สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ นโยบาย

    โปรเฟสชั่นแนล เน็ท    

          เครื่อข่ายการให้บริการวิชาชีพ ได้เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2527 โดยเริ่มต้นจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีสถานะเป็นคณะบุคคลเล็กๆโดยให้บริการเกี่ยวกับ สอบบัญชีเป็นหลัก ปัจจุบันระยะเวลากว่า 20 ปี บนเส้นทางสายวิชาชีพที่เราเดินมา เราได้กลายเป็น "  กลุ่มคนวิชาชีพบัญชี  " ขยายการบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การวางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานด้านบัญชี ตลอดจนการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีให้เหมาะสมกับขนาดกิจการในงบประมาณที่กำหนด ไว้ และนอกจากเราจะมีหน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในการให้บริการด้านการทำบัญชี และ การจดทะเบียนธุรกิจ เรายังมีพันธมิตรทางธุรกิจต่อเนื่อง ในการให้บริการด้านกฎหมายแก่ลูกค้าของกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าในด้านบัญชีและภาษีอากรจะได้รับการบริการตามที่ต้องการ

          แต่เหนือสิ่ง อื่นใด บริษัทยังมีความปรารถนาอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความเป็นมือ อาชีพ ความเที่ยงตรง แม่นยำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มากกว่าที่จะมุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรจากการดำเนินงาน หรือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าลูกค้าเราจะได้ รับบริการคำอธิบายรวมถึงคำแนะนำอย่างใกล้ชิดและตรงไปตรงมา เรามุ่งมั่นที่เดินไปข้างหน้าเคียงข้างกับลูกค้าเราโดยมีเราเป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจ

วิสัยทัศน์

 • เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริการและงานวิชาชีพ
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการทำงานของบุคคลากรด้านบัญชี

พันธกิจ

 • ปรับปรุงพัฒนางานและองค์ความรู้ เพื่อสร้างความพอใจในบริการที่ลูกค้าจะได้รับ ให้สูงระดับต้นๆของการบริการในตลาดวิชาชีพ
 • เป็นสถานที่ร่วมสร้างความรู้เและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการจัดการแก่บุคคลากรของกลุ่มบริษัท เพื่อป้อนผู้ร่วมงานที่ดีและมีคุณภาพต่อตลาดงานวิชาชีพบัญชีและธุรกิจโดยรวม
 • ร่วมสร้างพัฒนาความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดทำบัญชีและด้านภาษีที่เหมาะสม แก่ผู้ประกอบการ

นโยบายและจุดมุ่งหมาย

 • สำนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ ความเที่ยงตรงแม่นยำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มากกว่าที่จะมุ่งเน้นเฉพาะผลกำไร หรือการเพิ่มจำนวนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าลูกค้าเราจะได้รับบริการ คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และตรงไปตรงมา
 • สำนักงานไม่มีนโยบายในการเก็บงานไว้ทำครั้งเดียวปลายปี ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของลูกค้าจะต้องส่งเอกสารให้สม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อการทำงานอย่างทันเวลา
 • สำนักงานไม่มีนโยบายในการเก็บเอกสารให้ลูกค้าเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้นสำนักงานจะจัดส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมสมุดบัญชี คืนให้กับลูกค้าแล้วไม่เกิน 2 เดือนหรือเร็วกว่านั้น
 • ในการเสนอบริการสำนักงานจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายแอบแผงอื่นใดซึ่งจะแสดงถึงความไม่ตรงไปตรงมาเพิ่มเติม ค่าบริการจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริการเท่านั้น เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณงานหรือเงื่อนไขในการทำงาน ซึ่งจะมีการตกลงและทำหนังสือเสนอบริการใหม่ทุกครั้ง
 • สำนักงานขอเรียนว่าสำนักงานไม่ลังเลที่จะยกเลิกการให้บริการกับลูกค้าทันที หากลูกค้าพยายามจะทำให้สำนักงานทำการใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนดโดยสภานักบัญชี แต่หากเป็นความต้องการในการกำหนดยุทธวิธีการแข่งขันในเชิงธุรกิจสำนักงาน ยินดีที่จะให้คำปรึกษาในทางที่ถูกต้องกับลูกค้าโดยไม่ลังเลเช่นกัน
 • สำนักงานมุ่งมั่นที่เดินไปข้างหน้าเคียงข้างกับลูกค้าเราโดยมีเราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ


ขบวนการทำงาน

ขบวนการจัดการและประสานงานปกติของสำนักงาน ขบวนการดังกล่าวเป็นการสำรวจข้อมูลขั้นต้นและเพื่ิอให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม (นอกเหนือจากกระบวนการจัดทำบัญชีตามวิชาชีพ ที่สำนักงานดำเนินการ)

 1. เข้าทำการสำรวจลํกษณะของกิจการและการทำงานหลังเข้ารับงาน
 2. สรุปลักษณะการทำงานของกิจการและดำเนินงานวางรูปเอกสารที่จำเป็นในการประกอบ กิจการเบื้องต้นและนำเสนอให้กับกิจการเพื่อนำไปปรับใช้ตามความจำเป็น ตามความเหมาะสมกับการควบคุมการทำงานและสอดคล้องกับระบบภาษี
 3. เข้าทำการสรุปเกี่ยวกับขบวนการจัดเก็บเอกสารและการประสานงานระหว่างกัน
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและภาษีอากรพร้อมบอกให้แก้ไขระหว่างการทำงานเป็นระยะๆ
 5. หลังจากกิจการได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่งจะสรุปปัญหาและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความจำเป็น โดยหัวหน้าสำนักงานแต่ละหน่วยงาน
 6. สรุปวิเคราะห์กำไรขาดทุนและปรึกษากับบริษัททุก 6 เดือนหรือเร็วกว่านั้น
 7. สิ้นปีจะสรุปการทำงานและงบการเงินเสนอต่อกิจการ

หมายเหตุ

 1. การทำงานรายละเอียดจะเป็นไปตามประเภทของการบริการที่ลูกต้าเลือกใช้ ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามาตรฐานการทำงานตามปกติทั่วไป
 2. การทำงานและการประสานงานกับลูกค้าระยะเริ่มต้น อาจมีการปรับวิธีการทำงานร่วมกันบ่อยๆ ซึ่งอาจเกิดความรำคาญในลูกค้าบางรายหุ้นส่วนสำนักงาน

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล (ผู้ก่อตั้ง)
สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี

P  >  PROFESSIONAL (ความเป็นมืออาชีพ)  EETHICS (หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ)

สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ็ม.เอส

คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ทีโทร(02)759-5117 , (087)682-0909

email : prof_net0909@yahoo.com , prof.net0909@gmail.comตรวจสอบบัญชีประจำปี / ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
บริการด้านบัญชี
จดทะเบียนธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
วางระบบบัญชีและเอกสาร


Tags : #ทำบัญชี #สอบบัญชี #บัญชีภาษีอากร #วางระบบบัญชี #สอบบัญชี ภาษีเงินได้ ทำบัญชี สอบบัญชี #สำนักงานบัญชี #สำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษา การจัดการ เศรษฐกิจการลงทุน 108acc สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.

view