สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
  • Rice pledge.pdf
  • 13/10/2012
  • 15
  • 775.133 Kb

ผลดีผลเสียของการจำนำข้าวทุกเม็ด

ผลดีผลเสียของการจานาข้าวทุกเม็ด

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กันยายน 2555

หลังจากที่รัฐบาลได้ดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือกตามนโยบายที่หาเสียงไว้มาเป็นเวลาหนึ่งปี ปรากฏชัดว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้าข้าวไทยและภาวะหนี้สินจนมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แม้รัฐบาลจะยอมรับว่าการจานาข้าว มีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในบางขั้นตอน แต่พณฯนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการจานาข้าวเป็นนโยบายที่ดี

สถาบันฯ ขอนาเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลดี-ผลเสียของโครงการจานาข้าว เพื่อให้รัฐบาลท่านสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล สื่อมวลชนและประชาชนสามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการจานาข้าวเป็นโครงการที่ดี หรือเป็นโครงการที่จะสร้างความหายนะต่อเศรษฐกิจข้าวไทย

Tags :

view