจ้าหนี้" ขณะที่ผู้ลงทุนในหุ้นสามัญจะมีฐานะเป็น "เจ้าของ" (2) ตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนในรูปของ "ดอกเบี้ย" อย่างสม่ำเสมอ ณ อัตราที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น แต่หุ้นสามัญจะจ่าย "เงินปันผล" ในอัตราที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและกำไรของบริษัท และ (3) ตราสารหนี้จะมีการกำหนดอายุไถ่ถอนไว้อย่างชัดเจนนับตั้งแต่วันเสนอขาย แตกต่างจากหุ้นสามัญที่ไม่มีการกำหนดอายุ

ทั้ง 3 ประเด็นนี้น่าจะเป็นความเข้าใจของผู้ลงทุนส่วนใหญ่มาเป็นเวลาช้านาน แต่ด้วยพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดการเงินไทยทำให้ปัจจุบันมี การออกตราสารหนี้ที่แตกต่างไปจากความเข้าใจของผู้ลงทุนมากขึ้น ซึ่งในช่วงปลายเดือน ต.ค. 57 มีการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่กำหนดวันไถ่ถอน (Perpetual Bond) ให้กับนักลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีและขายได้หมดทั้งจำนวน

อย่างไรก็ตาม มีผู้ลงทุนอีกจำนวนมากที่สนใจลงทุนใน Perpetual Bond แต่ยังไม่ทราบถึงลักษณะของตราสารหนี้ประเภทดังกล่าว ซึ่งบทความต่อไปนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในเบื้องต้น

Perpetual Bond คือ ตราสารหนี้ที่ไม่กำหนดวันไถ่ถอน หรือจะไม่มีการไถ่ถอนคืนจนกว่าบริษัท (ผู้ออกตราสารหนี้) จะเลิกกิจการ ซึ่งแตกต่างกับตราสารหนี้ทั่วไปที่จะกำหนดวันไถ่ถอนเอาไว้ตั้งแต่ต้น (เช่น ตราสารหนี้อายุ 3 ปี, 5 ปี) แต่ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างยาว ทำให้ผู้ออก Perpetual Bond มักจะแฝงสิทธิ์ (Option) บางอย่างเอาไว้ เช่น สิทธิ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้จะไม่จ่ายดอกเบี้ย (Coupon) ในปีที่บริษัทไม่มีกำไร และสิทธิ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้สามารถทำการไถ่ถอนคืนได้ (Call Option) เป็นต้น ซึ่งสิทธิ์ต่าง ๆ เหล่านี้มักเป็นสิทธิ์ที่ให้ประโยชน์กับผู้ออกตราสารหนี้มากกว่าที่จะเป็น ประโยชน์กับผู้ลงทุนครับ

ขณะที่มีผลตอบแทนแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) กำไรจากการขาย (Capital Gain) หาก Perpetual Bond ที่ผู้ลงทุนถือเอาไว้มีราคาสูงขึ้น และ (2) ดอกเบี้ยจ่ายในอัตราที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมักจะมีการแฝงสิทธิ์บางอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวผู้ออกตราสาร หนี้เอาไว้จึงทำให้ดอกเบี้ยของ Perpetual Bond มักจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าตราสารหนี้อื่นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เท่ากัน

สำหรับความเสี่ยงของการลงทุนใน Perpetual Bond นั้นอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเด็นใหญ่ๆ คือ (1) ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (Default Risk) ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงพื้นฐานของการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท (2) ความเสี่ยงจากการลดลงของราคา หากดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มสูงขึ้น (ราคาตราสารหนี้กับดอกเบี้ยในตลาดจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกัน) โดยปกติแล้วตราสารหนี้ระยะยาวจะมีความผันผวน หรือการเปลี่ยนแปลงด้านราคาสูงกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น ดังนั้น Perpetual Bond จึงจัดว่ามีความผันผวนด้านราคาที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีอายุยาวกว่าตราสารหนี้ทั่วไป

นอกจากนี้แล้วยังมี (3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ในบางครั้งผู้ลงทุนไม่สามารถทำการขายตราสารหนี้ ได้ทันที ณ ระดับราคาที่ต้องการ โดยเฉพาะ Perpetual Bond ที่มีลักษณะแตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไป (มีอายุยาวกว่าและมีสิทธิ์แฝง) ซึ่งอาจทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายลดน้อยลงตามไปด้วย

ส่วนความเสี่ยง ที่สำคัญที่สุดของการลงทุนใน Perpetual Bond คือ (4) ความเสี่ยงที่เกิดจากสิทธิ์แฝงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิ์ที่อนุญาตให้ผู้ออกตราสารหนี้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในปีที่ บริษัทไม่มีกำไร สิทธิ์ลักษณะนี้ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลง ทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ออกตราสารหนี้ประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องกันเป็นเวลา หลายปี

รวมถึงสิทธิ์ที่อนุญาตให้ผู้ออกตราสารหนี้สามารถทำการไถ่ถอน คืน (Call Option) ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเช่นกัน เนื่องจากผู้ลงทุนใน Perpetual Bond ส่วนใหญ่ตั้งใจลงทุนเพื่อรับดอกเบี้ยในระยะยาว แต่หากดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลง ผู้ออกตราสารหนี้มักจะใช้สิทธิ์ไถ่ถอนและออกตราสารหนี้รุ่นใหม่ที่จ่าย ดอกเบี้ยต่ำลงกว่าเดิม

ทั้งนี้ เราสามารถจำกัดความเสี่ยงของการลงทุนใน Perpetual Bond ให้สอดคล้องกับระดับที่ผู้ลงทุนแต่ละคนยอมรับได้ ด้วยการพิจารณาปัจจัยหลักใน 2 ด้าน คือ (1) พิจารณาความน่าเชื่อถือและผลการดำเนินงานย้อนหลัง โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งออกโดยบริษัทที่มี Credit Rating ไม่ต่ำจนเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Default Risk และเลือกลงทุนใน Perpetual Bond ซึ่งออกโดยบริษัทที่มีผลการดำเนินงานมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหนี้จะไม่จ่ายดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีกำไร

นอก จากนี้ ผู้ลงทุนจำเป็นต้อง (2) พิจารณาสิทธิ์แฝงประเภทต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ถึงแม้การที่มีสิทธิ์แฝงมากขึ้นจะทำให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นและน่า ดึงดูดใจให้ลงทุน แต่ต้องไม่ลืมทฤษฎีพื้นฐานของการลงทุนที่ว่า "ผลตอบแทนที่สูงขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น" (High Risk High Return) ด้วยเช่นกันครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : Perpetual Bond ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง

view

*

view