http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล

ประวัติส่วนตัว

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ    
สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์บัณฑิต การจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกษตรศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อื่นๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้บังคับหลักประกัน รับอนุญาต

การอบรม

 หลักสูตรอบรม หน่วยงานอบรม
ผ่านการทดสอบ“การดำเนินการอบรมและทดสอบเพื่อคัดเลือก
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.293/2550 ครั้งที่ 2 (2/2551)  
สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
TSA ใหม่ปี 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วม โครงการพัฒนาคู่มือการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีอิสระ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การปัองกันทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 10 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                             
-กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจกับการบัญชีเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-การปฎิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ต้นไม้มีมูลค่าประเมินราคาอย่างไร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-CPA Conference 2018 - Future of Audit สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 10

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
TFAC Conference 2019 : Future of Finance - Digital Disruption สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate : FAC) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

สถานที่ทำงาน

หน่วยงาน

ตำแหน่งงาน

สำนักงานสอบบัญชี บัญชีกิจ แผนกสอบบัญชี - เจ้าหน้าที่สอบบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนกตรวจสอบภายในโรงพิมพ์ธนบัตร

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แผนกสอบบัญชี

- หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
- คณะกรรมการจัดการบริษัท
บริษัท สล็อต-นานไก จำกัด แผนกบัญชีและการเงิน - สมุห์บัญชี

บริษัท บันได เค.ซี. จำกัด

แผนกบัญชีและการเงิน

- ผู้จัดการแผนกบัญชี
สำนักงานบัญชีแปลนในเครือแปลนกรุ๊ป
(ดูแลบัญชีและงบประมาณ ในเครือแปลนกรุ๊ป)
แผนกบัญชีและการเงิน
แผนกธุรการ


- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
- รักษาการหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการบริหาร

บริษัท สยามสตีลกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเครืือสยามสตีล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริษัท สยามไซเคิล แมนูเฟคเจอริ่ง จำักัด ในเครืือสยามสตีล

 

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

- ผู้จัดการผ่ายบัญชีและการเงิน
- รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายตลาดในประเทศ
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบรรจุ และจัดส่่ง
บริษัท อีสเทิรน์ซินเทค จำกัด


ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อีสเทิรน์ซินเทค จำกัด
- วางระบบบัญชี เอกสารและการทำงาน , วางแผนภาษี บริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศ

บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์ จำกัด

ฝ่ายพํฒนาระบบและตรวจสอบภายใน

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและตรวจสอบภายใน

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี

คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.

 

 

 

 

จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการตั้งแต่เริ่มสำนักงานกว่า 200 บริษัท
งานที่ทำ
 • การตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบความผิดปกติทางธุรกิจ
 • แผนธุรกิจ,โครงการศึกษาความเป็นไปได้
 • วางระบบบัญชีบริหารและต้นทุนโรงงาน วางระบบบัญชีบริหารและการคำนวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ,บัญชี,ภาษีอากร

  ประเภทกิจการ

 • ธุรกิจผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์หนัง
 • ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 • ธุรกิจนำเข้าส่งออกเคมีภัณฑ์
 • ธุรกิจผลิตและส่งออกอาหาร
 • ธุรกิจขนส่ง
 • ธุรกิจบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ธุรกิจรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์และงานอีเวนน์
 • ธุรกิจรายการวิทยุโทรทัศน์
 • ธุรกิจบริการน้ำมัน
 • ธุรกิจจัดสัมมนาและอบรม
 • อุตสาหกรรมฟอกหนังและธุรกิจต่อเนื่อง
 • ธุรกิจซ่อมและจำหน่ายเครื่องจักร
 • ธุรกิจคลังสินค้าและห้องเย็น
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจผลิตและนำเข้ายุทโธปกรณ์กองทัพ
 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • ธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
 • ธุรกิจท่าเรือเอกชน
 • ฯลฯ

- หัวหน้าสำนักงาน , หุ้นส่่วน

 

 

 

 

Tags : #นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล

view

*

view