สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Lean Accounting 2

แนวคิดการผลิตแบบลีน(LEAN THINKING)

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล
ฺB.A.(accounting),H.D.(Auditing)
M.S.(Accounting),CPA_Thailand


แนวคิดแบบลีน (LEAN THINKING) เน้น ๕ ประการ

๑.ระบุคุณค่าของสินค้าและบริการ
        ต้องรู้ว่าคุณค่าของสินค้าคืออะไร และอยู่ที่ไหน ใครกำหนด คุณค่าของสินค้าจะต้องให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนด สินค้าตรงความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ดังนั้นการมองคุณค่าของสินค้าจะต้องมองในมุมของลูกค้าไม่ใช่บริษัท บริษัทจึงต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าพอใจ ต้องทำตามความต้องการลูกค้าซึ่งความต้องการจะต้องเปรียบเทียบจากความสามารถของบริษัทและคู่แข่ง หรือหาทางตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้
        ความจำเป็นต้องทราบความต้องการของลูกค้าในมุมมองลูกค้า
            ๑.การตัดสินคุณค่าของสินค้าจะต้องทำโดยลูกค้าเท่านั้น
            ๒.ผู้ผลิตต้องเป็นผู้สร้างคุณค่าสินค้าสู่ตลาด/ลูกค้า
            ๓.ผลตอบกลับจากลูกค้าจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสินค้าต่อไป

๒.การแสดงสายธารแห่งคุณค่าหรือผังแห่งคุณค่า (Value Stream)
    การแสดงสายธารแห่งคุณค่าคือการทำเพื่อระบุกิจกรรมตั้งแต่รับวัตถุดิบจาก supply จนกระทั่งถึง delivery สินค้าให้ลูกค้า การจัดทำผังสายธารแห่งคุณค่า จะทำให้ทราบความสูญเปล่าได้ง่าย ซึ่งจะทำให้เห็นถึง
    กระบวนการที่มีคุณค่าต้องทำหลีกเลี่ยงไม่ได้
    กระบวนการที่ไม่มีคุณค่าแต่ต้องทำ
    การบวนการที่ไม่มีคุณค่ายกเลิกได้ทันที

๓.การทำให้เกิดการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง
    คือการทำให้เครื่องจักรการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการขัดขวางหรือหยุด การไหลของงานจะเป็นจุดเริ่มต้นของลีน ดังนั้น ต้องอย่าทำให้เครื่องจักรหยุด ถ้าหยุดต้องทำให้เดินได้ให้เร็วที่สุด ใช้การบำรุงรักษาอย่างป้องกัน ไม่ขัดจังหวะการผลิต จัดกำลังผลิตให้สมดุล ลดปริมาณการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดการเก็บงานระหว่างทำ จัดผังโรงงานให้เหมาะสม

๔.การให้ลูกค้าเป็นผู้ดึงคุณค่าของกระบวนการผลิต      
    การให้ลูกค้าเป็นผู้ดึงคุณค่าของกระบวนการผลิตคือการให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดความต้องการการ ผลิต จะผลิตเท่าที่ลูกค้าต้องการจะใช้การผลิตแบบ Made To Order ไม่เก็บสินค้าคงคลัง เพื่อเป็นการลดความสูญเปล่าและลดเวลารอคอย การทำกระบวนการนี้เป็นการทำตามความต้องการ ของลูกค้า และมาทำการคำนวณการผลิตย้อนกลับ ไม่ทำตามพยากรณ์การขาย หรือตามแผนการ ผลิตหลัก

   *** ลูกค้าหมายถึงลูกค้าของบริษัทที่ซื้อสินค้าและลูกค้าที่เป็นแผนกผลิตถัดไปด้วย*****

๕.การสร้างคุณค่าและการกำจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง
    หลังจากที่ทำตาม ๑ -๔ แล้วจะทำการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด PDCA

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Lean Processing
    1สินค้าคงเหลือลดลง ทั้งที่เป็น RM , WIP & F/G จะทำให้ต้นทุนลดลงจากสินค้าและขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จะไม่มีต้นทุนการรอ เก็บ และเวลาทำงาน
    2ผลิตภาพจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนลดลง
    3เวลาการผลิตลดลง ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
    4ระบบการจัดซื้อลดลง ต้นทุนการจัดซื้อลดลง

ลีนแตกต่างจากความคิดเก่า คือ
        แนวคิดเก่า                                                              แนวคิดแบบลีน
1 เน้นผังองค์กร / คำบรรยายลักษณะของงาน            เน้นความต้องการลูกค้า

2 เน้นปรับปรุงพนักงาน                                       เน้นกำจัดความสูญเปล่า

3 กระจายค่าใช้จ่ายไปตามส่วนต่างๆ                        กำจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

4 ซับซ้อน                                                      ง่าย ใช้เครื่องมือง่ายๆ ต้นทุนต่ำ เร็ว
                                                                  ลดความผิดพลาดเป็นหลัก
                                                                  รวมถึงขวัญกำลังใจพนักงาน

5 ดูการปฎิบัติตามระบบไม่นำความผิดพลาดมา           ใช้ความเห็นของพนักงาน
พิจารณา                                                       นำความผิดพลาดมาใช้เป็นหลัก

6 มองการผลิตระยะสั้น                                       มองผลระยะยาว


 บทความที่เกี่ยวข้อง
Lean Accounting 1
Lean Accounting 2
Lean Accounting 3
Lean Accounting 4
Lean Accounting 5
Lean Accounting 6


Tags : Lean Accounting 2 บัญชี ฝึกอบรม สำนักงานบัญชี ทุจริต ทำบัญชี ที่ปรึกษา สอบบัญชี การจัดการ เศรษฐกิจการลงทุน

ความคิดเห็น

  1. 1
    ซาปิอิง
    ซาปิอิง 11/02/2011 19:59

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view