http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผลสอบองค์การเภสัช

บทคัดย่อ
บทสรุปการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การเภสัชกรรม

ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ทั้งยาที่ อภ. ผลิตและยาผู้ผลิตอื่น
2. ตรวจสอบหน่วยงานที่รับผิดชอบในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนยาของ อภ. ทั้งในส่วนกลางและสาขาภาคทั้ง 3 สาขา
ผลการตรวจสอบ
การดำเนินการของ อภ. ด้านการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนยาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน ไม่สามารถเลือกผลิตเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ที่มีกำไรสูงเท่านั้น ที่สำคัญต้องมีการปฏิบัติงานด้านการขายยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดอย่างรัดกุม จากการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ปรากฏว่ามีบางส่วนไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐพึงได้รับ และการให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สรุปได้ดังนี้
1. องค์การเภสัชกรรมดำเนินการซื้อ ขายยา โดยมีบางส่วนไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐพึงได้รับ
1.1 การดำเนินการขายยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
1.1.1 ยาที่ อภ. ผลิตและขายให้แก่หน่วยงานภาครัฐมีราคาสูงกว่าภาคเอกชน
1.1.2 การให้เงินสนับสนุนการขายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากการตรวจสอบ พบว่า
อภ. ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของยอดหนี้ค้างชำระในภาครัฐที่ได้รับชำระเร็วขึ้นหรือมีจำนวนมากขึ้น
มีการให้เงินสนับสนุนการขายแก่หน่วยงานภาครัฐในกรณีที่สั่งซื้อยาผู้ผลิตอื่นผ่าน อภ.
การจ่ายเงินสนับสนุนการขายไม่จ่ายให้หน่วยงานที่สั่งซื้อโดยตรงและไม่จ่ายทันทีที่จบการซื้อขายแต่ละครั้ง
1.1.3 การกำหนดราคาขายยาผู้ผลิตอื่นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พบว่า อภ. กำหนดราคาขายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กำหนดราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อมากกว่า 20 %
กำหนดราคาขายเกินกว่าราคาขายทั่วไปของบริษัท
กำหนดราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อมากกว่า 20 % และเกินกว่าราคาขายทั่วไป
1.2 การดำเนินการจัดซื้อยาของ อภ. เพื่อขายให้หน่วยงานภาครัฐ ไม่เหมาะสม
การจัดซื้อยาจากบริษัทต่างๆ อภ. ดำเนินการโดยใช้วิธีพิเศษ ซึ่งการสั่งซื้อจะซื้อยาที่ อภ. มิได้ผลิตหรือผลิตไม่ทันขาย จากการสุ่มตรวจสอบรายการยาที่ อภ. ดำเนินการจัดซื้อดังนี้
1.2.1 จัดซื้อหลายครั้งในวันเดียวกันราคาต่างกันหรือเท่ากัน โดยจัดซื้อมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน จำนวน 582 รายการ
1.2.2 จัดซื้อจำนวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ในช่วงเวลาเดียวกันราคาต่างกัน มีการจัดซื้อในวันเดียวกัน จำนวน 7 รายการ และเดือนเดียวกัน จำนวน 56 รายการ
1.2.3 จัดซื้อจำนวนมากราคาต่อหน่วยสูงกว่าจัดซื้อจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามหลักการซื้อขายทั่วไป มีการจัดซื้อวันเดียวกัน จำนวน 46 รายการ และระยะเวลาใกล้เคียง จำนวน 108 รายการ
1.3 วิธีการปฏิบัติงานของ อภ. เอื้ออำนวยให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3.1 การเอื้ออำนวยให้ใช้วิธีกรณีพิเศษในการสั่งซื้อยาที่ อภ. ไม่ได้ผลิตผ่าน อภ.พบว่า มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับระบียบดังกล่าว คือ
มีการสั่งซื้อยาที่ อภ. ได้ผลิตและยาผู้ผลิตอื่นปนกันมาในใบสั่งซื้อเดียวกัน หรือระบุชื่อบริษัทไว้ในช่องหมายเหตุ โดยใช้วิธีกรณีพิเศษ
มีการสั่งซื้อยาแบบระบุชื่อทางการค้าหรือชื่อบริษัทโดยวิธีกรณีพิเศษปนมากับการสั่งซื้อแบบใช้ชื่อสามัญ
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ อภ. พบว่าแม้ทราบว่ามีความผิดปกติในการสั่งซื้อ ก็จะดำเนินการให้ โดยเห็นว่า อภ. เป็นเพียงผู้ขายไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการสั่งซื้อของลูกค้า
1.3.2 อภ. ยินยอมให้มีการใช้หลักฐานการสั่งซื้อที่ไม่สมบูรณ์ จากการสอบทานเอกสารประกอบการสั่งซื้อยาของโรงพยาบาลต่างๆ พบว่า การสั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทรสาร ไม่นำหลักฐานการสั่งซื้อฉบับจริงมาแนบไว้กับหลักฐานการขายอื่นๆ ที่สำคัญหนังสือสั่งซื้อยังไม่มีการลงนามจากผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อ และยังไม่มีการออกเลขที่หนังสือสั่งซื้อ รวมทั้งมีข้อสังเกตว่าสำเนาใบส่งของไม่มีการบันทึกเลขที่หนังสือสั่งซื้อและวันที่ส่งของ นอกจากนี้ยังพบว่ากรณีจำนวนเงินสั่งซื้อเกินอำนาจการอนุมัติของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนพนักงานขายของ อภ. ได้นำหนังสือสั่งซื้อไปทำเป็น 2 ฉบับ โดยถ่ายเอกสารแล้วเติมเลขที่ใหม่ เพื่อให้เห็นว่าเป็นการสั่งซื้อคนละครั้ง
2. การดำเนินการจัดหายาให้แก่หน่วยงานภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2.1 การบริการด้านการขายยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นลูกค้าได้เท่าที่ควร
2.2 ยาที่ อภ. แจ้งว่ามีขายแต่ผลิตไม่ทันจำหน่าย
2.3 การดำเนินงานด้านการแลกเปลี่ยน คืนยา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลกระทบ
จากข้อตรวจพบข้างต้นจะเห็นได้ว่าส่งผลกระทบต่อภาครัฐและ อภ. ดังนี้
ผลกระทบต่อภาครัฐ
1. ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องใช้งบประมาณจัดซื้อยาจาก อภ. เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น กล่าวคือ
1.1 การให้เงินสนับสนุนการขายแก่หน่วยงานภาครัฐที่สั่งซื้อยาจาก อภ. โดย อภ. ได้นำรายการเงินสนับสนุนการขายไปตั้งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในราคายาด้วยจำนวนเต็ม 5 % ของราคาขายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคำนวณจากยอดขายยา จำนวน 9,722.90 ล้านบาท ทำให้รัฐต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นทันทีที่สั่งซื้อยาจาก อภ. เป็นเงิน 486.15 ล้านบาท และ อภ. ได้จ่ายคืนเงินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภาครัฐในอัตราที่ต่ำกว่า 5 %โดย อภ. จะได้รับประโยชน์จากผลต่าง เป็นการแสวงหากำไรจากรัฐและประชาชน
1.2 การที่ อภ. ขายยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐในราคาสูงกว่ายาผู้ผลิตอื่น ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาจาก อภ. เพิ่มขึ้น
1.3 การให้เงินสนับสนุนการขายยังเป็นไปในลักษณะของการนำเงินซึ่งมีที่มาจากงบประมาณแผ่นดินกลับมาใช้ในกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือสาธารณะทำให้รัฐเสียโอกาสในการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นในการพัฒนาประเทศ
2. ทำให้หน่วยงานภาครัฐที่สั่งซื้อยาผู้ผลิตอื่นจาก อภ. เสียประโยชน์จากการแข่งขันด้านราคา
3. การผลิตยาไม่ทันจำหน่าย ทำให้เป็นปัญหาในการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล
ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม
4. การที่ อภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐอาศัยความได้เปรียบอันเป็นผลเกื้อหนุนจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องซื้อยาที่ อภ. ได้ผลิต ไปแสวงหาผลประโยชน์ด้านราคา และยังไม่มีการปรับปรุงการให้บริการด้านการขาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ อภ. และทำให้ยากต่อการรักษายอดขายในกลุ่มลูกค้าภาครัฐไว้ได้
5. การผลิตยาไม่ทันจำหน่าย ทำให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541-2543 อภ. เสียยอดขายในกลุ่มลูกค้าภาครัฐไปแล้ว
สาเหตุ

การที่ อภ. ดำเนินการซื้อ ขายยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐโดยมุ่งแสวงหากำไรสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐพึงได้รับ และการจัดหายาให้แก่หน่วยงานภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สรุปสาเหตุได้ดังนี้
1. นโยบายการบริหารงานมิได้กำหนดโดยยึดกรอบของการดำเนินกิจการที่ให้ อภ. คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน
2. กิจกรรมที่กำหนดขึ้นไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3. การดำเนินการซื้อยาเพื่อขายให้แก่หน่วยงานภาครัฐในลักษณะซื้อมาขายไป ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดด้านราคา
4. ข้อบังคับ ที่ใช้เป็นกลไกในการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานในการขาย กำหนดไว้ไม่รัดกุม และไม่เหมาะสม กล่าวคือ
4.1 ข้อบังคับ อภ. ว่าด้วยการขายกำหนดเพียงกว้างๆจึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้มีหน้าที่ต้องกำหนดราคาขายให้มีกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกรายการ
4.2 มาตรฐานวิธีปฏิบัติงานของแผนกขายส่ง กำหนดวิธีการรับใบสั่งซื้อ โดยให้พนักงานธุรการรับหลักฐานการสั่งซื้ออย่างไม่เป็นทางการได้
4.3 การรับใบสั่งซื้อ การยืนยันการขาย ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานของแผนกขายส่งไม่กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4.4 การดำเนินการจัดซื้อยาผู้ผลิตอื่นในลักษณะซื้อมาขายไป ไม่มีระเบียบวิธีการที่ใช้เป็นเพียงแนวปฏิบัติที่ยึดถือต่อๆ กันมา
4.5 วิธีการคัดเลือกบริษัทจำหน่ายยาดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ให้บริษัทผู้จำหน่ายที่คุ้นเคยมาเสนอราคา มิได้ดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ และไม่ประชาสัมพันธ์ ทำให้บริษัทอื่นไม่มีโอกาสแข่งขัน
5. ไม่มีการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการรักษาประโยชน์ของรัฐและประชาชน จึงเป็นเหตุให้พนักงาน อภ.พยายามทำทุกทางเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
6. ยาที่ อภ. ผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย มีสาเหตุมาจากการวางแผนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับศักยภาพในการผลิตยาของ อภ. ไม่เพียงพอเครื่องจักรมีประสิทธิภาพต่ำ
7. ยาที่ อภ. ผลิตจำหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐมีราคาสูง มีสาเหตุมาจากการกำหนดราคาขายยามีจุดประสงค์เพื่อแสวงหากำไรสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามเจตนารมย์ในการจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม ต้องดำเนินการดังนี้
คณะกรรมการบริหาร อภ.
1. กำหนดบทบาทในการดำเนินกิจการของ อภ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
ผู้อำนวยการ อภ. และผู้บริหารระดับสูง
2. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อยาผู้ผลิตอื่น และการขายยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ และจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ต้องกำหนดแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทของ อภ. ในการรักษาประโยชน์ของรัฐและประชาชน
4. ยกเลิกระเบียบ อภ. ว่าด้วยการให้ส่วนลด และเงินสนับสนุนการจำหน่าย แต่หาก อภ. เห็นว่าควรให้เงินสนับสนุนการจำหน่ายตอบแทนหน่วยงานที่เป็นลูกค้าเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจให้นำเงินดังกล่าวไปลดราคายาที่ อภ. ผลิตลงอีก 5% ทุกรายการทันทีที่สั่งซื้อ
5. ทบทวนการกำหนดราคาขายยาผู้ผลิตอื่น
6. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดซื้อยาผู้ผลิตอื่น (การจัดซื้อยาลักษณะซื้อมาขายไป) โดยดำเนินการดังนี้
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายยา และวิธีการจัดซื้อยาผู้ผลิตอื่นต้องทำอย่างเป็นทางการ
กำหนดช่วงระยะเวลาทำการจัดซื้อให้ชัดเจน เพื่อให้มีการรวบรวมรายการยาผู้ผลิตอื่นที่ต้องจัดซื้อให้มีปริมาณมากพอควร แล้วจึงจัดซื้อครั้งหนึ่ง
การคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างเปิดเผยทั่วถึง
7. คณะกรรมการประเมินผล อภ. ร่วมกับผู้บริหาร อภ. กำหนดเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานด้านบทบาทในการรักษาประโยชน์ของรัฐ และให้น้ำหนักเป็นอันดับแรก

อ่านฉบับเต็ม    


view

*

view