http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ธปท.ออกกฎ ผู้ตรวจสอบบัญชี5ปีต้องเว้นวรรค

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ชลลดา อิงศรีสว่าง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ส่งหนังสือเวียนถึงธนาคารพาณิชย์ แจ้งให้ทราบถึงการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยสาระสำคัญของการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ คือ เพิ่มคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีให้มีความเป็นอิสระต่อทั้งสถาบันการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับปฏิบัติงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้น

ทั้งนี้ ธปท.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดคราวละไม่ เกิน 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้สถาบันการเงินแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีภายหลังจากปีที่ได้รับความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแล้วแก่ ธปท.ด้วย

ประกาศของ ธปท.ระบุว่า หากผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานสอบบัญชีให้สถาบันการเงินแห่งเดียวกันมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน สถาบันการเงินจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาการตรวจสอบสถาบันการเงินแห่งนั้นแล้วอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ธปท.ได้ทำหนังสือถึงสถาบันการเงินทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2558 ประกาศปรับปรุงแก้ไขเรื่องการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายสินเชื่อ หรือการประกันหนี้ของสถาบันการเงินแก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ทำได้ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติเดิมก่อนดำรงตำแหน่งหรือปรับโครงสร้างหนี้เดิมโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันยังอนุญาตการให้สินเชื่อบัตรเครดิตตามอัตราขั้นสูงและสินเชื่อสวัสดิการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด

ประกาศฉบับดังกล่าว แก้ไขเพื่อให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการของสถาบันการเงินจะไม่สามารถขอกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ตนจะเข้าไปรับตำแหน่งได้ หรือหากเคยกู้ยืมก็ต้องจัดการโอนย้ายออกไปอยู่สถาบันการเงินอื่นๆ ก่อนจะเข้ารับตำแหน่ง

ดังนั้น จึงเป็นข้อเสียให้การสรรหาผู้บริหารหรือคณะกรรมการในตำแหน่งสำคัญๆ ทำได้ค่อนข้างลำบากแม้บุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่หากยังมีวงเงินสินเชื่อค้างอยู่กับสถาบันการเงิน ก็ไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งได้ กฎหมายนี้จึงช่วยปลดล็อกและเอื้อให้การทำงานของสถาบันการเงินสะดวกขึ้น

แหล่งข่าวจากสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ประกาศของ ธปท.เป็นไปตามการดำเนินการตามธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าหากผู้ตรวจสอบบัญชีทำงานกับธนาคารพาณิชย์นานเกินไป จะทำให้เกิดความสนิทสนมกัน และอาจเกิดความเกรงใจที่จะเสนอคำแนะนำที่สวนทางกับที่ผู้บริหารธนาคารที่เป็นนายจ้างได้ การปรับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีเมื่อครบรอบ 5 ปีบัญชี ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสม ไม่ได้สร้างภาระเพิ่มให้กับธนาคารแต่อย่างใด

"บางธนาคารทางคณะกรรมการได้กำหนดข้อบัญญัติของธนาคารไว้เองด้วย อย่างเช่น การกำหนดวาระของคณะกรรมการอิสระของธนาคาร ที่จะดำรงตำแหน่งได้นานแค่ไหน เพราะกรรมการอิสระนั้นจะเหมือนผู้ตรวจสอบบัญชี คือเมื่อดำรงตำแหน่งนานเกินไปก็เริ่มมีความสนิทสนม มีความเกรงใจกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการบริหารงาน" แหล่งข่าวเปิดเผย

อย่างไรก็ดี เชื่อว่า ธปท.จะยังคงใช้มาตรการเข้มงวดในการดูแลธนาคารพาณิชย์เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีในเรื่องอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย ซึ่ง ธปท.น่าจะประกาศใช้เป็นระยะ

แหล่งข่าวจากธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์สนับสนุนในเรื่องการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรที่ดีอยู่แล้ว บางเรื่องกำหนดเป็นพันธกิจที่ธนาคารจะต้องดำเนินการเลย เช่น เรื่องของกรรมการธนาคาร ที่มีข้อบังคับระบุอย่างชัดเจนว่าโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร จะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 คน

การดำรงตำแหน่งของกรรมการเมื่อประชุมสามัญประจำปีของธนาคารทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด หากตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะลาออก ใครจะดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้ใช้วิธีการจับสลากออก โดยกรรมการที่ลาออกอาจได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่ได้

นอกจากนั้น ธนาคารได้ออกกฎเพิ่มเติมโดยระบุคุณสมบัติกรรมการใหม่ว่าจะต้องมีอายุไม่เกิน 72 ปี ส่วนกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ธปท. ออกกฎ ผู้ตรวจสอบบัญชี 5ปี ต้องเว้นวรรค

view

*

view