http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักจรรยาบรรณ
Code of Ethics

Adopted by The IIA Board of Directors, June 17, 2000

บทนำ
    หลักจริยาบรรณของทางสถาบันนั้น บัญญัติขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการมีศีลธรรม จรรยาขึ้นในอาชีพการตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมอิสระและเป็นกลางในการให้คำปรึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการขององค์กร การตรวจสอบภายในยังช่วยผลักดัน ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยนำการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบมาใช้ในการประเมินผล และการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม และระบบธรรมาภิบาล (governance)
    หลักจรรยาบรรณนั้น ถือว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพราะอาชีพ ดังกล่าวนั้นตั้งอยู่บนรากฐานความไว้วางใจว่าสามารถจะสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมดูแล และระบบธรรมมาภิบาล หลักจรรยาบรรณของทางสถาบันนั้นมีความหมายครอบคลุม เกินกว่าเพียงแค่การตรวจสอบภายใน โดยได้รวมเอาองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ข้อดังต่อไปนี้ไว้ด้วย คือ
1. หลักการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับอาชีพ (profession) และภาระกิจ (practice) การตรวจสอบภายใน
2. ระเบียบปฏิบัติ (Rules of Conduct) ที่อธิบายถึงธรรมเนียมการประพฤติปฏิบัติตนที่คาดหวังให้นัก ตรวจสอบภายในทั้งหลายดำเนินรอยตาม โดยกฎระเบียบเหล่านี้ช่วยในการวางกรอบพื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ทั้งยังมุ่งให้เป็นแนวทางการประพฤติอย่างมีศีลธรรมจรรยา แก่เหล่านักตรวจสอบภายในด้วย

หลักจรรยาบรรณ, กรอบการปฏิบัติในทางวิชาชีพ (Professional Practices Framework) ของทางสถาบัน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันนั้น ได้ให้แนวทางแก่เหล่าผู้ตรวจสอบใน ในการให้บริการตรวจสอบภายใน "ผู้ตรวจสอบภายใน" ในที่นี้นั้น หมายถึง สมาชิกของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (IIA) ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร รับรองวิชาชีพแล้ว หรือ ผู้สมัครขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพและผู้ที่ให้บริการทางด้านการตรวจ สอบภายใน ที่เข้าข่ายตามคำจำกัดความของคำว่า "การตรวจสอบภายใน" ประโยชน์ และการบังคับใช้
หลักจรรยาบรรณเหล่านี้นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับบุคคลและองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน
สำหรับสมาชิกของสมาคม IIA, ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพแล้ว หรือผู้สมัครขอรับใบประกาศนียบัตร รับรองวิชาชีพ ที่กระทำผิดต่อหลักจรรยาบรรณนั้นจะถูกดำเนินการ และควบคุมตามระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการบริหารของสถาบัน การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดมิได้ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติ  ก็็มิได้หมายความว่า การกระทำดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย ดังนั้น เหล่าสมาชิกผู้ได้รับการรับรองแล้ว หรือผู้ที่สมัครขอรับการรับรองจากทางสถาบันจึงพึงปฏิบัติตนในทางที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ

หลักการ
ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติตาม และรักษาไว้ในหลักการดังต่อไปนี้ :
- ซื่อสัตย์ (Integrity)
ความซื่อสัตย์ของเหล่าผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างความน่าไว้วางใจให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินของ ผู้ตรวจสอบนั้นมีความน่าเชื่อถือ
- เป็นกลาง (Objectivity)
ผู้ตรวจสอบภายในพึงแสดงความเป็นกลางทางอาชีพอย่างเต็มที่ ทั้งในการรวบรวม การประเมินผล และการ สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม หรือ กระบวนการที่ทำการตรวจสอบอยู่ ผู้ตรวจสอบภายในพึงทำการประเมินผล สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลผู้อื่นมามีอิทธิพลในทางมิชอบต่อ การตัดสินใจ
- เก็บความลับ (Confidentiality)
ผู้ตรวจสอบภายในพึงเคารพในคุณค่า และสิทธิถือครองข้อมูลที่ได้รับ ทั้งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยมิได้รับ อนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อน เว้นเสียแต่ว่าจะทำหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือพึงการทำตามสาขาอาชีพ
- มีคุณภาพ (Competency)
ผู้ตรวจสอบภายในพึงใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นให้เกิดผลสำเร็จต่อการตรวจสอบภายใน

ระเบียบปฏิบัติ

1. ซื่อสัตย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายใน :
1.1 ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบ
1.2 ควรให้การเคารพกฎหมาย และความเปิดเผยสิ่งที่พึงเปิดเผย ภายใต้กรอบของกฎหมายและหน้าที่ในทาง สาขาอาชีพ
1.3 มิควรรู้เห็นเป็นใจโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ผิดต่อกฎหมาย หรือกระทำการใด ๆ ที่จะนำมา
1.4 ควรให้การเคารพ รวมทั้งส่งเสริมเจตนารมย์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรมขององค์กร
2. เป็นกลาง (Objectivity)
2.1 มิควรเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรค หรืออาจถูกมองว่าเป็นอุปสรรค ต่อการประเมินผลที่เป็นธรรม การมีส่วนร่วมดังกล่าวยังรวมไปถึงกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ขัดต่อผล ประโยชน์ของทางองค์กรด้วย
2.2 มิควรยอมรับสิ่งใด ๆ ก็ตามที่อาจนำความเสื่อมเสีย หรืออาจถูกมองว่าจะนำความเสื่อมเสียมาสู่การตัดสินใจ ในทางอาชีพ
2.3 ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงอันสำคัญทุกประการที่ทราบ หากปกปิดไว้อาจบิดเบือนการรายงานผลสิ่งที่ตรวจสอบ อยู่ได้หากมีการพิจารณาทบทวนเกิดขึ้น
3. เก็บความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายใน :
3.1 ควรมีความสุขุมรอบคอบในการใช้ และการพิทักษ์รักษาข้อมูลที่ได้มาตามหน้าที่
3.2 มิควรใช้ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือในลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมาย หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ เจตนารมย์ที่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมของทางองค์กร
4. มีคุณภาพ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายใน :
4.1 ควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เท่านั้น         
4.2 ควรปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อการปฏิบัติในวิชาชีพการตรวจสอบภาย ใน (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
4.3 ควรหมั่นพัฒนาความชำนาญ ความมีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานให้ก้าวหน้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ
view

*

view