สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล

ประวัติส่วนตัว

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ    
สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์บัณฑิต การจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกษตรศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อื่นๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้บังคับหลักประกัน รับอนุญาต

การอบรม

 หลักสูตรอบรม หน่วยงานอบรม
ผ่านการทดสอบ“การดำเนินการอบรมและทดสอบเพื่อคัดเลือก
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.293/2550 ครั้งที่ 2 (2/2551)  
สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
TSA ใหม่ปี 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วม โครงการพัฒนาคู่มือการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีอิสระ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การปัองกันทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 10 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                             
-กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจกับการบัญชีเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-การปฎิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ต้นไม้มีมูลค่าประเมินราคาอย่างไร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-CPA Conference 2018 - Future of Audit สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 10

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
TFAC Conference 2019 : Future of Finance - Digital Disruption สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการ “พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate : FAC) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การวางระบบบัญชีทางการเกษตร (Agricultural Accounting System Design) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

สถานที่ทำงาน

หน่วยงาน

ตำแหน่งงาน

สำนักงานสอบบัญชี บัญชีกิจ แผนกสอบบัญชี - เจ้าหน้าที่สอบบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนกตรวจสอบภายในโรงพิมพ์ธนบัตร

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แผนกสอบบัญชี

- หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
- คณะกรรมการจัดการบริษัท
บริษัท สล็อต-นานไก จำกัด แผนกบัญชีและการเงิน - สมุห์บัญชี

บริษัท บันได เค.ซี. จำกัด

แผนกบัญชีและการเงิน

- ผู้จัดการแผนกบัญชี
สำนักงานบัญชีแปลนในเครือแปลนกรุ๊ป
(ดูแลบัญชีและงบประมาณ ในเครือแปลนกรุ๊ป)
แผนกบัญชีและการเงิน
แผนกธุรการ


- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
- รักษาการหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการบริหาร

บริษัท สยามสตีลกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเครืือสยามสตีล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริษัท สยามไซเคิล แมนูเฟคเจอริ่ง จำักัด ในเครืือสยามสตีล

 

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

- ผู้จัดการผ่ายบัญชีและการเงิน
- รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายตลาดในประเทศ
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบรรจุ และจัดส่่ง
บริษัท อีสเทิรน์ซินเทค จำกัด


ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อีสเทิรน์ซินเทค จำกัด
- วางระบบบัญชี เอกสารและการทำงาน , วางแผนภาษี บริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศ

บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์ จำกัด

ฝ่ายพํฒนาระบบและตรวจสอบภายใน

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและตรวจสอบภายใน

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี

คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.

 

 

 

 

จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการตั้งแต่เริ่มสำนักงานกว่า 200 บริษัท
งานที่ทำ
 • การตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบความผิดปกติทางธุรกิจ
 • แผนธุรกิจ,โครงการศึกษาความเป็นไปได้
 • วางระบบบัญชีบริหารและต้นทุนโรงงาน วางระบบบัญชีบริหารและการคำนวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ,บัญชี,ภาษีอากร

  ประเภทกิจการ

 • ธุรกิจผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์หนัง
 • ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 • ธุรกิจนำเข้าส่งออกเคมีภัณฑ์
 • ธุรกิจผลิตและส่งออกอาหาร
 • ธุรกิจขนส่ง
 • ธุรกิจบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ธุรกิจรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์และงานอีเวนน์
 • ธุรกิจรายการวิทยุโทรทัศน์
 • ธุรกิจบริการน้ำมัน
 • ธุรกิจจัดสัมมนาและอบรม
 • อุตสาหกรรมฟอกหนังและธุรกิจต่อเนื่อง
 • ธุรกิจซ่อมและจำหน่ายเครื่องจักร
 • ธุรกิจคลังสินค้าและห้องเย็น
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจผลิตและนำเข้ายุทโธปกรณ์กองทัพ
 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • ธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
 • ธุรกิจท่าเรือเอกชน
 • ฯลฯ

- หัวหน้าสำนักงาน , หุ้นส่่วน

 

 

 

 

Tags : #นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล

view