http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผลตรวจโครงการเร่งรัด SME

บทความนี้เป็นผลการตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วจะได้รู้ว่าบ้านเมืองเราเขาใช้เงินกันอย่างไร ก็อ่านฉบับย่อ
แต่ถ้าคิดว่าจะศึกษาการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในให้ดูฉบับเต็ม ยาวหน่อย

บทคัดย่อ     

ผลการตรวจสอบโครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

วัตถุประสงค
์  ตรวจเพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานการปรับปรุงประสิทธิภาพและคงสภาพการจ้างงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องสำหรับการเสนอแนวทางแก้ไข

ข้อตรวจพบ

1. สถานประกอบการที่มีผลประกอบการดีขึ้น  ๔๗.๖๔%
2. สถานประกอบการที่มีผลประกอบการด้านต้นทุนและ/หรือยอดขายไม่เปลี่ยนแปลง ๕๒.๐๖%
3. การคงสภาพการจ้างงานของสถานประกอบการ ๗๒.๑๒%

ปัญหาอุปสรรค

    1.การดำเนินกิจกรรมของทีมที่ปรึกษาต่ำกว่า/แตกต่างจากกิจกรรมตามข้อเสนอของโครงการฯ โครงการฯ
         ได้กำหนดกิจกรรมการแก้ปัญหาของสถานประกอบการ และมีบางกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ
    2. ความรู้และประสบการณ์ของทีมที่ปรึกษา
        ทีมที่ปรึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยได้รับบริการจากที่ปรึกษาที่มีความรู้ไม่ตรงกับลักษณะธุรกิจ และขาดประสบการณ์ด้านธุรกิจ
    3. วิธีดำเนินกิจกรรมการแก้ปัญหา
        การให้คำปรึกษาเน้นด้านวิชาการและทฤษฎี ซึ่งเป็นลักษณะการอบรมมิใช่ลักษณะการให้คำปรึกษาและการปฏิบัติการ หรือให้คำแนะนำ ไม่ชัดเจนเพียงพอ
    4. สถานประกอบการขาดความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
        ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของทีมที่ปรึกษา สถานประกอบการขาดสภาพคล่อง ขาดความมั่นใจในการลงทุนเพิ่ม และขาดบุคลากรรองรับในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
    5. แผนงานมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงาน
        เนื่องจากการสำรวจสภาพปัญหาของสถานประกอบการเป็นการเสนอปัญหาของธุรกิจโดยผู้ประกอบการเอง ซึ่งอาจ ไม่ใช่ปัญหาหลักของธุรกิจ และในการสำรวจสภาพปัญหาดังกล่าวใช้ระยะเวลาน้อยเกินไป     จึงไม่สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง
    6. การติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการฯ กระทำได้ไม่ทั่วถึง
        เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวบางส่วนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการฯ และไม่มีหน้าที่โดยตรง การเก็บข้อมูลจึงไม่ได้ผลตรงตามความต้องการของโครงการฯ รวมทั้งการตอบ    แบบสอบถามกลับมาน้อย ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
    7. การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Midterm Report & Final Report) กระทำได้ไม่รัดกุม
        พิจารณาผลงานจากรายงานที่ทีมที่ปรึกษาจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์ผลงาน โดยไม่ได้สอบยันข้อมูลกับสถานประกอบการ    ว่าการรายงานผลตรงตามข้อเท็จจริงตามที่ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำกับสถานประกอบการหรือไม่

 
   ข้อสังเกต
        การกำหนดเป้าหมายการคงสภาพการจ้างงานไม่เหมาะสม  การกำหนดเป้าหมายจำนวนพนักงานดังกล่าวมาจากการประมาณการ ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับ    จำนวนพนักงานภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ ได้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะใช้เป้าหมายที่แท้จริงมาเปรียบเทียบกับจำนวนพนักงานของทุกสถานประกอบการภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า    โครงการฯ ประสบความสำเร็จหรือไม่ และยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

   
ผลกระทบ
        จากการเข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลให้สถานประกอบการทราบถึงจุดด้อยและจุดแข็งในธุรกิจของตนเอง สำหรับผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินพบว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ    สังคมโดยรวม โดยมีสถานประกอบการที่ทีมที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาได้สูงกว่าที่กำหนด จำนวน 13 แห่งแต่อย่างไรก็ตามยังมีสถานประกอบการบางส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ไม่เต็มที่ และจาก    การที่ที่ปรึกษามีการดำเนินกิจกรรมที่ต่ำกว่า/แตกต่างจากกิจกรรมตามข้อเสนอของโครงการฯ และการดำเนินกิจกรรมโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ทำให้คน/วันที่ดำเนินการจริงต่ำกว่าแผนที่กำหนด มีผลกระทบต่อการ    จ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา

   
ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
    1. ด้านทีมที่ปรึกษา
        ควรให้ความสำคัญในการสำรวจสภาพปัญหาและวินิจฉัยปัญหา (Diagnose) ของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะแก้ไขให้ชัดเจน สอดคล้องกับ    สภาพปัญหาที่แท้จริง
    2. ด้านสถานประกอบการ
        2.1 จัดทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจแต่ละประเภทอุตสาหกรรม และให้สอดคล้องกับลักษณะทางธุรกิจและสภาพปัญหาของสถานประกอบการ ให้สถานประกอบการซึ่งเป็น    ผู้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการฯ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกทีมที่ปรึกษา
        2.2 การที่แต่ละสถานประกอบการมีปริมาณของปัญหาและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งมีส่วนในการกำหนดกิจกรรมที่ทีมที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขการกำหนดค่า    จ้างที่ปรึกษาให้สัมพันธ์กับขอบเขตและปริมาณปัญหาของสถานประกอบการที่สามารถปฏิบัติได้จริง
    3. ด้านการบริหารโครงการฯ
        3.1 ต้องกำหนดแผนงานอย่างละเอียดให้ชัดเจน โดยประกอบด้วยเป้าหมายของกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่ชัดเจนเพียงพอที่จะติดตามผลการ    ดำเนินงาน(สังเกตการณ์จริง)เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนงานได้
        3.2 ต้องกำหนดหน้าที่ขอบเขตการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ส่วนให้ชัดเจน โดยมีการตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์สถานประกอบการรวมทั้งการรายงานผลระหว่าง    โครงการ และผลที่สถานประกอบการได้รับที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการติดตามวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการฯ
        3.3 ให้ทีมที่ปรึกษาบันทึกรายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละครั้งที่เข้าสถานประกอบการ โดยให้สถานประกอบการลงชื่อรับทราบ แล้วสำเนาให้สถานประกอบการเก็บรวบรวมพิจารณาผลงานของทีมที่    ปรึกษาต่อไป
        3.4 เพื่อให้โครงการฯ ในระยะต่อไป กำหนดเป้าหมายการคงสภาพการจ้างงานจากจำนวนพนักงานที่แท้จริง และควรกำหนดเกณฑ์การวัดความสำเร็จของการคงสภาพการจ้างงานของแต่ละสถานประกอบการ


อ่านฉบับเต็ม
     view

*

view