สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
  • Prong Dong_Report.pdf
  • 13/10/2012
  • 20
  • 458.091 Kb

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง การสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร

สำนักกรรมาธิการ  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศในรอบหลายปีที่ผ่านมาจน นำไปสู่การสูญเสียอย่างประมาณค่ามิได้ต่อสังคมไทยและประเทศไทย ทำให้สังคมไทยที่เคยเป็นสังคมแห่งการ รักสงบ มีความสามัคคีและมีเมตตาธรรมอันเป็นคุณธรรมประจำชาติมาช้านานกลายเป็นสังคมแห่งความ หวาดระแวง การเอาชนะคะคานและสังคมแห่งความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ ความมั่นคงของประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความเป็นชาติ

สภาผู้แทนราษฎรได้ตระหนักถึงภยันตรายอันเนื่องมาจากความขัดแย้งดังกล่าว จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน ๓๘ คน พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติเนื่องจากเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ได้สั่งสมมานานจนเกิดความร้าวลึกในสังคมไทยและยากเกินกว่า ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะแก้ไขปัญหาโดยลำพังได้ประการสำคัญเป็นความขัดแย้งทางความคิดที่ทุกฝ่าย ล้วนมีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองทั้งสิ้น ประกอบกับได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลกระทบต่ออนาคตทาง เศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง การเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญในประเทศเพื่อนบ้านและการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในโลกตะวันตกที่เป็นคู่ค้าและนักลงทุน รายสำคัญของประเทศ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีความปรองดองฟื้นความสงบสุขและความเชื่อมั่นของคน ในชาติรวมทั้งนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้กลับคืนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มอำนาจการแข่งขันของ ประเทศ เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ

Tags :

view