http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,677,856
เปิดเพจ25,791,212
Gold charts on InfoMine.com

ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดเงินลงทุน กบข. ทั้งใน-ตปท.

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ประกาศราชกิจจาฯ กฎกระทรวงการคลัง กำหนดเงินลงทุนทั้งใน-ตปท. ของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือ "กบข."

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการพ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๖๙ วรรคสี่ และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานา ญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ (๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ (๒) ไม่เกินร้อยละสี่สิบ เว้นแต่การลงทุนในต่างประเทศ ให้นําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ (๔) ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานา ญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละสิบสอง โดยคณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้วยก็ได้”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกําหนดสัดส่วนการนําเงินของ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการไปลงทุนหาผลประโยชน์ตามข้อ ๖ (๑) และ (๓) แห่งกฎกระทรวง
กําหน ดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดเงินและตลาดทุนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มสัดส่วน การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจัดการเงินของกองทุน กระทําได้กว้างขวางยิ่งขึ้นและสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันจะทําให้เกิด ความคล่องตัวในการลงทุนและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของกองทุน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดเงินลงทุน กบข. ทั้งใน-ตปท.

view

*

view