สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากกรุงเทพธุรกิจ

รายละเอียด "ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" ในการดำเนินการลักษณะต่างๆ ทั้งตรวจสอบเอกสาร ขั้นตอน รวมทั้งข้อพึงระวัง และเงือนไขปลีกย่อยที่คุณอาจไม่รู้

หลังจากที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง ได้เปิดให้ประชาชนได้ ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยที่ผู้ที่ผ่านแบบคัดกรองการลงทะเบียนจะทยอยได้เงินคืนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งล่าสุดมีจำนวนผู้ลงทะเบียนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 7 แสนราย

ในส่วนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) นั้น ได้เปิดให้ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก เพื่อขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนนั้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้นราว 19.5 ล้านราย ซึ่งมี ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะที่ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม : เปิดวิธี ‘คืนเงินประกันไฟฟ้า’ กรณีเจ้าของเสียชีวิตแล้ว ทำอย่างไร

โดย ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ (เฉพาะประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก) ทุกรายประสงค์จะแจ้งรับสิทธิต้องตรวจสอบก่อนนั่นก็คือ

เตรียมข้อมูล ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ ประกอบไปด้วย

เตรียมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

หมายเลขบัตรประชาชน

 • กรณีบุคคลธรรมดา 

บัตรประชาชน

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

 • หากเป็นนิติบุคคล จะต้องเตรียม

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

พร้อมด้วย หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

158529130621

ขณะที่ หากในกรณีที่เจ้าของเงินประกันเสียชีวิต หรือ ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ สามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • ผู้จัดการมรดก

บัตรประชาชน

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

ประกอบกับ เอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก

 • หากเป็นทายาท หรือบุคคลในครอบครัวขอรับคืนเงิน

บัตรประชาชน

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

ประกอบกับ ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนบ้านที่ประทับตราเสียชีวิตของเจ้าของเงินประกัน

หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับเจ้าของเงินประกัน อาทิ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส

หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทพร้อมบัตรประชาชน (ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-1)

 • ในกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ ผู้จัดการมรดก หรือทายาท แล้วแต่กรณี
 • องค์กรอื่นๆ เช่น สมาคม มูลนิธิ หรือสหกรณ์ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

ใช้ร่วมกับ ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมมูลนิธิ หรือหนังสือข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ

 • สำหรับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกสารที่ต้องใช้ คือ

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

พร้อมทั้ง หนังสือขอรับคืนเงินประกันจากหน่วยงาน ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน

158529136432

 • กรณี ผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า

กรณีบุคคลธรรมดา

บัตรประชาชน พร้อมแนบ หนังสือการโอนสิทธิ์ให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกันให้แก่ผู้ร้องขอ (กฟภ.-2) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน นส 3ก.

กรณีนิติบุคคล

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน และ ประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองและบัตรประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจ

 • บ้านเช่า

กรณีบุคคลธรรมดา

บัตรประชาชน พร้อมหนังสือการโอนสิทธิ์ให้รับคืนเงินประกันจากเจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ร้องขอ (ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-2)

กรณีนิติบุคคล

ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

หน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

พร้อมหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน และประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และบัตรประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจ

 • ส่วนกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 1129 PEA Call Center

158529142119

 • จากนั้นถึงจะเป็นขั้นตอน เลือกวิธีลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อย คือ

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code ในใบแจ้งหนี้

ลงทะเบียนผ่านทางเฟซบุ๊กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ลงทะเบียนผ่าน Line @Peathailand

 • ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟออนไลน์ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ >> https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

ใส่ข้อมูลชื่อ-นามสกุล

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 12 หลัก (บนใบแจ้งหนี้)

จากนั้นกดเลือกตรวจสอบข้อมูล

เมื่อทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูล ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ หากเรามีสิทธิในการรับเงินคือ ก็จะไปสู่ขั้นตอนการเลือกช่องทางการรับเงิน ดังนี้

ใส่เบอร์โทรติดต่อ

ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องยินยอมรับการแจ้งข่าวสารของ PEA ผ่านทาง SMS

158529145663

 • ช่องทางการรับเงิน

สามารถเลือกได้ 4 ช่องทาง เช่น พร้อมเพย์ (ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก), บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน), ผ่านบัญชีธนาคาร (กรุงไทย, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์,ทหารไทย TMB และธนาคารอิสลาม) หรือติดต่อรับที่สำนักงานการไฟฟ้า จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ

หลังจากนั้น รอรับ SMS ยืนยัน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ โดยรอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ และเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ขยายช่องทางการลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ โดยผู้มีสิทธิ์สามารถขอรับเงินคืนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขาตลอด 24 ชั่วโมง โดยแสดงบัตรประชาชน และ PIN Code ของผู้รับเงินเท่านั้น

158529146719


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,#ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : #ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #หลายเรื่อง #คุณอาจไม่รู้ #ละเอียดยิบ

view