http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com
  • Prong Dong_Report.pdf
  • 13/10/2012
  • 20
  • 458.091 Kb

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง การสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร

สำนักกรรมาธิการ  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศในรอบหลายปีที่ผ่านมาจน นำไปสู่การสูญเสียอย่างประมาณค่ามิได้ต่อสังคมไทยและประเทศไทย ทำให้สังคมไทยที่เคยเป็นสังคมแห่งการ รักสงบ มีความสามัคคีและมีเมตตาธรรมอันเป็นคุณธรรมประจำชาติมาช้านานกลายเป็นสังคมแห่งความ หวาดระแวง การเอาชนะคะคานและสังคมแห่งความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ ความมั่นคงของประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความเป็นชาติ

สภาผู้แทนราษฎรได้ตระหนักถึงภยันตรายอันเนื่องมาจากความขัดแย้งดังกล่าว จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน ๓๘ คน พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติเนื่องจากเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ได้สั่งสมมานานจนเกิดความร้าวลึกในสังคมไทยและยากเกินกว่า ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะแก้ไขปัญหาโดยลำพังได้ประการสำคัญเป็นความขัดแย้งทางความคิดที่ทุกฝ่าย ล้วนมีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมืองทั้งสิ้น ประกอบกับได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลกระทบต่ออนาคตทาง เศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง การเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญในประเทศเพื่อนบ้านและการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในโลกตะวันตกที่เป็นคู่ค้าและนักลงทุน รายสำคัญของประเทศ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีความปรองดองฟื้นความสงบสุขและความเชื่อมั่นของคน ในชาติรวมทั้งนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้กลับคืนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มอำนาจการแข่งขันของ ประเทศ เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ

Tags :

view

*

view